Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt i Vestvågøy kommune.

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. For 2018 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendomsskattevedtektene (DOC, 59 kB) beskriver fremgangsmåten ved taksering eller klagebehandling. Retningslinjer for taksering beskriver hvordan selve takseringen gjøres.

Last ned modell for beregning av eiendomsskatt i Vestvågøy kommune her. (DOC, 117 kB)

I takseringsmodellen er kommunen inndelt i ulike soner som skal gjenspeile salgsverdi på eiendommene i ulike deler av kommunen. Inndelingen i soner er gjort i samråd med profesjonelle takstmenn. Det presiseres at takseringsmodell og soneinndeling kun er retningsgivende og at takstnemnda i tillegg gjør en selvstendig vurdering av eiendommens verdi.


Skattesoner

Her kan du se et kart med inndelinger i soner for eiendomsskatt. (PDF, 3 MB) Leknes, Fygle og Gravdal har faktor 1.0, mens områdene utenfor dette har faktor fra 0.8 – 0.2. En eiendom med faktor 0.6 er dermed i utgangspunktet verdsatt til 60% av tilsvarende eiendom som ligger i 1.0-sonen.


Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker.

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut.

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene.

Kontakt

Line Andreassen
Økonomisjef
E-post
Telefon 76 05 60 22
Mobil 928 81 040