Viktig melding

Kommunedelplan Ballstad - Bøstad - Stamsund kunngjøring vedtatt plan

Kommunedelplan - Ballstad (PlanID: 201203) - Stamsund (PlanID: 201204) - Bøstad (PlanID 201205) - arealdel - kunngjøring

Vestvågøy kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, kommunedelplan for stedene Ballstad (planID: 201203), Bøstad (planID: 201205) og Stamsund (planID:201204) i møte 24. mai 2016 i sak 030/16. Kommunedelplanen er nå oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Formålet med kommunedelplanen er å sikre og legge til rette for utvikling av attraktive tettsteder for å styrke bosetting og bedre vekst for næringslivet. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale og nasjonale mål.

Den nye kommunedelplanen erstatter kommunedelplanene for Ballstad, Bøstad og Stamsund sist revidert i 1995.

Kommuneplanene består av følgende dokumenter:

  • Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart (M 1:10.000)
  • Vedtak i sak 018/16 (planutvalg) og sak 030/16 (kommunestyret).
  • ROS-analyse
  • Verdi- og konsekvensvurdering (KU)
  • Merknadsbehandling

Dokumenter: KPD Ballstad Bøstad Stamsund

Kommuneplanprosessen har vært lang og omfattende. Selv om ikke alle innspill er tatt inn i planen vil vi takke alle som har kommet med innspill til kommuneplanen og/eller bidratt underveis i prosessen, for et godt samarbeid. Planen er også et resultat av omfattende dialog med offentlige instanser.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. § 11-15 i plan- og bygningsloven.