Viktig melding

Vedlikehold av veger

  • Det er eksterne entreprenører som utfører det daglige driften og vedlikeholdet av kommunale veier.
  • Ta kontakt med vår døgnbemannet vakttelefon om brøyting, strøing og andre henvendelser om vei
  • Nordland fylkeskommunen har ansvaret for fylkesvegene og Staten vegvesen for E10. 

Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en veg hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Vestvågøy kommune har kontrakt med lokale entreprenører knyttet til vegvedlikehold (sommer og vinter) av kommunale veger for perioden 01.10.2022 - 30.09.2026.

Vintervedlikeholdet løper fra 01.10 til 15.06 hvert år. Entreprenørene skal brøyte iht. vedtatt standard. Standard for vintervedlikeholdet og oversikt over de ulike rodene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider.

Entreprenørene skal ha 24 timers beredskap og alle henvendelser fra publikum skal loggføres.

Alle henvendelser vedrørende brøyting, strøing, ferister, brøytestikker, overvann i forbindelse med snøsmelting og tømming av sandfang skal rettes til entreprenørene. 

Vakttelefon vegvedlikehold har felles vakttelefon 760 56240

Oversikt over de ulike rodene:

  • Rode 1 Borge
  • Rode 2 Leknes/Fygle
  • Rode 3 Gravdal/Ballstad
  • Rode 4 Stamsund/Valberg
  • Rode 5 Mortsund-Skjerpen

Snø i innkjørsel og på privat eiendom

Vegbrøyting fører til snø i private avkjøringer. Den enkelte beboer kan da ikke føre snøen tilbake til veg og fortau. Vegloven slår fast at eier av avkjørsel er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi har forståelse for at dette kan føles å ikke være rettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle.

Fremkommelighet er vektet tyngst. Det er fordi offentlig veg er en viktig del av et moderne samfunn. Snø fra innkjørsler ut i vegarealet skaper farlige situasjoner, særlig når fortau er overfylt, og er dermed ikke tillatt.

Lovlighetsvurderinger fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet

Vegmyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989.

Her fremgår:

«Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis».

I samme brev fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet"

I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland:

"Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt"

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig veg/vegområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veigtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Parkering

Parkerte biler kan forhindre brøyting og føre til at brøyting og strøing reduseres eller ikke blir gjennomført. Dette kan da føre til at brannbiler og ambulanse blir forhindret i på komme fram. Ved feilparkerte biler som hindrer brøyting vil eieren bli kontaktet og bedt om å fjerne bilen.

Hvis det haster, eller at det ikke oppnås kontakt med eier, sender Vestvågøy kommune en begjæring til politiet om fjerning av kjøretøy i henhold til Vegtrafikkloven § 37, 1.ledd. Kjøretøyet blir da borttauet for eiers regning.

Parkering for øvrig må gjøres til minst mulig hinder for brøyting og strøing. Vi trenger din hjelp for å komme frem på det kommunale veinettet.

Når du parkerer bilen din, må du ha i tankene at:

- for utrykningskjøretøy står det ofte om sekunder.

- brøytebiler, brannbiler og søppelbiler trenger stort manøvreringsrom.

- brøytebiler skal frem, og det må være plass til brøytekanter.

- feilparkering kan føre til trafikkfarlige situasjoner, som blant annet uoversiktlige siktforhold, barns lek rundt bilene og lignende.

Kontakt

Vakttelefon vegvedlikehold
Telefon 76 05 62 40