Viktig melding

Driftsutvalget

Driftsutvalget har ansvar for de saksområder som angår løpende saker der kommunen opptrer som tjenesteyter, herunder også saker av materiell karakter så langt dette ikke direkte er lagt til andre.

Driftsutvalget har innenfor sine saksområder ansvar for alle driftsoppgaver og funksjoner som framgår av lover, forskrifter, kommunale vedtak og reglementer, så langt disse direkte ikke er lagt til andre.

Ansvaret omfatter bl.a driftsoppgavene og funksjonene etter følgende lover:

•           Brannlovgivningen

•           Vegloven (driftsansvar)

•           Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

•           Brann- og eksplosjonsvernloven (drift)

•           Helse- og sosiallovgivningen

•           Husbankloven

•           Opplæringsloven

•           Friskoleloven

•           Lov om barnehager

•           Lov om folkebibliotek

•           Lov om tilskott til livssynssamfunn.

Trafikksikkerhetsutvalg:

Driftsutvalget er trafikksikkerhetsutvalg og ivaretar de oppgaver som er lagt til utvalget.

Flyktningeutvalg

Driftsutvalget er kommunens utvalg for mottak og bosetting av flyktninger

Likestillingsutvalg

Driftsutvalget er kommunens likestillingsutvalg.

Utvalgets leder er Anja Trones (Senterpartiet).

Klikk her for å komme til oversikten over driftsutvalgets medlemmer perioden 2019-2021.