Prosjekt - Vann og avløp (VA) Gravdal

Prosjektet har som hovedmål å kople sammen Buksnes- og Ballstad vannverk, sanere gamle avløp- fellesledninger og etablere nye separerte ledninger for overvann og spillvann.

Dette gjøres for å forsterke vannforsyningen for innbyggere og industri på Gravdal og Ballstad, både kapasitet- og kvalitetsmessig. Det skal også være med på å rydde opp i avløpssituasjonen i Buksnesfjorden i henhold til hovedplan avløp.

Prosjektperioden vil være fra august/september 2020 og strekke seg inn i 2021. Arbeidet er delt opp i to prosjekter, Gravdal 1 (Høydebasseng Haugheia - Leirelva) og Gravdal 2 (Leirelva - Risaksla), og det vil i perioden pågå betydelig gravearbeid i området. Prosjekt Gravdal 2 starter først og vi vil her informere om detaljer i prosjektet og holde innbyggere informert om fremdriften.

Aktuelt

07.07.21 Prosjektet Gravdal 2 nærmer seg slutten

Gata blir nå stengt ved Gravdalsgata 37 for å muliggjøre de siste gravearbeidene i prosjektet.

Innkjøring til Gravdalsgata fra Buksnesveien må som en konsekvens av dette stenges, sammen med innkjøring til Risaksla fra Gravdalsgata.

Ferdsel til og fra Risaksla muliggjøres via Bratten og ut i Gravdalsgata. En kjører så mot Bunnpris for å komme ut på Buksnesveien. Kjøring til og fra sykehus/sykehjem går som normalt.

Klikk for stort bilde 

18.06.21 Klargjøring for asfaltering

I forbindelse med klargjøring og asfaltering vil Gravdalsgata bli stengt for gjennomkjøring fra Sykehusbakken til Gravdalsgata 32 i perioden fra mandag 21.juni til fredag 25.juni. Kryss Sykehusbakken/Gravdalsgata vil være åpen for gjennomkjøring mot vest.

30.11.20 Nytt kjøremønster Gravdalsgata og Sykehusbakken

Klikk for stort bilde 

Sykehusbakken stenges og det bygges en midlertidig omkjøringsveg med gang-/sykkelfelt for mye trafikanter, som går fra Sykehusbakken ned mot Gravdalsgata og Abelveien.

Gravdalsgata stenges også mot kryss til tilkjørsels veg  7618 , som er tilkjørsels veg til FV 818 Buksnesveien.

Forøvrig kan en også benytte Industriveien for å komme til og fra Gravdal.

27.08.20 Endringer i kjøremønster på Gravdal fra mandag 31/8

Vi har mottatt arbeidsvarslingsplan (PDF, 165 kB)fra entreprenøren og ber beboere og de som ferdes på Gravdal være klar over følgende:

  • Kjøremønsteret blir endret fra og med førstkommende mandag. Fint om alle kan vise hensyn.
  • Abelveien stenges i kryss Abelveien/Gravdalsgata. Utkjøring fra Abelveien foregår via Industriveien
  • Fartsgrensen i arbeidsområdet blir 50 km/t.  
  •  Som det fremgår av godkjent arbeidsvarslingsplan (PDF, 165 kB), så blir kjøring med motorkjøretøy til eiendommene i avsperret område, kun tillatt fra kryss Gravdalsgata/sykehusbakken, IKKE fra andre siden.

20.08.20 Oppstartmøte

Møte mellom Vestvågøy kommune og entreprenør for gjennomgang av tegninger, tekniske forhold, fremdriftsplan, skiltplan, HMS og covid-19 tilpassing, grunneierforhold, trafikkavvikling og kommunikasjonsrutiner. Det informeres om at arbeidet starter i uke 36 med rigging for fasen 1 av arbeidet. Fysisk graving vil starte i uke 37.

01.07.20 Inngåelse av kontakt med entreprenør

Etter anbudsprosess ble entreprenør Thore Magnussen og Sønn AS valg for prosjekt Gravdal 2. 

Kontakt

Ørjan Magnussen
Prosjektleder TMS - VA Gravdal 2
E-post
Mobil 900 86 499
Håvar Berg-Larsen
Kommunalsjef Samfunn og teknikk
E-post
Telefon 76 05 60 54
Mobil 952 81 889