Avkjørsler

Ved etablering av ny avkjørsel eller hvis avkjørsel fra kommunal veg skal endres eller flyttes skal det søkes skriftlig om avkjørselstillatelse. For nye tomter blir det gitt tillatelse i forbindelse med behandling av søknad om tiltak (byggetillatelse).
Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal veg.

Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg, er det viktig at den bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt. Vegloven §§ 40 - 43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler. 

Enhver tilpasning til veg og fortau skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes. På bakgrunn av dette, stilles det derfor krav til frisikt, svingeradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen.

Om søknadsprosessen:

Ved søknad om ny/endring av avkjørsel til kommunal vei benyttes eget skjema. se lenke under.

NB! Det må sendes èn søknad per veg som blir berørt.

Målsatt kart  som illustrerer det omsøkte tiltaks plassering og andre aktuelle forhold.

Søknaden sendes postmottak@vestvagoy.kommune.no

Skjema: Søknad om avkjørselstillatelse kommunal vei (PDF, 17 kB).