Viktig melding

Prosjekt - Vann og avløp (VA) Gravdal

Prosjektet har som hovedmål å kople sammen Buksnes- og Ballstad vannverk, sanere gamle avløp- fellesledninger og etablere nye separerte ledninger for overvann og spillvann.

Dette gjøres for å forsterke vannforsyningen for innbyggere og industri på Gravdal og Ballstad, både kapasitet- og kvalitetsmessig. Det skal også være med på å rydde opp i avløpssituasjonen i Buksnesfjorden i henhold til hovedplan avløp.

Prosjektperioden vil være fra august/september 2020 og strekke seg inn i 2022. Arbeidet er delt opp i to prosjekter, Gravdal 1 (Høydebasseng Haugheia - Leirelva) og Gravdal 2 (Leirelva - Risaksla), og det vil i perioden pågå betydelig gravearbeid i området.

Aktuelt

25.10.21 Nytt kjøremønster fra tirsdag 26. oktober

Thore Magnussen og Sønn AS skal nå starte VA arbeidene ved Leirelva og skal arbeide oss opp mot FV 7618 Sundsveien.

Vi stenger FV 7618 Gravdalsgata  på denne strekningen.  ( se skisse under ). Arbeidene på denne strekningen starter den 26.10 og vi forventer å være ferdig med denne strekningen senest 21.01.2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem.

Myke trafikanter skal benytte fortauet som sikker trasé på strekningen Fv 7618 Sundsveien – Sykehusbakken.

Ordinær trafikk ledes fra FV 7618 Sundsveien mot Haugsmyra, Industriveien og ut på FV 818 Buksnesveien.
 

25.10.21 "Gravdal 2" ferdigstilt og "Gravdal 1" starter

Thore Magnussen og Sønn AS har ferdigstilt vann og avløpsprosjektet Gravdal 2 og skal nå utføre vann og avløpsprosjektet Gravdal 1, på vegne av Vestvågøy kommune.

I dette prosjektet skal hovedledningen for vann bygges ut fra Haugheia høydebasseng og frem til Leirelva på Gravdal, dvs. om lag 1 550 m med ny hovedvannledning i Ø315 PE. Parallelt med hovedvannledninga skal det legges en abonnentledning fra Haugsmyra til Leirelva. I tillegg vil dette prosjektet omhandle sanering av eksisterende avløpsledninger (fellessystem) på samme ledningsstrekk, dvs. Haugsmyra – Leirelva. Her skal det legges til rette for fremtidig separering, med utbygging av spill- og overvannsledninger, totalt ca. 1 000 m med nytt avløpsanlegg

10.09.21 Asfaltering Gravdalsgata

Vi skal nå utføre siste lag med asfaltering.

Her er planen for mandag 13/9-21:

kl 07.00 –  11.00               Leirelva til kryss Sykehusbakken

Kl 11.00 - 15.00                Kryss Sykehusbakken til kryss Bunnpris

Kl 16.00  og utover         Gravdalsgata mot Risaksla

Asfaltering tirsdag 14/9-21:

07.00 -1600                        Gravdalsgata – Risaksla

Vi satser på at Gravdalsgata i all hovedsak skal være ferdigasfaltert når førstkommende tirsdag er gått. Arbeidene vil utføres delvis med manuell trafikkdirigering og delvis med omkjøring. Følg nøye med på stedet.

Vi ber alle utvise tålmodighet og aktsomhet ved kjøring i Gravdalsgata førstkommende mandag og tirsdag.

18.08.21 Oppstart prosjektet Gravdal 1 medio september

Avtalen med entreprenør Thore Magnussen og Sønn AS er signert, noe som betyr at TMS har fått oppdraget for begge delprosjektene. Det planlegges for oppstart medio september og nærmere info om dette kommer.

07.07.21 Prosjektet Gravdal 2 nærmer seg slutten

Gata blir nå stengt ved Gravdalsgata 37 for å muliggjøre de siste gravearbeidene i prosjektet.

Innkjøring til Gravdalsgata fra Buksnesveien må som en konsekvens av dette stenges, sammen med innkjøring til Risaksla fra Gravdalsgata.

Ferdsel til og fra Risaksla muliggjøres via Bratten og ut i Gravdalsgata. En kjører så mot Bunnpris for å komme ut på Buksnesveien. Kjøring til og fra sykehus/sykehjem går som normalt.

 

18.06.21 Klargjøring for asfaltering

I forbindelse med klargjøring og asfaltering vil Gravdalsgata bli stengt for gjennomkjøring fra Sykehusbakken til Gravdalsgata 32 i perioden fra mandag 21.juni til fredag 25.juni. Kryss Sykehusbakken/Gravdalsgata vil være åpen for gjennomkjøring mot vest.

30.11.20 Nytt kjøremønster Gravdalsgata og Sykehusbakken

 

Sykehusbakken stenges og det bygges en midlertidig omkjøringsveg med gang-/sykkelfelt for mye trafikanter, som går fra Sykehusbakken ned mot Gravdalsgata og Abelveien.

Gravdalsgata stenges også mot kryss til tilkjørsels veg  7618 , som er tilkjørsels veg til FV 818 Buksnesveien.

Forøvrig kan en også benytte Industriveien for å komme til og fra Gravdal.

27.08.20 Endringer i kjøremønster på Gravdal fra mandag 31/8

Vi har mottatt arbeidsvarslingsplan (PDF, 165 kB)fra entreprenøren og ber beboere og de som ferdes på Gravdal være klar over følgende:

  • Kjøremønsteret blir endret fra og med førstkommende mandag. Fint om alle kan vise hensyn.
  • Abelveien stenges i kryss Abelveien/Gravdalsgata. Utkjøring fra Abelveien foregår via Industriveien
  • Fartsgrensen i arbeidsområdet blir 50 km/t.  
  •  Som det fremgår av godkjent arbeidsvarslingsplan (PDF, 165 kB), så blir kjøring med motorkjøretøy til eiendommene i avsperret område, kun tillatt fra kryss Gravdalsgata/sykehusbakken, IKKE fra andre siden.

20.08.20 Oppstartmøte

Møte mellom Vestvågøy kommune og entreprenør for gjennomgang av tegninger, tekniske forhold, fremdriftsplan, skiltplan, HMS og covid-19 tilpassing, grunneierforhold, trafikkavvikling og kommunikasjonsrutiner. Det informeres om at arbeidet starter i uke 36 med rigging for fasen 1 av arbeidet. Fysisk graving vil starte i uke 37.

01.07.20 Inngåelse av kontakt med entreprenør

Etter anbudsprosess ble entreprenør Thore Magnussen og Sønn AS valg for prosjekt Gravdal 2. 

Kontakt

Ørjan Magnussen
Prosjektleder TMS - VA Gravdal
E-post
Mobil 90 08 64 99
Morten Wirkola
Enhetsleder Prosjekt og infrastruktur
E-post
Mobil 93 08 35 73