Kommuneplanens arealdel

Forslag til ny arealplan, inkludert sjøareal ble 2.gangsbehandlet i formannskapet den 18.09.2019 og sendes på ny høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er mandag 4. november 2019. 

Det kom mange innspill til arealplanen ved planoppstart. Disse er behandlet og kommentert i vedlegg som heter merknadsbehandling og konsekvensutredning (KU) og risiko og sårbarhetskartlegging (ROS). Noen er tatt inn i arealplanen, andre tas videre i andre sammenhenger. Lenger ned finner du alle plandokumenter som ble vedtatt i kommunestyret, og som er lagt ut til offentlig ettersyn. Et eksemplar av dokumenter er tilgjengelig på papir i servicetorget på rådhuset, og på biblioteket på Meieriet. 

Arealplanarbeidet har pågått for fullt hele 2018 og våren 2019.

Planforslaget  har tatt hensyn til interesser, behov, ønsker og krav  spilt inn fra innbyggere, næringsdrivende, interesseforeninger, regionale og nasjonale sektormyndigheter og fagpersonene i administrasjonen. 

Klikk for stort bildeViktigste forslag til endringer er:

 • Det er lagt inn en byggegrense mot sjø og vassdrag (vist i kart)
 • Det åpnes for oppføring av en til to bolighus i eksisterende boligområder uten reguleringsplan 
 • Det åpnes for oppføring av en til to boliger/fritidsboliger i områder avsatt til LNF - spredt bebyggelse 
 • Det åpnes for mindre næringsetableringer i eksisterende boliger, såfremt det ikke er til sjenanse for trafikksikkerhet, naboer m.v
 • Forslag om ny bygrense  rundt Leknes, Fygle, Gravdal, Buksnesfjorden inkludert Holsøya. Innholdet vil løses i en egen byplan.
 • Hensynssoner i kartet indikerer særlige hensyn som prioriteres i ett gitt området, det er tatt inn hensynssoner for landbruk, friluftsliv, landskapsrom, natur og kulturmiljø, sone for infrastruktur, båndleggingsoner for vern, og  faresoner.
 • Nytt næringsområdet på vestsiden av Buksnesfjorden, fra Gjerstadneset til Skarskjyen.

MEDVIRKNING:

Nå er planforslaget politisk behandlet og sendt ut på høring. Har du innspill, merknader, spørsmål eller kommentarer  kan du møte oss på utekontor på Meieriet etter påsken i april og mai. Oversikt over datoer finner du her... (PDF, 188 kB)

Du kan også sende skriftlige innspill, merknader til planforslaget pr. post eller e-post til kommunen ved: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Målet er at planen går til politisk sluttbehandling høsten 2019.

2.GANGS PLANFORSLAG MED VEDLEGG:

For å få oversikt over endringer i plankartet er det enklest å benytte kommunekart, og søke på gårds- og bruksnummer, og så velge kartlaget "kommuneplan under behandling". (2.gangs planforslag tilgjengelig på kartportalen snart)

 

Arealplanbloggen

15. april - Stand under Folkehelseuka 2018

Hva gjør deg til en stolt Lofoting? 

Folkehelseuka er en markering av alt det gode folkehelsearbeidet i Vestvågøy. Folkehelsearbeid er å jobbe for god helse, trivsel og livskvalitet. God folkehelse handler også om å få delta i beslutninger som angår livene våre, som innbyggere i en kommune, og som beboere i et nærområde. 

Vestvågøy kommune har nettopp satt i gang arbeidet med ny arealplan, og vil derfor benytte folkehelseuka til å skape en møteplass for kommunen og lokalbefolkninga. Dette skjer lørdag 15.april mellom klokka 12:00 og 15:00, da ordfører og planavdelingen i Vestvågøy har stand på Lofotsenteret.

Kommunen er spesielt interessert i å få innspill til arealplanarbeidet. Vi har lyst til å høre om hva som gir tilhørighet og stolthet på øya vår og hva som er viktige møteplasser og nærturområder. For de som er interessert ønsker vi også å gi informasjon og dele kunnskap om hva arealplanen handler om, hvorfor den er viktig, og hvordan man kan komme med innspill til den.

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel

I forbindelse med oppstart  av rulleringen av kommuneplanens arealdel og høring av planprogrammet, kan du komme med innspill, forslag og merknader til Vestvågøy kommune. 

Under er eksempler på tema , og spørsmål som kan hjelpe ved å forme innspill:

Areal og utbyggingsmønster i kommunen

 • Hvor skal folk i Vestvågøy bo?
 • Hvor skal vi bygge og hvor skal vi ikke bygge?

