Viktig melding

Endring forskrift om adgang til elgjakt, Vestvågøy kommune

Endring av størrelse på elgvald fra 7.000 til 3.000 mål.

KS Sak 088/21, DokID 21/15293, ArkivID 19/177-21 og 23

Som et ledd i det pågående arbeidet med en ny målsettingsplan for Vestvågøy synes det formålstjenlig å redusere kravet til valdstørrelse i kommunen. Dagens krav baserer seg på en bestandsutvikling mellom 2001 og 2011, med en samtidig forsiktig åpning av elgjakt i kommunen. Ut fra observasjoner av jegere, innrapporteringer om sett vilt og registrerte viltpåkjørsler, antas elgbestanden å ha økt betydelig i perioden fra 2012 til 2021.

Kommunestyrets vedtak:

Forskriftens krav til arealstørrelse for elgvald i Vestvågøy kommune endres dagens krav på 7000 dekar til 3000 dekar. Det gis samtidig mulighet for differensiering av krav valdstørrelse basert på fagmessige forhold.

Vedtaket er oversendt på høring til overliggende myndighet.