Viktig melding

Fastsettelse av planprogram - Byplan regionsenter Leknes - Vestvågøy kommune

Kommunestyret vedtok  under møtet 18.05.2021 fastsettelse av planprogram  - Byplan for regionsenteret Leknes 26.04.21

Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-9.

Planprogrammet viser formål og hensikt med planen og beskriver utfordringer som er viktig å løse. En områdeplan er omfattende og det vil framgå av planprogrammet hvilke tema som skal utredes og hvilke prosesser, ressurser og tiltak som må iverksettes. Planprogrammet skal også fastsette plan for framdrift, organisering, og opplegg for medvirkning.

Figur utarbeidet av OsloMet.

Byplan tar utgangspunkt i Leknes som et regionsenter i Vestvågøy og for vest-Lofoten. Byplanen er i både avgrensning og detaljeringsnivå en oppskalering fra sentrumsplan, slik angitt i kommunedelplan for Leknes og Gravdal vedtatt i 2016.

Omriss av byplanområdet. 

Vedlagt planprogrammet følger utredninger som stedsanalyse og gatebruksplaner som beskriver utfordringsbilder med løsningsforslag.

Planprogrammet med vedlegg 

Kommunens byplanside