Kommuneplanens arealdel

Det kom mange innspill til arealplanen. Noen tas inn i arealplanen, andre tas videre i andre sammenhenger. Her kan du lese litt om den videre planprosessen, og du kan se innspillene (PDF, 956 kB) som kom på folkemøtene.

Arealplanarbeidet har pågått for fullt dette året, og i januar 2019 skal planutkastet behandles av kommunepolitikerne. Planutkastet har tatt hensyn til interesser, behov, ønsker, krav og faglige behov spilt inn fra innbyggere, næringsdrivende, interesseforeninger, regionale og sektormyndigheter og fagpersonene i administrasjonen. Planen kan kanskje derfor sies å være en slags forhandling.

Det viktigste den nye arealplanen skal gjøre er å tilrettelegge for en balansert utvikling, mellom vern og vekst. Her er innbyggernes synspunkter veldig viktige, og kommunen er derfor glad for at det i våres kom mange til folkemøtene for å diskutere muligheter og utfordringen i lokalsamfunnene på Vestvågøy.

Vi har systematisert alle innspillene fra folkemøtene i en rapport (PDF, 956 kB). Administrasjonen utreder innspill og de som vurderes som å være uten større konsekvenser for andre hensyn vil tegnes inn i planen og behandles av kommunestyret. Uansett vil alle innspill bli kommentert (merknadsbehandlet), og rapporten vil på nytt bli publisert, da med en samlet merknadsbehandling. Dette planlegges til januar.

Samtidig er det mange innspill som må behandles andre steder, eller på andre måter. Dette er enten fordi det ikke har vært nok tid til å behandle enkelte tema grundig nok i arealplanarbeidet, eller fordi en arealplan ikke kan løse dem. Kommunen ønsker for eksempel å behandle kulturmiljø og kulturminner godt i en egen kulturminneplan, slik at det blir et mer helhetlig grep om hvordan vi best kan ivareta kulturhistorien på øya. I tillegg planlegges oppstart av byplanarbeidet til høsten 2019, hvor relevante innspill i Leknes- og Gravdalsområdet tas inn.

Innspill som ikke vil bli vurdert eller løses i arealplanen, kan være tiltak å jobbe med senere, for eksempel nærmiljøtiltak. Noen innspill kan heller ikke løses fordi kommunen ikke har myndighet. Så har det også kommet innspill som ikke arealplanen løser men som vi har gitt til kommunens fagpersoner. Svar på innspill om vann, avløp, vei og fiber står i høyre kolonne i dokumentet.  

Når planutkastet er politisk behandlet og sendt ut på høring og til offentlig ettersyn vil planleggerne på nytt ha utekontor på Meieriet en gang i uka. Dit kan alle komme og diskutere sitt innspill spesielt eller planutkastet generelt. Kommunen vil også holde åpne møter om planutkastet. Etter høringsperioden på seks uker vil innspillene behandles og innarbeides. Målet er at planen går til politisk vedtak før sommeren 2019.
 

Arealplanbloggen

15. april - Stand under Folkehelseuka 2018

Hva gjør deg til en stolt Lofoting? 

Folkehelseuka er en markering av alt det gode folkehelsearbeidet i Vestvågøy. Folkehelsearbeid er å jobbe for god helse, trivsel og livskvalitet. God folkehelse handler også om å få delta i beslutninger som angår livene våre, som innbyggere i en kommune, og som beboere i et nærområde. 

Vestvågøy kommune har nettopp satt i gang arbeidet med ny arealplan, og vil derfor benytte folkehelseuka til å skape en møteplass for kommunen og lokalbefolkninga. Dette skjer lørdag 15.april mellom klokka 12:00 og 15:00, da ordfører og planavdelingen i Vestvågøy har stand på Lofotsenteret.

Kommunen er spesielt interessert i å få innspill til arealplanarbeidet. Vi har lyst til å høre om hva som gir tilhørighet og stolthet på øya vår og hva som er viktige møteplasser og nærturområder. For de som er interessert ønsker vi også å gi informasjon og dele kunnskap om hva arealplanen handler om, hvorfor den er viktig, og hvordan man kan komme med innspill til den.

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel

I forbindelse med oppstart  av rulleringen av kommuneplanens arealdel og høring av planprogrammet, kan du komme med innspill, forslag og merknader til Vestvågøy kommune. 

Under er eksempler på tema , og spørsmål som kan hjelpe ved å forme innspill:

Areal og utbyggingsmønster i kommunen

 • Hvor skal folk i Vestvågøy bo?
 • Hvor skal vi bygge og hvor skal vi ikke bygge?

