Viktig melding

Gatelys

Vestvågøy kommune drifter og vedlikeholder ca. 500 gatelys, primært langs hovedveg og samleveger.

Kommunale gatelys

Alle kommunale gatelys driftes og vedlikeholdes av ekstern entreprenør. Ved feil på et kommunal gatelys skal entreprenørens vakttelefon benyttes. Alle kommunens gatelys er merket med Vestvågøy kommune og et løpenummer.

Private lyslag

Vestvågøy kommune gir tilskudd til private lyslag for  strøm forbruk på gatelysanlegg langs offentlig veg.

Kommunen gir pr.01.11.22 tilskudd til  81  private lyslag, på 3040 gatelyspunkter.

Alle private lyslag som får tilskudd til strøm har selv ansvar for drift og vedlikehold av sine gatelysanlegg.  Er det feil på gatelys hos et privat lyslag så må det private lyslaget kontaktes.
Alle stolper skal være merket med Lyslages navn og et løpenummer.

Ønsker du å søke om tilskudd til ditt lyslag. Ta kontakt med Fagansvarlig for veg og trafikksikkerhet i kommunen.

Vilkår for tilskudd til drift av private gatelys i Vestvågøy kommune

§1. Dette reviderte reglementet er gjeldende vilkår for å motta tilskudd for drift av gatelys i Vestvågøy kommune. Revidert reglement gjøres gjeldende fra kommunestyrets vedtak 18.05.2021. Erklæring for at anlegget driftes iht reglementet må være mottatt av Vestvågøy kommune før tilskudd kan utbetales.

§2. Søker må være registrert i Brønnøysundregistret, der ansvarlig kontaktperson fremkommer. Det er tilstrekkelig at søker (det private lyslaget) er registrert i Frivillighetsregisteret. Drift av lyslag er underlagt internkontrollforskriften og det må etableres og benyttes internkontrollsystem for drift og vedlikehold av gatelysanlegg.

§3. Søknad skal inneholde opplysninger om antall lyspunkter med kartskisse, gate- /veglyset betydning for omgivelsene, type, samt øvrig opplysninger som kan ha betydning for søknaden.
Ved søknad om tilskudd for nye anlegg som ikke har fått tilskudd tidligere se pkt 13.

§4. Vilkår for tilskudd er at belysningen må være av allmenn interesse. Det vil si at lysanlegg må være langs offentlig veg (jf. Veglova §1), i tettbebyggelse, busstopp, farlige krysningspunkter (veikryss, broer og kaier), eller veier som brukes av skolebarn.

§5. Gjelder søknaden gatelys langs Europaveg, Riksveg eller Fylkesveg – må det dokumenters at det er søkt vegeier Statens vegvesen om overtakelse/tilskudd før kommunalt tilskudd kan gis.

§6. Det gis ikke tilskudd på strekninger når det er mindre enn 5 helårsboliger, eller til gatelysanlegg som omfatter tre eller færre lyspunkter.

§7. Det ytes ikke tilskudd til vedlikehold av gatelys/veglys av noen slag. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til oppføring, drift –og/eller sanering av gatelysanlegg. Her vektlegges almen interesse, og alle søknader om tilskudd til oppføring, drift –og/eller sanering vil bli behandlet som enkeltsaker som blir framlagt politisk behandling.

§8. Søker må inngå egen avtale med nett-, og kraftleverandør.

§9. Lysanlegg må bygges, driftes og vedlikeholdes i samsvar med krav i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

§10. Alt arbeid på elektriske anlegg, herunder vedlikehold skal utføres av registrerte el-virksomheter iht bestemmelser i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK), Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), relevante bestemmelser i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), kommunens gravereglement og alt arbeide på veg skal skje iht Håndbok N301 (arbeid på og ved veg)

§11. Det gis støtte i form av tilskudd, basert på et gjennomsnitt av tidligere totalt utbetalt tilskudd fordelt på antall lyspunkt. For tiden blir dette tilskuddet på 482kr/år. Tilskuddet utbetales 2 ganger årlig (2x241,-). Tilskudd pr lyspunkt indeksreguleres årlig med 50 % av konsumprisindeksen.

§12. Alle gatelys må være merket med lyslagets navn og med et unikt nummer.

§13. Alle nye lysanlegg skal være iht. til Vestvågøy kommune sin tekniske veglysnorm. Behandling og avgjørelsesmyndighet delegeres til kommunens administrative vegmyndighet. Klageinstans for vedtak er Vestvågøy formannskap.

§14. Ved brudd på bestemmelsene i dette reglementet, kan kommunen etter egen vurdering eller innspill fra andre myndigheter, inndra tilskudd til eventuelle avvik er rettet.

Kontakt

Odd Eskil Andersen
Fagansvarlig veg og trafikksikkerhet
E-post
Telefon 76 05 61 15