Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt i Vestvågøy kommune

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. For 2019 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Stortinget har bestemt at satsen for eiendomsskatt skal være maksimalt 5 promille fra 2020. Kommunestyret vedtok i desember 2020 at satsen for eiendomsskatt i Vestvågøy blir 3 promille fra 2021.

Vestvågøy kommune har gjennomført ny alminnelig taksering i løpet av 2019/2020 og alle eiendommer i kommunen, bortsett fra boliger med formuesgrunnlag fra Skatteetaten, er blitt taksert på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatten.

Hvorfor takserer vi? 

Vestvågøy kommune takserte forrige gang i 2007. Etter eiendomsskatteloven kan takstene brukes i maksimalt 10 år. etter det kan de prisjusteres i maksimalt 3 år (dette ble gjort i 2017). Kommunen var dermed etter loven nødt til å retaksere fra 2020. 

Kommunestyret i Vestvågøy vedtok å brukes formuesgrunnlag fra Skatteetaten som grunnlag for eiendomsskatt, for de boligeiendommene som har dette.

Verdiene på eiendommer i kommunen har forandret seg mye etter 2007, og for de fleste eiendommer lå takstene langt under markedsverdi.  

Hva takseres?

Alle eiendommer skal i utgangspunktet takseres, det gjelder bolighus, borettslag, selveierleiligheter (sameier), garasjer/uthus, hytter/fritidsboliger, næringseiendom, andre bygninger og tomter . 

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av  bolig (våningshus), kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårdsdrift samt andel tomt.

Boliger med formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten skal ikke takseres:

Står boligen din oppført med en verdi i selvangivelsen, skal det normalt sett ikke være behov for at takstmennene skal vurdere din bolig. For beskatning av fritidsboliger, vil det i de fleste tilfeller være behov for taksering.

Etter 2014 har kommunene kunnet velge å bruke skatteetatens formuesgrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt at fra og med 2020 skal formuesgrunnlaget benyttes som grunnlag for eiendomsskatt for alle boliger/boligeiendommer som har dette. (Disse vil altså ikke bli taksert av kommunen).

Når takserer vi?

Takseringen foregikk midten av november 2019 til januar 2020. Det var takstmenn fra Jeessaa AS som utførte besiktigelse av eiendommen i kommunen. Takstmennene var iført refleksvester fra Vestvågøy kommune og har ID-kort fra Vestvågøy kommune som skulle fremvises på forespørsel. 

I forbindelse med takseringen ble det foretatt utvendig befaring av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Det var ikke nødvendig at noen var hjemme når befaringen skjedde.

Hvordan takserer vi?

Eiendomsskatten bygges opp på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, fant takstmann det ved å måle opp utvendig.

Det ble tatt bilder av bygning(er) og eiendom.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret (matrikkelen). Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i matrikkelen er oppgitt i bruksareal (BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

I etterkant av takseringen:

Takster og utregnet eiendomsskatt ble lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside 1. mars 2021.

Før dette fikk du som hjemmelshaver tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt. Du har da mulighet til å gi tilbakemelding ved eventuelle feil.

Hvis du er uenig, og har formuesgrunnlag fra skatteetaten: 

Det er viktig at grunnlaget for din eiendom endres hos skatteetaten, da det er der Vestvågøy kommune henter grunnlaget for innkreving. Fremgangsmåten for dette finner du her.

Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) eller at formuesverdien for boligen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2021 selv endre grunnlaget ved å sende inn en endringsmelding for inntektsåret 2019. Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre, det vil si normalt innen 30. april 2022. 

Får du medhold hos skatteetaten, vil det bli lastet opp ei endringsfil med nye tall som tidligst kan gjøres gjeldende ved fakturering 2. kvartal 2021.

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du har endret opplysningene i skattemeldingen.

Hvis du er uenig, og ikke har formuesgrunnlag fra skatteetaten: 

Klage sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller adresse:
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes

Klage behandles så i tre trinn: 

  1. Det gjøres en administrativ vurdering. Klager som ikke skal behandles av kommunen (eksempelvis fordi de har formuesgrunnlag fra skatteetaten) vil bli avvist. 
  2. Klager som skal behandles av kommunen tas så opp i takstnemda. Den består av 3 personer, og er valgt av kommunestyret. De kan gi klager medhold (og endre takst), eller de kan opprettholde taksten. 
  3. Hvis takstnemda opprettholder taksten, så behandles saken i overtakstnemda. 