Næringsvekst og nyskaping

 • Har vi nok arealer til industri?
 • Har vi tilstrekkelig med handelsområder?
 • Hvordan bør landbruket på Vestvågøya forvaltes?
 • Hvordan skal vi få liv i Leknes som handelsby?
 • Hvordan tiltrekke kunnskapsbedrifter til kommunen?

Natur – og kulturmiljø

 • Hvilke viktige natur- og friluftsområder på land og i vann, må kommunen i større grad ivareta?
 • Er det noen sårbare områder som bør gis ekstra oppmerksomhet?
 • Er det viktige naturtyper og arter som må prioriteres?
 • Er det snarveier og turområder som er viktige for deg i ditt lokalmiljø?

By, tettsted - og bygdeutvikling

 • Hva tenker du om utviklingen av tettstende, der du bor og handler?
 • Er det noe du savner? Er det noe vi har for mye av? Hva trenger vi på stedene der vi bor?

Sosial og teknisk infrastruktur

 • Hvor bør Vestvågøy kommune invistere i framtia?
 •  Eksempler er vanntilførsel, utslippsledninger, gang- og sykkelveier, skoler, eldreinstitusjoner og barnehager

 

Husk å merk innspillet med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon.
Innspillet sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

 

Folkemøter i juni - "Ka e det for slags oppstyr?"

I samarbeid med bygdelag og velforeninger holder kommunen folkemøter nå i juni der tema er rullering av arealplanen. Politikerne som sitter i planens styringsgruppe har nå bestemt seg for datoene (står i kartet under). Informasjon om sted vil komme så raskt som mulig. Møtene vil gå fra 19 til 21 på de aktuelle datoene.

arealplan - Klikk for stort bilde

Hvorfor er en arealplan viktig?

Det er godt å bo på Vestvågøya. Samtidig er det utfordringer her som andre steder. Vi trenger sterke bedrifter og trygge arbeidsplasser, flere boliger, vi må løse miljø- og klimaproblemer, og vi må sørge for at det er godt å vokse opp i kommunen.

Vestvågøy kommune rullerer arealplanen, som skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og arealbruk i hele kommunen. Det betyr at vi må se på nåværende og fremtidige behov for areal til for eksempel boligbygging og næringsutvikling. Vi må vurdere hvor det er fornuftig å lokalisere offentlige og private tilbud slik som skoler, sykehjem og forretninger. Vi skal også utvikle veier for gående og syklende, og jobbe for grønnere by og tettsteder. Og vi skal verne om jordbruksland og viktige landskap.

Et lokalsamfunn i utvikling

Alt tar plass og finner sted. Vi kan ikke prioritere alt for alle på alle steder. Vårt ansvar er å ivareta ulike interesser og balansere forskjellige hensyn, for eksempel mellom enkeltmenneskers eller lokalsamfunnets ønsker om utbygging på den ene siden, og vern av kulturarv, naturområder og klimahensyn på den andre siden. Planlegging handler om å bestemme en kurs, forhandle mellom interesser, og prioritere mellom ulike hensyn, med sikte på en bærekraftig utvikling.

Arealplanen er viktig fordi den gir en retning for hvor og hvordan utviklingen skal skje og hvilke områder som ikke skal utvikles. Hvor vi setter av areal slik som til skoler og aldersboliger, hvilken nærhet de har til boligområder, butikker og fritidsaktiviteter, og hvor lett det er å gå eller sykle mellom dem, er ting som arealplanen kan bestemme.  

Kontakt

Eva-Mari Rahkola
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 40
Heidi Bergsli
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 76 05 62 65

Hva skjer i arealplanarbeidet?

Kommunestyret i Vestvågøy kommune vedtok i november 2017 ny samfunnsplan. Nå har vi startet arbeidet med ny arealplan. Den vil få betydning blant annet for boligbygging, næringsutvikling, turisme og havdrift. Vi hører derfor gjerne dine synspunkter frem til planen vedtas i juni 2019. Merk innspillet med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon og send til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

2018

10. april: Politikerne vedtar planprogrammet for arealplanarbeidet. Det gir tematiske retninger til planarbeidet, og er en «plan for planen»

April/mai: Planprogrammet legges ut på høring i seks uker. Skriftlige innspill til arealplanen kan da sendes inn til for å vurderes i en tidlig fase

August til desember: Planavdelingen vil utrede, hente inn kunnskap fra fagmiljø, lokalorganisasjoner, næringsforum, skoler osv., og drøfte planen med fylkeskommunen.

2019

Februar: Planutkastet legges frem for kommunestyret til første behandling, før den sendes ut på høring i seks uker

April/mai: Innspill vurderes i planen

Juni: Arealplanen vedtas.