Viktig melding

Eiendomsskatt

  • For boligeiendommer bruker vi Skatteetatens estimerte markedsverdi (formuesverdien) når vi beregner eiendomsskatten.
  • Skattetakstseddelen viser grunnlaget for den årlige eiendomsskatten, og blir sendt ut 1. mars.
  • Kommunestyret i Vestvågøy har vedtatt en økning av skattesatsen frå 3 til 3,5 promille for 2023

Slik beregnes eiendomsskatten for boligen din

Kommunen bruker Skatteetatens estimerte markedsverdi for boligeiendommer (formuessverdien) når vi beregner eiendomsskatten. Skattenivået er på 70% av formuesverdien. Av de 70 prosentene trekkes det 50.000 i bunnfradrag per bruksenhet. Da sitter du igjen med eiendomsskattegrunnlaget. Du betaler en eiendomsskatt på 3,5 promille av dette grunnlaget.

Eksempel på utregning av eiendomsskatt

Eksempel på utregning av eiendomsskatt
2 millioner x 0,7 gir justert boligverdi kr. 1.400 000
Bunnfradrag - kr. 50. 000
Skattegrunnlag kr. 1. 350 000
Skattesats 3, 5 promille
Årlig beregnet eiendomsskatt kr. 4.725

Formuesverdien på boligen din

Formuesverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi for boligeiendommen. Mener du at dette grunnlaget er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig; primærareal (P-areal), byggeår og boligtype.

Dersom du mener formuesverdien er feil, kan du sende klage eller endringsmelding til Skatteetaten. Formuesverdi fremgår av skattemeldingen. Eiendomsskatten beregnes etter den formuesverdi som boligen hadde for 2 år siden.  For eksempel vil eiendomsskatten i 2023 baseres på skatteetatens verdier fra 2021, som vil si verdien på boligen per 31.12.21. Skal du endre årets formuesgrunnlag må du derfor korrigere formuesverdien som fremgikk av Skattemeldingen for to år siden.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på skatteetatens formuesverdi for boligeiendommer, finner du på Skatteetaten sin hjemmeside

Vestvågøy kommune har svært liten mulighet til å endre eiendomsskatten dersom denne er basert på formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Hovedregelen er at du må sjekke opplysningene Skatteetaten har i din skattemelding gjeldende eiendom for 2 år siden.

Kommunal takst for fritids- og næringseiendommer

Næringseiendom, fritidseiendom er kommunalt taksert.

Skatten beregnes på samme måte som vist i eksempelet ovenfor, men næringseiendom har et skattenivå på 100% av eiendommens verdi og tomt. Hytter, fritidseiendommer har 70% skattenivå.

Taksten på eiendommer som er kommunalt taksert er beregnet etter en sjablong kvadratmeterpris på bygningsmasse + tomt. Kvadratmeterprisen er justert fra fratrekk eller økning etter forskjellige faktorer som har å gjøre med eiendommen slik som sonefaktor (hvor eiendommen ligger geografisk) faktor for indre (bygningens tilstand) og for ytre forhold (forhold ved eiendommen).

For utfyllende informasjon om beregningen se «Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Vestvågøy kommune» nedenfor.

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Vestvågøy kommune (PDF, 587 kB)

Sonekart for kommunalt takserte eiendommer

Fritak

Eiendomskatteloven § 5 og § 7 regulerer hvilke tilfeller en eiendom kan få fritak for eiendomsskatten.

Eiendomsskatteloven § 5 slår fast at eiendommer som eies av det offentlige, slik som f.eks sykehus, flyplasser, kirker m.m er untatt eiendomsskatt.

Kommunestyret kan bestemme hvilken type eiendommer som kan gis fritak etter eiendomsskatteloven § 7.

 Vestvågøy kommunestyre har vedtatt å frita følgende eiendommer fra eiendomsskatt:

  • Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten
  • Bygning som har historisk verdi
  • Bygning og grunn i visse luter av kommunen

Fritak er som utgangspunkt ettårig og må søkes om. Søknad skal avgjøres av formannskapet.

Klage

Klagefristen er 6 uker fra tidspunktet skattetakstseddelen ble sendt og eiendomsskattelista kunngjort.

Klagen behandles så i tre trinn: 

  1. Det gjøres en administrativ vurdering. Klager som ikke skal behandles av kommunen (eksempelvis fordi de har formuesgrunnlag fra skatteetaten) vil bli avvist. 
  2. Klager som skal behandles av kommunen tas så opp i takstnemda. Den består av 3 personer som er valgt av kommunestyret. De kan gi klager medhold (og endre takst), eller de kan opprettholde taksten. 
  3. Hvis takstnemda opprettholder taksten, så behandles saken i overtakstnemda. 

Skjema for klage (DOCX, 40 kB)

Takstnemdas medlemmer

Lover og forskrifter 

Forskrift for eiendomsskattetakst i Vestvågøy kommune

Lov om eigedomsskatt til kommunane (Eigedomsskattelova)