Eiendomsskatt

  • For boligeiendommer bruker vi Skatteetatens estimerte markedsverdi (formuesverdien) når vi beregner eiendomsskatten.
  • Grunnet feil i vårt fakturasystem har noen eiendommer blitt fakturert for lite eiendomsskatt for første halvdel av 2022. For de fleste utgjør dette et mindre beløp som vises på fakturaen som kommer nå. Enkelte vil bli belastet for hele eiendomsskatten i 2022. Dette gjelder hovedsakelig eiendommer som skulle betale eiendomsskatt for første gang våren 2022.
  • Skattetakstseddelen viser grunnlaget for den årlige eiendomsskatten, og ble sendt ut i mars.

Slik beregnes eiendomsskatten for boligen din

Kommunen bruker Skatteetatens estimerte markedsverdi for boligeiendommer (formuessverdien) når vi beregner eiendomsskatten. Skattenivået er på 70% av formuesverdien. Av de 70 prosentene trekkes det 50.000 i bunnfradrag per bruksenhet. Da sitter du igjen med eiendomsskattegrunnlaget. Du betaler en eiendomsskatt på 3 promille av dette grunnlaget.

 

Eksempel:

 

 

 

Formuesverdien på boligen din

Formuesverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi for boligeiendommen. Mener du at dette grunnlaget er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig; primærareal (P-areal), byggeår og boligtype.

Dersom du mener formuesverdien er feil, kan du sende klage eller endringsmelding til Skatteetaten. Formuesverdi fremgår av skattemeldingen. Eiendomsskatten beregnes etter den formuesverdi som boligen hadde for 2 år siden.  For eksempel vil eiendomsskatten i 2023 baseres på skatteetatens verdier fra 2021, som vil si verdien på boligen per 31.12.21. Skal du endre årets formuesgrunnlag må du derfor korrigere formuesverdien som fremgikk av Skattemeldingen for to år siden.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på skatteetatens formuesverdi for boligeiendommer, finner du på Skatteetaten sin hjemmeside

Vestvågøy kommune har svært liten mulighet til å endre eiendomsskatten dersom denne er basert på formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Det er kun åpenbare feil som evt. kan rettes administrativt f.eks hvis du har fått eiendomsskatt på en eiendom som du ikke eier, eller at skatteeiendommen ikke finnes. Hovedregelen er at du må sjekke opplysningene Skatteetaten har i din skattemelding gjeldende eiendom for 2 år siden.

Kommunal takst for fritids- og næringseiendommer

Næringseiendom, fritidseiendom er kommunalt taksert.

Skatten beregnes på samme måte som vist i eksempelet ovenfor, men næringseiendom har et skattenivå på 100% av eiendommens verdi og tomt. Hytter, fritidseiendommer har 70% skattenivå.

Taksten på eiendommer som er kommunalt taksert er beregnet etter en sjablong kvadratmeterpris på bygningsmasse + tomt. Kvadratmeterprisen er justert fra fratrekk eller økning etter forskjellige faktorer som har å gjøre med eiendommen slik som sonefaktor (hvor eiendommen ligger geografisk) faktor for indre (bygningens tilstand) og for ytre forhold (forhold ved eiendommen).

For utfyllende informasjon om beregningen se «Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Vestvågøy kommune» nedenfor.

Fritak

Eiendomskatteloven § 5 og § 7 regulerer hvilke tilfeller en eiendom kan få fritak for eiendomsskatten.

Eiendomsskatteloven § 5 slår fast at eiendommer som eies av det offentlige, slik som f.eks sykehus, flyplasser, kirker m.m er untatt eiendomsskatt.

Kommunestyret kan bestemme hvilken type eiendommer som kan gis fritak etter eiendomsskatteloven § 7.

 Vestvågøy kommunestyre har vedtatt å frita følgende eiendommer fra eiendomsskatt:

 

  

 

Fritak er som utgangspunkt ettårig og må søkes om. Søknad skal avgjøres av formannskapet.

Klage

Klagefristen er 6 uker fra fra tidpunktet skattetakstseddelen ble sendt og eiendomsskattelista kunngjort:

Klage sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller adresse:
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes

Klage behandles så i tre trinn: 

  1. Det gjøres en administrativ vurdering. Klager som ikke skal behandles av kommunen (eksempelvis fordi de har formuesgrunnlag fra skatteetaten) vil bli avvist. 
  2. Klager som skal behandles av kommunen tas så opp i takstnemda. Den består av 3 personer, og er valgt av kommunestyret. De kan gi klager medhold (og endre takst), eller de kan opprettholde taksten. 
  3. Hvis takstnemda opprettholder taksten, så behandles saken i overtakstnemda. 

Relevante regelverk og opplysninger

Forskrift for eiendomsskattetakst, Vestvågøy kommune

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Vestvågøy kommune.  (PDF, 587 kB)

Sonekart kommunalt takserte eiendommer

Skjema for klage (DOCX, 40 kB)

Takstnemdas medlemmer