Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt i Vestvågøy kommune

 

Slik beregnes eiendomsskatten:

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. For 2019 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt at alle eiendommer skal retakseres, noe som skal skje i 2019/2020. Regjeringen har bestemt at satsen for eiendomsskatt skal være makismalt fem promille fra 01.01.2020, men det er så langt ikke besluttet om satsen for Vestvågøy kommune blir fem promille, eller lavere. Dette avgjøres av kommunestyret i desember.

Du som mottar brev fra Vestvågøy kommune om eiendomsskatt, står registrert som hjemmelshaver av eiendom i Vestvågøy kommune. Dersom det er flere hjemmelshavere på denne eiendommen ber vi om at du orienterer de andre.  

Vestvågøy kommune skal gjennomføre ny alminnelig taksering i løpet av 2019/2020 og alle eiendommer i kommunen, bortsett fra boliger med formuesgrunnlag, vil da bli taksert på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatten for 2020.

Hvorfor takserer vi? 

Det er kommunestyret i Vestvågøy kommune som har vedtatt at alle eiendommer skal takseres i løpet av 2019/2020. Vestvågøy kommune takserte forrige gang i 2007. Siden den gang har verdien på eiendommer forandret seg mye.

Hva takseres?

Bolighus, borettslag, selveierleiligheter (sameier), garasjer/uthus, hytter/fritidsboliger, næringseiendom, andre bygninger og tomter skal takseres. 

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av: Bolig/kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårds- og skogdrift samt andel tomt.

Boliger med formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten skal ikke takseres:

Altså, står boligen din oppført med en verdi i selvangivelsen, skal det normalt sett ikke være behov for at takstmennene skal vurdere din bolig. For beskatning av fritidsboliger, vil det i de fleste tilfeller være behov for taksering.

Etter 2014 har kommunene kunnet velge å bruke skatteetatens formuesgrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt at fra og med 2020 skal formuesgrunnlaget benyttes som grunnlag for eiendomsskatt for alle boliger/boligeiendommer som har dette. (Disse vil altså ikke bli taksert av kommunen)

Når takserer vi?

Takseringen vil foregå fra midten av november 2019 til januar 2020. Det vil være takstmenn fra Jeessaa AS som utfører besiktigelse av eiendommen i kommunen. Takstmennene skal være iført refleksvester fra Vestvågøy kommune og har ID-kort fra Vestvågøy kommune som skal fremvises på forespørsel. 

I forbindelse med takseringen vil det bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Det er ikke nødvendig at noen er hjemme når befaringen skjer.

Dersom du skulle ønske å gi informasjon om eiendommen, eller være tilstede under befaringen, ber vi deg ta kontakt med Jeessaa AS på e-post: Eivind@5u.no 

Husk å oppgi: 

  • Gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer
  • Adresse på eiendommen
  • Kontaktpersonens navn, mobilnummer og e-postadresse

Hvordan takserer vi?

Eiendomsskatten bygges opp på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig.

Det vil bli tatt bilder av bygning(er) og eiendom.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i matrikkelen er oppgitt i bruksareal (BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

I etterkant av takseringen:

Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside innen 1. mars 2020.

Før dette vil du vil få tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt. Du, som hjemmelshaver, har da mulighet til å gi tilbakemelding ved eventuelle feil.

Hvis du er uenig

Du har takst fra skatteetaten:

Det er viktig at grunnlaget for din eiendom endres hos skatteetaten, da det er der Vestvågøy kommune henter grunnlaget for innkreving. Fremgangsmåten for dette finner du her.

Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) eller at formuesverdien for boligen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2020 selv endre grunnlaget ved å sende inn en endringsmelding for inntektsåret 2018. Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre, det vil si normalt innen 30. april 2021. 

Får du medhold hos skatteetaten, vil det bli lastet opp ei endringsfil med nye tall som tidligst kan gjøres gjeldende ved fakturering 2. kvartal 2020.

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du har endret opplysningene i skattemeldingen.

Du har kommunal takst:

Klage sendes til eiendomsskatt@vestvagoy.kommune.no eller til adresse:
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes