Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019 gikk til Uttakleiv grendelag

Et førtitalls gjester og presse var samlet på grendehuset på Uttakleiv da Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad stod for utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen  som i år gikk til Uttakleiv grendelag.

Fylkesmannen i Nordland hadde nominert grendelaget, som eneste kandidat fra Nordland, og de fikk prisen for sitt arbeid med å ta vare på natur- og kulturlandskapet, og for å legge til rette for ferdsel og opplevelser i et storslått og svært populært område. 

Klikk for stort bildeLeder i grendelaget Ståle Olsen mottar prisen som består av et kunstverk og 50.000 kr,

Offisiell begrunnelse

UTTAKLEIV GRENDELAG, Vestvågøy i Lofoten, blir tildelt Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019. 
Uttakleiv representerar den viktige kystkulturen og fiskarbondens landskap, der det ligg mellom høge fjell, nordvendt og heilt ope ut mot storhavet. Dette sanddynelandskapet med strandenger omkransa av kulturenger, artsrike beitelier og bratte fjell, har vore heimstaden for menneske lenge. 

Uttakleiv Grendelag har over tid gjort ein svært viktig og ekstraordinær innsats for bevaring av eit sårbart og artsrikt kulturlandskap. Samtidig er det gjennomført nødvendige tiltak for bevaring av kulturverdiar og tilrettelegging for ferdsel og opplevelsar i dette unike kulturlandskapet. 

Tre av gardane er i aktiv drift, med til saman 270 vinterfora sau, 10 mjølkekyr og 40 øvrige storfe. Dei aktive bøndene med sin husdyrproduksjon og beiting, er avgjerande for å kunna satse slik grendelaget har gjort. Beitinga er vesentleg for å halde landskapet ope. 

Den sikrar heilheit og mangfald i landskapet via bærekraftig skjøtsel. I tillegg er den ein del av det biologiske kretsløpet, bidreg til og er grunnlag for naturmangfald, og er eit godt klimatiltak. 

Det har vore busetting på Uttakleiv sidan steinaldaren, og fleire gravfelt fortel om ei norrøn busetting frå jernaldaren. Det har vore sau på Uttakleiv også for 1500 år sidan, og beitedrift gjennom århundrer har satt sit preg på stedet. 

Ei bærekraftig utvikling av kulturlandskapet, krever forebyggande tiltak mot slitasje og forsøpling. Dette har Uttakleiv Grendelag tatt på alvor. Det er gjennomført erosjonssikringstiltak, etablert parkering og teltplass, satt opp avfallsstasjonar og tømmeplass for toalett og bobilar. 

Uttakleiv er eit populært utfartssted både for fastbuande og turistar frå inn- og utland. Årleg besøker 200 000 gjestar stedet. 

Dette kulturlandskapet har stor interesse for reiselivet. Uttakleiv er i Masterplan for reiselivet i Lofoten, valgt ut som 1 av 10 viktige naturområde for rekreasjon og opplevelsar.

Ei aktiv jordbruksbygd med lang historie

På Uttakleiv har det vært bosetting helt siden steinalderen. Dette er dokumentert gjennom arkeologiske utgravinger i det gamle fellestunet. Flere gravfelt forteller også om en norrøn gårdsbosetting i jernalderen. I en av gravene er det funnet både en ullkam, spinnehjul og vevskje som viser at det har vært sau på Uttakleiv for 1500 år siden.
I dag er det 16 landbrukseiendommer og 22 fastboende i Uttakleiv. To gårdsbruk har til sammen ca. 282 vinterfora sau, 11 melkekyr og 39 øvrige storfe. I tillegg er det ett bruk på Uttakleiv som produserer og selger grovfor, og ett utenbygds bruk som slår gras i bygda.
Landbruket er en avgjørende drivkraft for å opprettholde kulturlandskapet. Det er gjennom slått og beite i århundrer, som har gitt opphav til det åpne landskapet, og et helt spesielt godt beite, med beitevoller i fjellsiden. På flata mellom stranda og fjellbeite finner vi dyrkamarka som benyttes til produksjon av grovfôr.  

Stor lokal innsats

Grendelaget har valgt å møte den store tilstrømmingen av besøkende ved å ta vare på landskapet, legge til rette for allmenheten og ønske de besøkende velkommen.
Gjennom egne tiltak og samarbeid med andre har de blant annet gjennomført erosjonssikring, anlagt rasteplass med bord og benker, etablert parkering og teltplass, renovasjon, toaletter i sommersesongen, tømmestasjon for toaletter i bobiler. I sommer har de hatt verter med ansvar for anvisning av parkering og informasjon.
Ei turløype er skiltet fra Uttakleiv og langs den gamle ferdselsveien rundt fjellet Veggen til Haukland. Deretter kan en følge gammelveien over fjellet tilbake til Uttakleiv. Langs løypa er det satt opp fire informasjonstavler. Via såkalte QR-koder på hvert skilt kan en på mobiltelefonen få opp informasjon om hendelser og lokalhistorie
Det er utført telling og beregninger som viste at området Uttakleiv Haukland ble besøkt av ca. 300.000 personer i 2018, noe som gjør at det er helt nødvendig med tett og god oppfølging av trafikk og bruk av området.

Samskaping

Vestvågøy kommune og grendelaget har samarbeidet godt gjennom flere år og Uttakleiv fikk i 2015 Vestvågøy kommunes miljøpris. Ordfører Remi Solberg gratulerte med velfortjent pris og takket de som hadde nominert Uttakleiv grendelag.
 

Foto fra Uttakleiv: Kjersti Isdal