Viktig melding

Graving i kommunal veg

Kommunestyret vedtok i møte 27.11.2018 Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Vestvågøy kommune (PDF, 2 MB). Retningslinjene er gjeldende fra 01.03.2019.

Gravetillatelse i kommunal veg

Vestvågøy kommune bruker Geomatikk sin kundeportal som samordnet gravemeldingstjeneste og elektronisk søknad/saksbehandling for graving i veg og arbeidsvarsling i Vestvågøy kommune.

Gebyrsatser for graving

 • Gravemelding pr. sak: kr. 3000,-
 • Arbeidsvarsling pr. sak: kr. 800,-
 • Manglende ferdigmelding pr. sak: kr. 3 500,-
 • Oppstart med manglende søknad/tillatelse. kr. 7.500,-

Alle gebyrer er eks. mva.
Vedtatte gebyrer indeksreguleres årlig den 01. januar i henhold til konsumprisindeksen.

Alt arbeid som utføres under bakken (graving, boring, gjerdepåler og lignende) skal meldes Vestvågøy kommunes gravemeldingstjeneste.

Ved påvisning av vann og avløpsledninger med Vestvågøy kommune, kontaktes vakttelefon for vann og avløp.

Gravemelding - søknad

 • Gravemelding er en egen søknad, og er nå en del av en samordnet gravemeldingstjeneste hvor flere ledningseiere som er etablert i Vestvågøy Kommune er med. Dette betyr at forbruker får tilbakemelding fra flere ledningseiere på om det behøves påvisning av ledninger i området det skal graves i. Denne tjenesten leveres av Geomatikk.
 • Gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan søkes dersom det skal utføres gravearbeid på minimum 3 meter fra kommunal veg/infrastruktur. Arbeidsvarslingsplan vurderes i hvert enkelt tilfelle dersom det kan ha innvirkning for trafikk.
   
 • Gravemelding bør søkes uansett hvor det graves for å undersøke hvor infrastruktur i bakken ligger. I følge retningslinjene har både byggeherre og entreprenør ansvar for all istandsetting av berørte områder etter avsluttet gravearbeid. Entreprenør må signere byggeherreerklæring (PDF, 143 kB) og legge denne ved søknaden.
   
 • Gravetillatelse, arbeidsvarsling og gravemelding søkes gjennom gravemelding.no
   
 • Tiltakshaver plikter å innhente alle nødvendige godkjennelser slik som byggesaksbehandling eller teknisk godkjenning før det søkes om gravetillatelse.
   
 • Ansvarshavende plikter å sette seg inn i øvrige regler som gjelder for graving i Vestvågøy kommune. Disse er beskrevet i Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Vestvågøy kommune (PDF, 946 kB).
   
 • Graving tillates normalt ikke i veger som er asfaltert i løpet av de 3 siste årene.
   

Dokumentasjon når arbeidet er sluttført

For at garantitiden (varighet: 5 år etter utført arbeid) skal tre i kraft, må søknad om ferdigstillelse i brukerportalen inneholde bilder som dokumenterer arbeidet. Dette med hensyn til evt. senskader som følge av dårlig utført arbeid eller ikke fulgte retningslinjer for graving i kommunal veg.
All dokumentasjon lastes opp i brukerportalen.

Bilder før graving - vedlegges søknad om gravetillatelse:

 • Oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i vegarbeidsområde
 • Oversiktsbilde med stedfesting, eksisterende husnummer/omgivelser
 • Bilde som er zoomet inn på selve gravehullet/trase
 • Ved graving i større områder/trasé skal det tas bilde hver 25 meter

Bilder under graving:

 • Bilde som viser gravedybde, målestav i grøfta
 • Bilde som viser riktig komprimeringsutstyr i grøfta
 • Bilde når gjenfylt masse fylles, ved avretting av asfalt og asfalttykkelse med målestav
 • Bilde ved graving i større områder/trasé skal det tas bilde pr 25m

Bilder etter graving:

 • Bilde ferdig asfaltert m/forsegling av skjøten
 • Oversiktsbilde etter avsluttet arbeid og område er ryddet
 • Oversiktsbilde som viser tilstand på skilt i vegarbeidsområde er satt opp ihht tidligere plassering og i godkjent tilstand.
   

Gravekart

Er du usikker på om pågående graving er godkjent?
På vår kartoversikt over graving i Vestvågøy kommune kan du se alle godkjente gravearbeider. 
 

Kontakt

Vakttelefon vann og avløp
Mobil 90 50 94 44