Eiendomsskatt

Vestvågøy kommune har vedtatt å videreføre eiendomsskatten for 2022. Årlig beregnet eiendomsskatt deles i to og faktureres to ganger i året, sammen med øvrige avgifter på vår- og høsthalvåret.

Slik beregnes eiendomsskatten for bolig

Bolig har skattenivå på 70% av boligens verdi og tomt. Fra 70% av boligens verdi fratrekkes det 50.000 i bunnfradrag per bruksenhet. Du sitter da igjen med skattegrunnlaget. Fra denne beregnes en skattesats på 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Eks:

 
Årlig beregnet eiendomsskatt deles i to og faktureres to ganger i året, sammen med øvrige avgifter på vår- og høsthalvåret.

Formuesgrunnlag

Flertallet av boliger i Vestvågøy kommune har formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Mener du at formuesgrunnlaget er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig; primærareal (P-areal), byggeår og boligtype.

Du kan sende klage eller endringsmelding til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Gjeldende faktaopplysninger om boligen finner du under «Grunnlag for formuesverdi» post 4.3.2. I 2022 brukes skatteetatens verdier fra 2020, som vil si verdien på boligen per 31.12.20.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi), finner du på www.skatteetaten.no/bolig Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Vestvågøy kommune har svært liten mulighet til å endre eiendomsskatten dersom denne er basert på formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Det er kun åpenbare feil som evt. kan rettes administrativt f.eks hvis du har fått eiendomsskatt på en eiendom som du ikke eier, eller at skatteeiendommen ikke finnes. Hovedregelen er at du må sjekke opplysningene Skatteetaten har i din skattemelding gjeldende eiendom for 2 år siden.

Kommunal takst

Næringseiendom, fritidseiendom, m.m er kommunalt taksert.

Skatten beregnes på samme måte som skissert ovenfor men næringseiendom har et skattenivå på 100% av eiendommens verdi og tomt. Hytter, fritidseiendommer har 70% skattenivå slik som boliger.

Taksten på eiendommer som er kommunalt taksert er beregnet etter en sjablong kvadratmeterpris på bygningsmasse + tomt. Kvadratmeterprisen er justert fra fratrekk eller økning etter forskjellige faktorer som har å gjøre med eiendommen slik som sonefaktor (hvor eiendommen ligger geografisk) faktor for indre (bygningens tilstand) og for ytre forhold (forhold ved eiendommen).

For utfyllende informasjon om beregningen se «Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Vestvågøy kommune» nedenfor.

Fritak

Eiendomskatteloven § 5 og § 7 regulerer hvilke tilfeller en eiendom kan få fritak for eiendomsskatten.

Eiendomsskatteloven § 5 slår fast at eiendommer som eies av det offentlige, slik som f.eks sykehus, flyplasser, kirker m.m er untatt eiendomsskatt.

Kommunestyret kan bestemme hvilken type eiendommer som kan gis fritak etter eiendomsskatteloven § 7.

 Vestvågøy kommunestyre har vedtatt å frita følgende eiendommer fra eiendomsskatt:

  

Fritak er som utgangspunkt ettårig og må søkes om. Søknad skal avgjøres av formannskapet.

Klage

Klagefristen er 6 uker fra fra tidpunktet skattetakstseddelen ble sendt og eiendomsskattelista kunngjort:

Klage sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller adresse:
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes

Klage behandles så i tre trinn: 

  1. Det gjøres en administrativ vurdering. Klager som ikke skal behandles av kommunen (eksempelvis fordi de har formuesgrunnlag fra skatteetaten) vil bli avvist. 
  2. Klager som skal behandles av kommunen tas så opp i takstnemda. Den består av 3 personer, og er valgt av kommunestyret. De kan gi klager medhold (og endre takst), eller de kan opprettholde taksten. 
  3. Hvis takstnemda opprettholder taksten, så behandles saken i overtakstnemda. 

Relevante regelverk og opplysninger

Forskrift for eiendomsskattetakst, Vestvågøy kommune

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Vestvågøy kommune.  (PDF, 587 kB)

Sonekart kommunalt takserte eiendommer

Skjema for klage (DOCX, 40 kB)

Takstnemdas medlemmer