Viktig melding

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kontrollutvalget består av politikere, men de kan ikke ha verv i andre organer og utvalg enn kommunestyret. I Vestvågøy kommune er det Asbjørn Sjølie (H) som er leder for utvalget.

I Lofoten er Knut Roar Johansen leder for kontrollutvalgssekretariatet for alle kommunene, og han har kontorsted i Vågan rådhus. Innbyggere som ønsker at kontrollutvalget skal se på en sak, kan enten ta saken direkte opp med sekretariatslederen, eller direkte med lederen for det enkelte kontrollutvalg, eller et annet av utvalgets medlemmer. Det er normalt sekretariatslederen som vurderer om en innmeldt sak er relevant for utvalget, men denne vurderingen kan også tas av et samlet utvalg. Typiske saker for kontrollutvalgene er spørsmål om habilitet og korrekt saksbehandling.

Vestvågøy kommune har for tiden ikke en publiseringsmodul for sakslister og møtereferater fra kontrollutvalget, men det pågår nå et arbeid om å få en samordnet løsning for lofotkommunene. Møtereferatene vil uansett være tilgjengelig i kommunens postjournal under "Innsyn".

Klikk her for å komme til oversikt over kontrollutvalgets faste medlemmer perioden 2019-23.

Kontakt

Asbjørn Sjølie
Høyre, leder kontrollutvalget
E-post
Mobil 97 67 69 29