Her har vi samlet noen spørsmål og svar om eiendomsskatten som vi håper kan være til nytte:

FAQ eiendomsskatt

Når kommer regningen for eiendomsskatt?

Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale eiendomsgebyrene som sendes ut to ganger i året, normalt i april og oktober.

Summen som vises på skatteseddel, er det beløp pr år?

Ja, summen på skatteseddelen er årsbeløpet. Årsbeløpet deles på to terminer og kommer sammen med faktura for kommunale eiendomsgebyrer (vann og avløp).

Hva har befaringsmann/takstmann lagt til grunn for verdivurdering?

Målet er å finne antatt markedsverdi på eiendommen. Til hjelp for dette vurderes forhold ved eiendommen som byggeår, bygningens stand, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter. Det blir kun gjort en utvendig befaring.

For de aller fleste boliger så legges skatteetatens formuesgrunnlag for bolig (ofte kalt likningsverdien på boligen) som utgangspunkt for fastsetting av eiendomsskatt. Se nærmere om dette her (link)

Hva betyr det at skatteetatens formuesgrunnlag er brukt?

Vestvågøy kommune skriver ut eiendomsskatt blant annet på boligeiendommer. For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Beregnet markedsverdi vil enten utgjøre en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert faktisk markedsverdi (i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt). Beregnet markedsverdi er den verdien som er lagt til grunn ved skattefastsettingen.

Eiendomsskatt som utskrives i 2020 bygger på beregnede markedsverdier fra skattefastsettingen av inntektsåret 2018. Kommunene skal ved eiendomsskatteutskriving i 2020 redusere beregnet markedsverdi fra inntektsåret 2018 med 30% (multipliserer den med 0,7). Eiendomsskattesatsen i kommunen er 3 promille i 2020. Kommunestyret har også vedtatt et bunnfradrag for hver boenhet på kr. 50.000,-.

Eksempel på utregning (2020):

Skatteetatens beregnede markedsverdi (boligverdi) for aktuelle eiendom i 2018 er 2 millioner kroner.

2 millioner x 0,7 gir justert boligverdi                   kr. 1.400 000
Bunnfradrag                                                            - kr.      50.000
Skattegrunnlag                                                         kr.  1 350 000
Skattesats 3 promille
Årlig beregnet eiendomsskatt                                       kr.        4.050

Jeg har store skader som takstmannen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Ja, det kan det gjøre - i alle fall midlertidig, men ofte vil slike skader bli utbedret på bakgrunn av forsikring el.l. Du kan levere en skriftlig klage, hvor forholdene blir beskrevet. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilder, der det foreligger.

Taksten er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har dere gjort en feil?

Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis du mener at taksten er for høy er det mulig å klage. Klagenemnda vil kunne vurdere dette på nytt. Dersom taksten endres, kan klageren ende opp med både høyere og lavere takst.

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hytte?

Det har blitt gjort en verdivurdering ut ifra hva markedet er villig til å betale for eiendommen din. Andre faktorer enn areal kan spille inn på verdien.

Jeg har en lavere verditakst fra 2 år siden, har dere gjort en feil?

Kanskje. Men eiendomsskattetakst er ikke det samme som for eksempel lånetakst eller verditakst ved salg av eiendom. En må også huske at takster er ferskvare, så mye kan ha skjedd i mellomtiden. Kanskje markedet har utviklet seg.

Hytta mi er ikke mulig å selge på grunn av at den ligger på en tomt sammen med flere hytter. Vi har avtaler som binder oss så vi ikke får solgt.

Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Det er den som anses som eier av tomten, som må betale eiendomsskatt. Som rettslig utgangspunkt er derfor bortfester (grunneier) ansvarlig for eiendomsskatt på grunn og fester ansvarlig for eiendomsskatt på bygninger/anlegg/konstruksjoner som tilhører festeren.

 

Men for festeavtaler med varighet utover 99 år eller når festeren har en ensidig og ubegrenset rett til å kreve forlengelse av festeavtalen, må festeren anses som eier av tomten, og er derfor ansvarlig også for eiendomsskatten på grunnen.

For å avgjøre hvem som skal betale eiendomsskatt for festetomt i det enkelte tilfelle, må en derfor se på den aktuelle festekontrakten sammenholdt med reglene i tomtefesteloven. Regler om festetid, innløsning og forlengelse av festeavtaler for bolig og fritidsboliger finner vi i tomtefesteloven §§ 7, 32 og 33. Kommunen har ingen myndighet når det gjelder tomtefesteloven.

