Viktig melding

Vi og Havet - Havet og Havfolket

- Konjunkturbarometer for Nord-Norge SPESIAL, rapport nr. 4 2018

Denne rapporten (PDF, 4 MB) gis ut av Agenda Nord-Norge som et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge, høsten 2018. Innhold er levert av Salt, Menon og Bedriftskompetanse. Rapporten avsluttes med råd på vei inni fremtiden.
 
"Vi og havet har beskrevet havets rolle og dets betydning for verden, for Norge og for landsdelen, gjennom tall, historier, bilder og fremtidsscenarier. Du har også fått servert en rekke utfordringer som næringslivet og miljøet står overfor i dag og i fremtiden. Så hva er det å lære av det som er fortalt. Er det mulig å gi noen råd som kan få bred oppslutning, og som oppleves som relevante for beslutningstakere innen politikk, næringsliv og samfunnsliv? Til tross for at våre syn på forvaltning av miljø og natur og perspektiver knyttet til næringsutvikling og bosetting kan variere, tror vi det finnes noen muligheter og enkelte utfordringer som alle ser potensialet i å ta tak i. I årene fremover er det hevet over enhver tvil at verden vil etterspørre mer sjømat og marine proteiner, flere naturbaserte reiselivsopplevelser, mer ren energi og mer effektiv transport til havs. Dette drives av verdens befolkningsvekst og økning i inntekt. Det er trender som er klare og langsiktige. Samtidig vet vi nå sikkert at klimaet endrer seg og setter nye krav til utslipp og tilpasning til nye miljøforhold. I tillegg vet vi at nærings- og samfunnsutvikling i nærheten til havet vil kreve høyere kompetanse. Fordelen med å utdanne en større del av befolkningen for å spre ny innsikt er det liten grunn til å strides om. 
 
Så hva kan man dra ut av dette? Her kommer fem råd fra oss:
 

1. Humankapital

Sats på tiltak som gjør det mer attraktivt for de med høyere utdanning å bosette seg og arbeide i kystnære kommuner. Tilby økonomiske insentiver også sør for tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark for de med høyere utdanning; Nedskriving av studielån og billigere barnehager kan være eksempler på dette. Styrk de regionale universitetene med flere og bedre næringsrettede masterprogrammer. Det gjør kandidatene mer aktuelle for jobber i næringslivet. Styrk samarbeidet mellom forskningsmiljøene og distriktene. Vi anbefaler en regional praksisordning for masterstudenter. Dette vil gi studentene innsikt i arbeidslivet utenfor byene og kan gi mersmak. 

2. Havbasert reiseliv

Sats på profesjonalisering av den havbaserte reiselivsnæringen i Nord-Norge. I dag er aktørene små og mindre lønnsomme enn tilsvarende bedrifter i sør. Åpne opp for sterkere koblinger til store aktører i næringen, også i de små kommunene. Legg til rette for samlede satsinger i regioner, der mange aktører løfter i flokk. Turister tiltrekkes av destinasjoner med et bredt tilbud av overnattingssteder, spisesteder og opplevelser. Sats tungt på utbedring av offentlig transport. Korrespondansen mellom ulike transportløsninger må bli vesentlig bedre. Det samme gjelder informasjonen som skal ut til turistene. 

3. Oppdrettsfôr

Det bør satset tungt på å løse fôrproblemet innen oppdrett. Dette vil både komme den nordnorske oppdrettsnæringen
til gode og legge til rette for ny næringsutvikling basert på fôrråvareproduksjon.

4. Fiskeriforvaltning

Viderefør den strenge og forskningsbaserte fiskeriforvaltningen. Dagens ressursforvaltning er en av årsakene til at både skrei- og sildebestanden er i god forfatning. Fordelingen av ressursene mellom ulike flåtegrupper og mellom ulike fartøy, har sørget for verdiskaping langs hele kysten. Dagens forvaltningssystem bør i all hovedsak videreføres.

5. Satellittbasert kommunikasjon

Invester i nye og bedre løsninger for satellittbasert kommunikasjon i polare havstrøk og Arktis. Dette for å gi maritim næring et løft i retning av mer effektiv og kvalitativt bedre transport."
 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03