Lofoten Farm Trail

- prosjekt for utvikling av næring på gårder, baser på gamle ferdselsveier (2015 - 2018)

Prosjektet har fokus på tilrettelegging og merking av turstier, formidling av natur- og kulturbaserte opplevelser, nettverksbygging mellom gårdsbedriftene og felles markedsføring.

Det er tre gårdsbedrifter med i prosjektet; Aalan gård, LofotHest og Reinmo gård, som ligger i hvert sitt dalføre på Vestvågøy.

Kontakt:

Maria Fouad, prosjektleder, 952 70 711, maria@lofotenmatpark.no

Last ned den meget forseggjorte prosjektrapporten for 2019 her... (PDF, 6 MB)

Lofoten Farm Trail - Et unikt gårdsprosjekt

Lofoten Farm Trail er et prosjekt som tar utgangspunktet i å skape- og forvalte gårdsbesøk som en tilleggsnæring til gårdsdriften i seg selv. I prosjektet har 3 gårder tatt i bruk gamle ferdselsårer over fjellet for å gjøre området rundt gårdene mer attraktive for besøk og aktivitet. Tanken er at kombinasjonen med gratis lavterskel aktiviteter og kommersielle aktiviteter vil skape større interesse for gårdene og dermed utløse mulig næringsinntekt.

Gårdene har i prosjektet vært svært opptatt av å utvikle bærekraftig turisme som har positive ringvirkninger for lokalsamfunn, natur, kultur, økonomi og folkehelse. Derfor var det også naturlig for bedriftene å ha besøksforvaltning som bærebjelke i arbeidet. Med økt aktivitet på gårdene som hovedmål i prosjektet, var infrastruktur første prioritet slik at man var klare for å ta imot mange besøkende.

Det ble gjennomført en landskapsressursanalyse som et første trinn. Deretter valgte man å utvikle infrastruktur. Dette er et arbeid som har pågått kontinuerlig under hele prosjektet. Gårdene har bl.a. Utbedret stiene, skilting, gapahuk, toaletter, parkeringsplasser og utearealer. Dette har vært en stor del av prosjektet og har lagt grunnlaget for å utvikle samarbeidet videre. Det har også vært gjort aktiviteter rundt markedsføring og produktutvikling. Også her har det
vært stort fokus på at bedriftene har viktige verdier å forvalte. Det har blitt utviklet digitale informasjonsplattformer som mobilapp og hjemmeside, samt etablert sider på SoMe (instagram og Facebook). I prosjektet har man også satt sammen et hefte med gamle sagn og historier fra området. Disse små heftene har bidratt til å skape identitet og fremme lokal historie som står i fare for å gå tapt. I tillegg til dette har det vært gjort prosesser for felles produktutvikling.

Prosjektet har bidratt til læring, der enkelte prosesser har gitt mer utbytte enn andre. Vi kan her nevne at samarbeid i enkelte faser har vært utfordrende, både ift. hva man skal samarbeide om og hvordan. Erfaringene fra prosjektet er at det må løses via prosesser blant gårdeierne, og at 3 gårder kan være noe snevert for optimale samarbeidsprosesser. Med flere gårder å spille på vil man kunne utvikle ulike typer samarbeidskonstellasjoner og legge opp til aktivitet sammen med bedrifter med noenlunde samme ambisjonsnivå. I forbindelse med utvikling av digital markedsføring, så som hjemmeside, og spesielt app er vår erfaring at utviklingen går svært raskt. Dette gjør at løsninger man velger på et tidspunkt kan være videreutviklet og til dels utdatert allerede til lanseringstidspunktet. En app vil også måtte
oppdateres jevnlig for å kunne fungere optimalt. Dette ligger det ikke budsjetter for i fremtiden.

Prosjektet anses som vellykket. Prosjektdeltakere og prosessledere i prosjektet er enig om at en naturlig vei videre for Lofoten Farm Trail er et større fokus på innovasjonsprosesser og produktutvikling. Prosjektet har utviklet en forvaltning, mentalitet og fokus på ivaretakelse av de verdiene som finnes i natur, kultur og lokalsamfunnet. Dette er varige verdier for bedriftene som det er stor verdi i å jobbe videre med. I tillegg er det en intensjon og et ønske finansiørene av prosjektet om at dette kan være en metodikk og et konsept som kan utvikles flere steder. I forståelse med prosjektdeltakere, finansiører og de viktigste samarbeidspartnerne vil vi derfor anbefale at det arbeides videre med Lofoten Farm Trail. Både med utvikling av lignende konsepter andre steder - og med å utvikle produktet på de ulike gårdene.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003