Ved langsiktige festeavtaler, typisk for bolig/fritidsboliger, vil det være fester som må svare for eiendomsskatten.

 

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Dette er på grunn av en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvem som eier bygningen, så vil den som er grunneier i utgangspunktet svare for eiendomsskatten.

Hvordan kan jeg klage?

Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), har du etter loven en klagefrist på seks uker. Du har også seks ukers klagefrist fra 1. mars når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn.

Skattebeløpet er vedtatt av kommunestyret til 3 promille av grunnlaget/taksten.

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må påregne at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Takstnemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til overtakstnemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Melding om feil eller klage på takst, benytt eget skjema (DOCX, 39 kB)og send til:
E-post: postmottak@vestvagoy.kommmune.no
Post: Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES

Hvorfor legger kommunen til grunn en høyere verdi enn skatteetaten?

Vi beklager at begrepet «likningsverdi» i forklaringen på takstseddelen har ført til uklarhet.

Eiendomsskatten tar utgangspunkt i Boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) fra Skatteetaten, ikke likningsverdi (Formuesverdi). Dette framgår klart av Eiendomsskattelovens § 8 C-1, 2. ledd.

 

Eiendomsskatt beregnes ut fra 70% av boligverdien i skattemeldingen for 2018.

 

Formuesskatt beregnes utfra 25% av boligverdien hvis det er primærbolig, og 90% av boligverdien hvis det er sekundærbolig. 

Jeg har fått en svært stor økning i eiendomsskatten, hvorfor det?

Det kan skyldes flere forhold:

  • Takstene var gamle, og kommunen måtte etter loven retaksere nå.
  • Det har skjedd en stor utvikling i prisene på eiendommer, spesielt i distriktene.
  • Vi har endret takseringsmetode, og bruker Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger/boligeiendommer som har dette.
  • Kommunestyret har vedtatt en økning med ca. 15 % i samlet eiendomsskatt. 
Som boligeier i utkanten av kommunen får jeg lite igjen fra kommunen for eiendomsskatten

Før var det en kobling mellom eiendomsskatt og offentlig tilrettelegging, da det kun ble skrevet ut eiendomsskatt i «områder utbygd på byvis». Dette ble kraftig svekket loven ble endret fra 2007, slik at en fikk eiendomsskatt i hele kommunen. Dermed er det ikke noe krav om offentlige tjenester i nærområdet for at en skal kunne pålegges eiendomsskatt.

Det er store og uforklarlige forskjeller mellom takster på ellers like boliger

Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på statistiske opplysninger om omsatte boliger fra Statistisk Sentralbyrå. Boligens verdi er boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

 

Normalt vil opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig, fremgå av skattemeldingen. Det er allikevel viktig å sjekke i skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte. Det er viktig at opplysningene Skatteetaten har om din eiendom er korrekt, da det er der Vestvågøy kommune henter grunnlaget for innkreving av eiendomsskatten.

Hvordan kan jeg endre formuesgrunnlaget fra Skatteetaten?

Dersom du mener formuesgrunnlag fra Skatteetaten, som er brukt for utskriving av eiendomsskatten, er feil, kan du selv endre dette ved å endre skattemeldingen. For eiendomsskatt utskrevet i 2020 må endringen gjøres på skattemeldingen for 2018. 

Det er to forhold som kan være årsaken til at den beregnede markedsverdien på boligen er feil:

  • Boligopplysningene er feil: For eiendomsskatt utskrevet i 2020 må du se på boligopplysningene som er oppført på skattemeldingen for inntektsåret 2018, under «Boligopplysninger – grunnlag for formuesverdi). Dersom opplysningene, slik som areal, byggeår eller boligtype er feil, kan du selv endre disse opplysningene ved å sende inn endringsmelding til Skatteetaten. Du må kunne fremlegge dokumentasjon på påstått endring dersom Skatteetaten etterspør dette.
  • Beregnet markedsverdi (Boligverdi) i skattemeldingen er satt for høyt. Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette. Med dokumentasjon siktes det først og fremst til takst avgitt av kvalifisert takstmann, verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon for faktisk omsetningsverdi (det din bolig eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for). Dokumentasjon på markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller liknende der salgssummen fremgår.

Du er selv ansvarlig for at formuesverdien i skattemeldingen du leverer er korrekt. De endringene du eventuelt gjør kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Link til Skatteetatens side for å endre grunnlaget for eiendomsskatten, finnes her:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/