Viktig melding

Statlig sikrede friluftsområder

Målet med sikring av friluftsområder er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen.

Det offentlige kan være med på å sikre områder, enten ved at kommune eller stat (Miljødirektoratet) kjøper områdene eller inngår avtale (servituttavtale) med eier om hvordan arealene skal brukes.

Områdene som sikres har som regel spesielle natur- og opplevelsesverdier og er gjerne brukt av allmennheten over tid. Områder som er lett tilgjengelig for store grupper av befolkningen prioriteres av miljødirektoratet, for eksempel grønnstruktur i byer og tettsteder. Også landfaste områder langs sjøen har høy prioritet.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte til tilrettelegging i statlige friluftslivsområder. Ordningen omfatter støtte til opparbeiding av områder, tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel. Aktuelle tilretteleggingstiltak er informasjonstavler, tilrettelegging for atkomst som for eksempel, parkering, turveier, turstier, toalett, renovasjonsordning, badebrygge, tilplantning, rydding av vegetasjon og lignende. Det gis ikke tilskudd til drift.

Statlig sikrede friluftsområder på Vestvågøy

I Vestvågøy kommune er Hagskaret, stranden på Haukland og Klokkarvika på Gravdal sikret som statlig friluftslivsområder. Se på kart og les forvaltningsplan og faktaark for Hauklandstrand friluftsområde og Hagskaret friluftsområde for mer informasjon.

Veileder for forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder

Miljødirektoratet har en veileder som gir retningslinjer for forvaltning av offentlige friluftslivsområder som er sikret for allmennhetens bruk med statlig økonomisk medvirkning. Den skal være retningsgivende for forvaltningsansvaret som fylkesmenn, kommuner og interkommunale friluftsråd utøver i disse områdene.

Kontakt

Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27