Næringsvekst og nyskaping

 • Har vi nok arealer til industri?
 • Har vi tilstrekkelig med handelsområder?
 • Hvordan bør landbruket på Vestvågøya forvaltes?
 • Hvordan skal vi få liv i Leknes som handelsby?
 • Hvordan tiltrekke kunnskapsbedrifter til kommunen?

Natur – og kulturmiljø

 • Hvilke viktige natur- og friluftsområder på land og i vann, må kommunen i større grad ivareta?
 • Er det noen sårbare områder som bør gis ekstra oppmerksomhet?
 • Er det viktige naturtyper og arter som må prioriteres?
 • Er det snarveier og turområder som er viktige for deg i ditt lokalmiljø?

By, tettsted - og bygdeutvikling

 • Hva tenker du om utviklingen av tettstende, der du bor og handler?
 • Er det noe du savner? Er det noe vi har for mye av? Hva trenger vi på stedene der vi bor?

Sosial og teknisk infrastruktur

 • Hvor bør Vestvågøy kommune invistere i framtia?
 •  Eksempler er vanntilførsel, utslippsledninger, gang- og sykkelveier, skoler, eldreinstitusjoner og barnehager

 

Husk å merk innspillet med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon.
Innspillet sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

 

Folkemøter i juni - "Ka e det for slags oppstyr?"

I samarbeid med bygdelag og velforeninger holder kommunen folkemøter nå i juni der tema er rullering av arealplanen. Politikerne som sitter i planens styringsgruppe har nå bestemt seg for datoene (står i kartet under). Informasjon om sted vil komme så raskt som mulig. Møtene vil gå fra 19 til 21 på de aktuelle datoene.

Klikk for stort bilde

Hvorfor er en arealplan viktig?

Det er godt å bo på Vestvågøya. Samtidig er det utfordringer her som andre steder. Vi trenger sterke bedrifter og trygge arbeidsplasser, flere boliger, vi må løse miljø- og klimaproblemer, og vi må sørge for at det er godt å vokse opp i kommunen.

Vestvågøy kommune rullerer arealplanen, som skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og arealbruk i hele kommunen. Det betyr at vi må se på nåværende og fremtidige behov for areal til for eksempel boligbygging og næringsutvikling. Vi må vurdere hvor det er fornuftig å lokalisere offentlige og private tilbud slik som skoler, sykehjem og forretninger. Vi skal også utvikle veier for gående og syklende, og jobbe for grønnere by og tettsteder. Og vi skal verne om jordbruksland og viktige landskap.

Et lokalsamfunn i utvikling

Alt tar plass og finner sted. Vi kan ikke prioritere alt for alle på alle steder. Vårt ansvar er å ivareta ulike interesser og balansere forskjellige hensyn, for eksempel mellom enkeltmenneskers eller lokalsamfunnets ønsker om utbygging på den ene siden, og vern av kulturarv, naturområder og klimahensyn på den andre siden. Planlegging handler om å bestemme en kurs, forhandle mellom interesser, og prioritere mellom ulike hensyn, med sikte på en bærekraftig utvikling.

Arealplanen er viktig fordi den gir en retning for hvor og hvordan utviklingen skal skje og hvilke områder som ikke skal utvikles. Hvor vi setter av areal slik som til skoler og aldersboliger, hvilken nærhet de har til boligområder, butikker og fritidsaktiviteter, og hvor lett det er å gå eller sykle mellom dem, er ting som arealplanen kan bestemme.  

Kontakt

Eva-Mari Rahkola
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 40
Heidi Bergsli
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 76 05 62 65

Hva skjer i arealplanarbeidet?

Kommunestyret i Vestvågøy kommune vedtok i november 2017 ny samfunnsplan. Nå er forslag til ny arealplan sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn. Den vil få betydning blant annet for boligbygging, næringsutvikling, turisme og havdrift. Vi hører derfor gjerne dine synspunkter frem til planen vedtas høsten 2019. Merk innspillet med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon og send til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Høringsfrist er 3.juni 2019.

2018

10. april: Politikerne vedtar planprogrammet for arealplanarbeidet. Det gir tematiske retninger til planarbeidet, og er en «plan for planen»

April/mai: Planprogrammet legges ut på høring i seks uker. Skriftlige innspill til arealplanen kan da sendes inn til for å vurderes i en tidlig fase

August til desember: Planavdelingen vil utrede, hente inn kunnskap fra fagmiljø, lokalorganisasjoner, næringsforum, skoler osv., og drøfte planen med fylkeskommunen.

2019

Mars: Planutkastet legges frem for kommunestyret til første behandling, før den sendes ut på høring i seks uker

Juni/juli: Innspill vurderes i planen

Høst: Arealplanen vedtas.