Viktig melding

Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II, Stamsund - kunngjøring av vedtatt plan

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.03.17 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Hellesjyen boligfelt                                  KS-sak 012/17

PlanID: 1860 201606

ArkivID 15/4762

Planforslaget legger til rette for etablering av 11 nye boligtomter på Helle i Stamsund. I tillegg er 5 tidligere

fradelte boligtomter tatt med. Planforslaget omfatter areal avsatt til boligbebyggelse, kjøreveg,

felles uteoppholdsareal, tursti, naturområde som randsone til bekk og friluftsområde.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage

på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                      postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3

- tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og vedtak er vedlagt her: