Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - Havbruksarealer - høring og offentlig ettersyn - Vestvågøy kommune

Kommunestyret vedtok 14.05.2019 å legge forslag til reviderte og nye havbruksarealer i kommuneplanens arealdel (2019-2031 ) ut på høring og til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens § 11-14.

Frist for innspill er 9. august 2019

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - Havbruksarealer   

KS-sak 045/19

PlanID: 1860 201810          

ArkivID: 17/1755

Bakgrunn :

Vestvågøy kommune er i gang med å revidere sin kommuneplanens arealdel 2019 - 2031, og i denne sammenheng er egnetheten av nåværende 45 sjøområder avsatt til akvakultur, vurdert. Vurderingene har tatt utgangspunkt i områdeavgrensningen i gjeldende kommuneplanens arealdel 2008-2012. Foreslåtte endringer basert på næringens behov pr. 2019. Vurderingene er gjort for matfiskproduksjon av laks, levendelagring av torsk (kun vedlikeholdsfôring) samt egnethet for produksjon av lite utnyttede arter som tang og tare samt skjelldyrking.

Klikk for stort bilde Planforslaget anbefaler videreføring av 22 akvakulturområder vist mer rosa farge, noen av arealene er det drift, mens andre områder er ikke tatt i bruk. I saksframlegget står det at 19 A-områder anbefales videreført, dette er feil. Av 22 A-områder anbefales 21 akvakulturområder å videreføres ved å ta ut A2.

 

Navn/nr område

Laks, merd (MTB)

Lagring torsk

Lite utnyttede arter (tang, tare, skjell)

A1 Vågspollen

Ja, vest i området. Indre del av pollen uegnet. 2 MTB

ja

ja

A2 Flæsa

Ja, 4 MTB (obs lakseførende vassdrag) Anbefales å tas ut

Ja

ja

A4 Grenholmen Nord

Ja, 2 MTB

Ja

ja

A5 Grenholmen øst

Ja, 2 MTB

Ja

ja

A8 Høgholmen

Ja, 1 MTB

Ja

ja

A11 Kjeøya øst sør

Ja, eksponert, 2 MTB

Ja

ja

A12 Kjeøya Øst (Kobbaren)

Ja, 1 MTB

Ja

ja

A13 Kobosen

Ja, 2 MTB

Ja

ja

A14 Heldalen

Ja, 2 MTB

Ja

ja

A15 Oterholmen

Ja, 2 MTB

Ja

ja

A16 Kolvikodden

Ja, 2 MTB

Ja

ja

A17 Kolvikodden Øst og Buviknakken (A17-2)

Ja, 3 MTB. Egnet men tilbaketrukket (2 MTB).

Ja

ja

A18 Gangskjæran

Ja, 3 MTB

Ja

ja

A20 Apnes

Nei, inneklemt og uegnet

Nei

ja

A22 Æsøya

Ja, 3 MTB i drift i dag

Ja

ja

A23 Eidisholman

Ja, 2 MTB

Ja

ja

A24 Kalvika

Ja, 1 MTB

Ja

ja

A25 Kangerurda 3

Ja, 1 MTB. noe grunt

Ja

ja

A26 Kangerurda 2

Ja, 2 MTB sammen med a25

Ja

ja

A27 Kangerurda 1

Ja, 1 MTB

Ja

ja

A31 Valbergflesan

Ja, 3 MTB

Ja

ja

A39 Vestersand

Nei

Ja

ja

Oppdrett av laks i konvensjonelle anlegg har i all hovedsak foregått på lokaliteter som kan defineres som skjermede. Hvilke krav som skal settes til en lokalitet for at den skal være aktuell for et gitt produksjonskonsept er svært varierende. I vedlegg er det  vurderingene basert på følgende kriterier:

  • Vanndyp - Eksponering for vind, bølger og tungsjø
  • Størrelse og arealbehov (muligheter for fortøyning/forhaling innenfor området)
  • Driftserfaringer fra området (for de aktuelle arter/konsept) inkl. gjennomført miljøovervåking og registrering
  • I begrenset omfang også etablert ekskluderende bruk i nærområdet (utslipp av kloakk, sigevann, etablert farled, lakseførende vassdrag)

Naturgitte forhold (vanndyp, bølger, strøm) er avgjørende for et sjøområde sin egnethet for akvakultur. Art, produksjonskonsept, anleggsstørrelse og design avgjør hvilke krav produksjonen stiller til lokaliteten. For å kunne etablere akvakultur i sjø er det viktig å avsette områder som er egnet for dette formålet i kommuneplanens arealdel.

Egnethetsvurderingene for ulike typer akvakultur av de gjeldende akvakulturområdene konkluderer med av 19 av områdene bør videreføres med visse endringer av områdeavgrensningene slik de er i gjeldende kommuneplan. I tillegg er to områder også tatt med i anbefalingen siden de har akvakultur-tillatelser i drift.

Saksdokumenter:

 

Innspill og merknader sendes til epost: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eller pr. post :

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 Leknes

                 

Merk innspill : 17/1755 – havbruksarealer

Frist for innspill er 9. august 2019.