Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det om at det igangsettes reguleringsarbeid med forhandling om utbyggingsavtale for Torvhaugan på Leknes.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging samt etablering av kommunal barnehage på vestre del av planområdet.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det igangsettes reguleringsarbeid for Televeien 11 m. fl. (Zakariassentomta) på Leknes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

I henhold til pbl § 12-8 varsles det oppstart for endring av detaljregulering for Ytre Stamsund havn i Vestvågøy kommune. Endringen gjelder forlengelse av molo fra Tankholmen.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan. Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 15.11.2017.

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Storgata - Meierikvartalet og rundkjøring.

PlanID: 1860 201603

ArkivID : 16/1463        

Utvalgsak i kommunestyret: 056/17 + 057/17

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Lekneskroken gnr 18 bnr 20.

PlanID: 1860 201706

ArkivID : 17/469

Utvalgsak i kommunestyret: 058/17

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Hellesjyen småbåtanlegg.

PlanID: 1860 201701

ArkivID : 16/2177

Utvalgsak i kommunestyret: 059/17

Det er et stort etterslep på avløpsområdet i Vestvågøy kommune, og det er behov for å gjøre et krafttak for å komme ajour med utbygging av nye avløpsanlegg og sanering av eksisterende dårlige avløpsanlegg.

Administrasjonen i Vestvågøy kommune har med delegert myndighet den 27.04.17 vedtatt følgende:

Mindre endring av reguleringsplan for Storgata-Meierikvartalet

PlanID: 1860 201210

Utvalgssak 019/17 ArkivID 17/2

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.03.17 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Hellesjyen boligfelt                                  KS-sak 012/17

PlanID: 1860 201606

ArkivID 15/4762

På vegne av Lofotr hotell AS, gir Aros Arkitekter AS med dette, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for hotell og kulturkvartalet, Leknes – plan-ID 1860 2017 02

Plankart Utsikten

Administrasjonen i Vestvågøy kommune har med delegert myndighet den 14.12.16 vedtatt følgende:

Mindre endring av reguleringsplan Utsikten, Ballstad

Utvalgssak 058/16

PlanID: 1860 200704 ArkivID: 16/1179

fside

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 07.11.16  vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteområde

PU-sak 048/16

PlanID: 1860 200601 ArkivID 16/432

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for gnr/bnr 51/57, 122, 123 og 7, Hellesjyven småbåtanlegg i Stamsund, Vestvågøy kommune.
 

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 17.10.16 egengodkjent følgende reguleringsplan:

 

Detaljregulering Skaftnesskogen boligfelt - KS-sak 082/16.

PlanID: 1860 201504             

ArkivID 15/3164

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.09.16 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Reguleringsplan Lekneskroken, endring av plan                         KS-sak 069/16

PlanID: 1860 200709                         

ArkivID 16/47

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles det igangsetting med revisjon av reguleringsplan Storgata – Meieriet,  vedtatt i 11.09.2013. Varsel av oppstart av planarbeid gjøres etter vedtak truffet i  kommunestyret sak KS-060/16, 21.06.2016: Reguleringsplan (Storgata)revideres i tråd med de løsninger som velges (i deltaljprosjekteringen).

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Lofoten Fritidsbolig AS har igangsatt arbeid med endring av deler av detaljreguleringsplan for Skreda, plan-ID 1860_200801. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Nordland_fylkeskommune_trafikksikkerhetsutvalg

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! 

Kommunedelplan - Ballstad (PlanID: 201203) - Stamsund (PlanID: 201204) - Bøstad (PlanID 201205) - arealdel - kunngjøring

Kommunedelplan Leknes/Gravdal planID: 201201/201202 - kunngjøring

Vestvågøy kommune har tidligere varslet om at alle abonnementer til private lyslag vil bli sagt opp fra 01.06.2016.

Varsel om oppstart av mindre endring av reguleringsplan Spannsteinsundet - planID 1860 2011 01 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS med flere på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med med mindre vesentlig endring av reguler­ingsplan 201305 - Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Gjeldende plan ble vedatt 24.2.2015.

asfaltering


Vestvågøy kommune inviterer husstander langs kommunal veg til et spleiselag for nyasfaltering av kommunale grusveier.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppstart av mindre endring av reguleringsplan Ytre Stamsund gjeldende gnr 52 bnr 477 og bnr 246.

Vi skal lage ny trafikksikkerhetsplan, og begynner med å be om innspill.

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.10.2015 i KS-sak 088/15 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Hva betyr Unstad for deg? Hva slags sted skal Unstad være i fremtiden?

– sett av noen minutter til å svare på spørreundersøkelsen om Unstad

Vestvågøy kommune ved Formannskapet har i sak 024/15 den 18.03.2015 gjort vedtak om å starte opp planarbeid for planområde Lofoten Handelspark. Forslaget omfatter planområde Leknessletta og knyttes til planområde Skolekvartalet. Arbeidet skal bla. legge til rette for næringsutvikling og trafikkløsninger for E10 og fylkesvei 815 (Idrettsgata). Regulerings-planen har planID 1860 2015 001 og arkivID er 15/1669

Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsendring for deler av reguleringsplan RV 817 - Ytre Stamsund. Endringer knytter seg hovedsaklig til tilpassing av adkomst- og parkeringsforhold.

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 24.02.2015 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 24.02.2015 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 11.11.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy formannskap har i møte den 17.9.2014 egengodkjent følgende mindre reguleringsendring: 

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 13.9.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 24.6.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 24.6.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 24.6.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy kommunestyre har i møte 20.5.2014 egengodkjent følgende kommunedelplan: