Viktig melding

Kommunedelplan Leknes/Gravdal - kunngjøring vedtatt plan

Kommunedelplan Leknes/Gravdal planID: 201201/201202 - kunngjøring

Vestvågøy kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, kommunedelplan for stedene Leknes/Gravdal i møte 24. mai 2016 i sak 49/16. Kommunedelplanen er nå oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Formålet med kommunedelplanen er å sikre og legge til rette for utvikling av attraktive tettsteder for å styrke bosetting og bedre vekst for næringslivet. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale og nasjonale mål.

Den nye kommunedelplanen erstatter kommunedelplanene for Leknes og Gravdal sist revidert i 1995.

Kommuneplanen består av følgende dokumenter:

  • Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart (M 1:15.000)
  • Vedtak i sak 019/16 (planutvalg) og sak 049/16 (kommunestyret).
  • Utviklingsretning etter 20 år.
  • BRA-kart M 1:50.000
  • ROS-analyse
  • Verdi- og konsekvensvurdering (KU)
  • Merknadsbehandling

Dokumenter: KPD Leknes Gravdal

Kommuneplanprosessen har vært lang og omfattende. Selv om ikke alle innspill er tatt inn i planen vil vi takke alle som har kommet med innspill til kommuneplanen og/eller bidratt underveis i prosessen, for et godt samarbeid. Planen er også et resultat av omfattende dialog med offentlige instanser.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. § 11-15 i plan- og bygningsloven.