Viktig melding

Utslippstillatelse for privat avløpsanlegg

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforhold på eiendommen og avstand til sjø og ulike brukerinteresser (badeplasser, rekreasjonsområder etc.) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge, og hvor avløpsanlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse.


For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger vises det til www.avlop.no.

Krav til ulike typer avløpsanlegg og regelverk

Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad, og avvik fra disse skal oppgis.

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger vises det til www.avlop.no.

Søknad og informasjon om saksbehandlingen

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

 • Godkjent søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften.
 • Godkjent byggesøknad etter plan- og bygningsloven.

Eier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har inntil seks ukers saksbehandlingstid. Søknaden vil ikke bli behandlet før komplett søknad med tilhørende vedlegg er mottatt hos oss.

Søknadskjema for utslippstillatelse finner du her (DOC, 97 kB)

Gebyrer

Fullt betalingsregulativ for plan, bygg og eiendom finner du her...

Se kapittel F for gebyrer tilknyttet utslippstillatelse. 

Vedlegg til søknaden

Beskrivelse av anlegget:

Det planlagte anlegget beskrives så detaljert som mulig. Dersom det gjelder infiltrasjonsanlegg/sandfilteranlegg eller lignende skal målsatt grøfteprofil med jordprofil og dybde til fast grunn (lite vanngjennomtrengelighet) og/eller grunnvann inngå.

Plassering av avløpsanlegg på kart bør inkludere:

 • bebyggelse, eiendomsgrenser og veiadkomst
 • målestokk på kartet (1:5000 til 1:1000 foretrekkes) samt angivelse for nord N↑
 • gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen

Videre markeres følgende dersom aktuelt for det omsøkte renseanlegget:

 • Lokalisering av slamavskiller, tett tank, tømmeplass, kummer (pumpekum, fordelingskum, inspeksjonskum, prøvetakingskum), minirenseanlegg, infiltrasjonsareal, brønner (spesifiser type), eventuelle vesentlige avstander.

Dokumentasjon av grunnforhold

Kreves ved søknad om tillatelse til etablering av infiltrasjonsanlegg/sandfilteranlegg. Denne dokumentasjonen skal utarbeides av nøytral fagkyndig med nødvendig kompetanse for denne typen grunnundersøkelser.

 • Dokumentasjonen skal inneholde:
 • Jordprofil og jordanalyse for hvert prøvepunkt
 • Jordanalyse og kornfordelingsanalyse inkludert siktekurver, sorteringsgrad, middelkornstørrelse for aktuelle prøvepunkt, beregning av nødvendig infiltrasjonsareal
 • Eventuelt infiltrasjonstest
 • Beskrivelse av løsmassenes hydrauliske kapasitet og egnethet som rensemedium, og vurdering av risiko for forurensning (brønner, badeplass, rekreasjonsområde, veigrøft)
 • Beskrivelse av terrenget i området, helningsgrad og –retning, vurdering av hydrogeologiske forhold som strømningsretning for infiltrerte vannmasser, fjellformasjoner i grunnen, avstand til grunnvann, etc.
 • Inntegning i kart av strømningsretning for infiltrert vann i grunnen angis med piler, helningsretning og -grad terreng, registrert fjell i dagen, nummererte undersøkte lokaliteter, etc.
 • Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes (alle anlegg med flere enn to grøfter/infiltrasjonsrør må støtbelastes), utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget
 • Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget

Oversikt over interesser som blir berørt

For eksempel drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.).Dokumentet bør også inneholde en tekst med beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.

Kopi av signerte avtaler

For eksempel avtaler om tillatelse til tilkobling til annen eiendoms utslippsledning, eller føring av avløpsledning over annen eiendom. Slike avtaler bør inneholde en fordeling av ansvar for vedlikehold og reparasjoner på felles anlegg. Vestvågøy kommune anbefaler at slike avtaler tinglyses. Dette kan også være avtaler om tilsyn og vedlikehold på avløpsrenseanlegg.

NB! Ved søknad om etablering av minirenseanlegg kreves det dokumentasjon på inngått serviceavtale for renseanlegget.

Kvittering på varsling av naboer

Etablering av avløpsrenseanlegg skal i henhold til forurensningsforskriftens §12-4, 2.ledd nabovarsel med en svarfrist på 4 uker (ikke 2 uker som det er etter plan- og bygningsloven). Søknaden vil ikke bli behandlet av kommunen før fristen for å komme med merknader er utgått.

Ettersending av vedlegg

Dersom du ønsker å ettersende eventuelle vedlegg må du påføre referansenummeret du får oppgitt når e-skjemaet er sendt inn, samt gårds- og bruksnummer.
Ettersending av vedlegg gjøres per epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller per post til Vestvågøy kommune, postboks 203, 8376 Leknes.

Kontakt

Marit Gressetvold
Fagansvarlig Miljø- og Naturforvaltning
E-post
Telefon 76 05 62 62