Viktig melding

Miljøtjenesten

Vestvågøy kommune har omsorgs boliger og bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne, samt avlastning, i institusjon og aktivitetssenter. Alle enheter er lokalisert i eller i nærheten av sentrum Leknes.

Åpen omsorg - Miljøtjenesten består av 5 avdelinger: 

Hva er formålet?

 • Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
 • Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling, og forebygge sosiale problemer.
 • Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

En omsorgsbolig skal i størst mulig grad være en bolig livet ut ved at tjenestene tilpasses endringer i brukernes funksjonsnivå, og omsorgsbehov. Kommunen skal medvirke til å skaffe egnet bolig, dersom man ikke er i stand til å gjøre dette selv. Tjenesten er ikke lovpålagt. 

For personer med store helseproblemer er det et mål å forebygge funksjonstap og institusjonsopphold.
 

Hvem kan få tjenesten?

 • Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene, og hvor flytting til annen privat/kommunal bolig er vurdert.
 • De med store og sammensatt behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres.

Kommunen har vedtatt kommunale kriterier for tildeling av bolig.


Hva du kan forvente av oss?

 • Vi gir råd og veiledning etter behov.
 • Boligen er ulikt utformet med ulik grad av livsløpstilpasning, og Soltun/Solvoll er et boligfellesskap.
 • Boligen er i utgangspunktet ikke fast bemannet, men beboeren vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis, som andre hjemmeboende.
 • Vi overholder vår taushetsplikt og behandler deg med respekt.

Hvilke tjenester den enkelte har behov for avgjøres etter en konkret vurdering. Det kan være behov for både kommunale helse- og omsorgstjenester og for spesialisthelsetjenester. Behovet kan variere fra helsehjelp, praktisk bistand i hjemmet til behandling av somatiske eller psykiske lidelser.

Det kan også være behov for arbeids- og aktivitetstilbud, tilrettelagt bolig, avlastning i institusjon/privat hjem, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt eller omsorgslønn.

Individuelle vurderinger tar hensyn til interesser, personlighet, alder og livsfaser. Grunnleggende behov dekkes gjennom måten tjenesten gis på- med vekt på meningsfylt innhold og god livskvalitet.

Vi skal tilrettelegge for:

 • Opplevelse av mestring
 • Selvbestemmelse
 • Struktur og forutsigbarhet
 • Tilhørighet og inkludering
 • Anerkjennelse og respekt
 • Tillit og trygghet

Vi har som målsetting å ivareta mottakere av våre tjenester på best mulig måte ut i fra den enkeltes verdinormer og integritet. Men fokus på innhold og mening i tilværelsen vektlegges et nært samarbeid med familie, pårørende og verge.

Mange personer med nedsatt funksjonsevne har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Målet med planen er å oppnå helhetlig og samordnede tjenester.

Hvordan søker du?
Se søknadsskjema i toppfeltet i artikkelen. Søknaden og evt. spørsmål rettes til Tildelingsenheten. 

Kontakt

Mads Tangen
Enhetsleder Miljøtjenesten
E-post
Mobil 91 79 86 58
Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES

Avdelingene

MOTTO
Vi skal bidra til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en god, trygg og aktiv tilværelse ut fra egne forutsetninger.