Viktig melding

Nedgravde oljetanker

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming. Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Tikkende miljøbomber

Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende fare for forurensning i grunnen. Jo eldre tanken blir, jo større fare er det for at det rustes hull i den. Det finner også mange tanker av glassfiber som er porøs, og kan være lekk. Denne type lekkasje kan føre til at olje siver ut i grunnen, inn i dreneringen og under huset ditt og til og med naboens hus. Dette kan føre til store skader og ytterste konsekvens at huset ditt blir ubeboelig.
Det er du, som eier av tanken (grunneier), som har ansvar for oljetanken din og du som må betale kostnadene ved å fjerne oljesøl og forurenset masse.

Har jeg en oljetank på min eiendom?

Vestvågøy kommune har ikke et fullstendig register over alle oljetanker. (Noen anlegg har aldri vært registrert, mens andre er fjernet og fortsatt registrert.) Hvis du er usikker på om det er registrert en oljetank på din eiendom kan du kontakte:

Lofoten Brann- og redningsvesen, Sturle Hanssen, mobil 907 63 717 mellom kl.13.30 og 15.00.

Tips for å identifisere en eventuell tank:

 • Er huset ditt bygd i perioden 1960-1980 øker sjansen for at du har en nedgravd tank
 • Se etter påfyllingsrør og/eller luftespir. Vanligvis er dette to stålrør plassert tett inntil husvegg, garasjevegg, gjerde eller lignende. Se eventuelt etter avkappede rør
 • Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i kjelleren
 • Følg rørene fra fyringskjelen for å forsøke å lokalisere tanken
 • Kontakt et kompetent firma for å ta en befaring på eiendommen din

Registrering

Lofoten Brann- og redningsvesen vil på sitt tilsyn registrere alle nedgravde oljetanker i kommunen. Kommunen ønsker å nå ut til eiere av slike anlegg, for å informere om bl.a. forbudet mot fyring med mineralolje, ansvaret som følger med en nedgravd oljetank, samt støtteordningene for å bytte varmekilde og fjerne oljetanken. Vi oppfordrer deg derfor til å hjelpe oss med å oppdatere vårt register. Du kan melde inn opplysninger om din tank (tanktype og alder).

Slik blir du kvitt oljetanken

 • Før tanken fjernes må den tømmes for olje, frigjøres for gass og reingjøres. Til disse arbeidene trengs det kvalifisert personell. På oljefri.no kan du få råd om fjerning av tanken og oversikt over firma som kan utføre tømming og sanering av oljetank. 
 • Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere gratis til godkjent mottak. Gamle oljetanker regnes som farlig avfall. Les mer om dette på LAS sin hjemmeside.
 • Gi beskjed til kommunen om at tanken er fjernet slik at vi kan oppdatere vårt register.

I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som tas permanent ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus, o.l. isteden for oppgraving. Det gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomst til tanken er vanskelig. Du må da søke skriftlig til kommunen om tillatelse til å la tanken ligge. Se avsnitt nedenfor om dispensasjonssøknad.

Obs, du kan bli erstatningspliktig!

Oljetanken har begrenset levetid. Den kan gjennomruste eller skades slik at det oppstår en oljelekkasje. Lekkasjer kan skade både hus, grunn eller vann og vassdrag. Ved lekkasje fra oljetanken er du som eier ansvarlig og erstatningspliktig. Det er derfor viktig å få kvalifisert hjelp til å fjerne og destruere oljetanken. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.
Beregninger fra forsikringsselskaper og bransjen antyder at kostnadene for å rydde opp etter en lekkasje kan komme på alt fra 40.000 og opp til flere millioner kroner. Har du fjernet tanken er du kvitt denne risikoen for alltid.

Gode grunner til å fjerne oljefyr og tank

 • I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.
 • Du slipper å frykte oljelekkasjer.
 • Du slipper oljelukt.
 • Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn olje.
 • Du reduserer klimagassutslippene.

Dispensasjonssøknad

En tom tank vil før eller siden bryte sammen. Dette gjelder særlig tanker av jern som ruster over tid. Dersom en slik tank er støpt i grunnmur vil dette svekke muren. Mens en ståltank ruster, blir en tank av glassfiber (GUP) porøs. For å unngå fremtidige uhell er det krav om at oljetank, som er permanent ute av bruk, skal fjernes.

Det er bare unntaksvis (uforholdsmessig komplisert og/eller uforholdsmessig kostbart) at det kan gis unntak fra denne regelen. For at kommunen skal kunne behandle en søknad om dispensasjon kreves følgende (skriftlig og fullstendig utfylt) informasjon. Se skjemaet om søknad om dispensasjon. (DOCX, 25 kB)

Vi anbefaler deg å kontakte et kvalifisert firma som kan ta en befaring hos deg og gi deg en vurdering av alternative løsninger. Du bør innhente tilbud for tømming, rensing og fjerning av tanken. Dersom du vurderer at fjerning av tanken ikke kan gjennomføres må du be om beskrivelse og pris på kostnad med tømming, inspeksjon og fylling med sand, grus o.l.

Søknadskjema sendes til: Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 Leknes, eller e-post: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Kontakt

Sturle Hanssen
Feiersvenn
E-post
Mobil 91 66 25 14
Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27

Brosjyre

Her kan du laste ned brosjyre om nedgravde oljetanker (PDF, 448 kB)

Lokal forskrift

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Vestvågøy kommune, Nordland finner du her...

Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjoner fra informasjonsmøtet 26/9-18.

Hvorfor fokus på nedgravde oljetanker, S.Kristmannsson (PDF, 655 kB)

Interkommunalt prosjekt, I.J.Verbaan (PDF, 115 kB)

Fjerning av tank, Østbø (PDF, 566 kB)

Rengjøring av tank, Perpetuum (PDF, 2 MB)