Prosjektbeskrivelse

Bakgrunnn

Det vises til vedtatt hovedplan vann (KS-039/14) og hovedplan avløp (KS-003/19). 

Prosjektet er et ledd i den planlagte sammenslåingen av Buksnes- og Ballstad vannverk. Det er tidligere konkludert med at den teknisk og økonomisk gunstigste løsningen er å koble de to vannverkene sammen. Mørkdalsvannet, kilden til Buksnes vannverk, anses som en trygg og kapasitetsmessig god kilde, velegnet til å forsyne befolkningen på Ballstad i tillegg til innbyggerne i Leknes- og Gravdalsområdet. 

I tillegg til å forsterke vannforsyningen mellom Gravdal og Ballstad, omfatter prosjektet også sanering av gamle avløp- fellesledninger langs Haugsmyra og Gravdalsgata. Det skal etableres nye separerte ledninger for spillvann og overvann i henhold til hovedplan avløp.

Gjennomføring

Arbeidet deles inn i to prosjekter; Gravdal 1 og Gravdal 2

Gravdal 1

Det skal etableres ny hovedvannledning fra høydebasseng Haugheia og fram til dumpa ved Leirelva, der skillet mellom prosjektene Gravdal 1 og 2 går. Vannledning følger regulert trase’ (1860-201308 VA) fra høydebassenget og ned mot Haugsmyra, og legges deretter videre i kommunalvei og fylkesvei fram mot Leirelva. Eksisterende vannledninger som krysser ny trase, trekkes inn i nye vannkummer. Det legges ut stikk mot Industriveien og Sykehusbakken og det etableres brannkummer. Det legges til rette for pluggkjøring og utspyling i Leirelva. Deler av gamle asbestsementrør langs Haugsmyra kappes og tas permanent ut av drift. 

For avløp skal det etableres selvfallsledninger. Ledningene anlegges som separatsystem for spillvann og overvann. Det legges ut separerte stikk mot de områdene som i dag har felles avløpssystem, dette med tanke på framtidig separering hos private boliger. Avløp fra dagens fellesledninger ledes midlertidig inn på nytt overvannsnett inntil separering av private stikkledninger er gjennomført. Avløp føres til slutt til Abelveien for framtidig pumping til renseanlegg. 

Det har i samråd med fagansvarlig vann og avløp blitt bestemt å utvide spill- og overvannsnett fra delstrekk til full trasé langs Haugsmyra. Dette er med tanke på fremtidig fortetning langs kommunal vei ved Haugsmyra, og for å sikre enkel tilkobling av nye abonnenter til kommunalt ledningsnett. 

Eksisterende kloakk «Theigmann-kloakken» har for liten dimensjon og fall, noe som medfører at det ikke er anbefalt å tilknytte nytt anlegg til eksisterende kloakk. Det er nødvendig å oppgradere ledningsdimensjon/materiale/høyde, med tanke på fremtidig tilkobling ved Abelveien/Industriveien.

Gravdal 2

Vannforsyningen mot Ballstad skal forsterkes og det legges til rette for fremtidig storvannverk med forsyning fra Mørkdalsvatnet. Ett ledd i dette er å sanere gamle asbestsement-ledninger og eldre støpejernsledninger, med nye vannledninger. I dette prosjektet skal hovedledningen for vann bygges ut fra på delstrekninga Leirelva på Gravdal og frem til Risaksla hvor det allerede er anlagt nye rørsystemer sørover, dvs. om lag 650 meter med ny vannledning.

I tillegg vil dette prosjektet omhandle sanering av eksisterende avløpsledninger (fellessystem) i Gravdalsgata. Her skal det legges til rette for fremtidig separering, med utbygging av spill- og overvannsledninger, totalt ca. 650 meter med nytt avløpsanlegg.

Avløpsanlegget på Gravdal blir også en del av grunnlaget for utbedringen rundt Buksnesfjord hvor det skal pumpes og samles spillvann/kloakk fra Leknes og Gravdal til Storeidøya for rensing før utslipp til sjø.

Spesifikasjoner

  • Det skal prosjekteres hovedvannledning dimensjon 315 mm PE 100, ca. 1645 lm og tilhørende vannkummer. 
  • Forsyningsledning dimensjon 200 mm PE 100 ca. 1105 lm. og tilhørende vannkummer.
  • Spillvann selvfallsledninger dimensjon 160/200 PVC ca. 1105 lm. og tilhørende spillvannskummer. 
  • Overvannsledning dimensjon 400/315/250 PVC ca. 1105 lm. og tilhørende overvannskummer. 
  • Brannvannsdekning skal ha en kapasitet på 50 l/s.
  • Utspylingspunkt ved Leirelva for hoved- og forsyningslinje. 
  • Avsette nye stikkledninger for vann til Industriveien (Lofoten Water) og Sykehusbakken (Sykehus/sykehjem) dimensjon/materiale er henholdsvis 110 og 200 mm PE 100.  
  • Oppgradere dimensjon/materiale/høyde på eksisterende kommunal kloakk «Theigmann-kloakken» med tanke på fremtidig sammenkobling ved Abelveien/Industriveien.