Eiendomsskatt 2020

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt i Vestvågøy kommune

 

Slik beregnes eiendomsskatten:

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. For 2019 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt at alle eiendommer skal retakseres, noe som skal skje i 2019/2020. Regjeringen har bestemt at satsen for eiendomsskatt skal være makismalt fem promille fra 01.01.2020, men det er så langt ikke besluttet om satsen for Vestvågøy kommune blir fem promille, eller lavere. Dette avgjøres av kommunestyret i desember.

Du som mottar brev fra Vestvågøy kommune om eiendomsskatt, står registrert som hjemmelshaver av eiendom i Vestvågøy kommune. Dersom det er flere hjemmelshavere på denne eiendommen ber vi om at du orienterer de andre.  

Vestvågøy kommune skal gjennomføre ny alminnelig taksering i løpet av 2019/2020 og alle eiendommer i kommunen, bortsett fra boliger med formuesgrunnlag, vil da bli taksert på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatten for 2020.

Hvorfor takserer vi? 

Det er kommunestyret i Vestvågøy kommune som har vedtatt at alle eiendommer skal takseres i løpet av 2019/2020. Vestvågøy kommune takserte forrige gang i 2007. Siden den gang har verdien på eiendommer forandret seg mye.

Hva takseres?

Bolighus, borettslag, selveierleiligheter (sameier), garasjer/uthus, hytter/fritidsboliger, næringseiendom, andre bygninger og tomter skal takseres. 

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av: Bolig/kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårds- og skogdrift samt andel tomt.

Boliger med formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten skal ikke takseres:

Altså, står boligen din oppført med en verdi i selvangivelsen, skal det normalt sett ikke være behov for at takstmennene skal vurdere din bolig. For beskatning av fritidsboliger, vil det i de fleste tilfeller være behov for taksering.

Etter 2014 har kommunene kunnet velge å bruke skatteetatens formuesgrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt at fra og med 2020 skal formuesgrunnlaget benyttes som grunnlag for eiendomsskatt for alle boliger/boligeiendommer som har dette. (Disse vil altså ikke bli taksert av kommunen)

Når takserer vi?

Takseringen vil foregå fra midten av november 2019 til januar 2020. Det vil være takstmenn fra Jeessaa AS som utfører besiktigelse av eiendommen i kommunen. Takstmennene skal være iført refleksvester fra Vestvågøy kommune og har ID-kort fra Vestvågøy kommune som skal fremvises på forespørsel. 

I forbindelse med takseringen vil det bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Det er ikke nødvendig at noen er hjemme når befaringen skjer.

Dersom du skulle ønske å gi informasjon om eiendommen, eller være tilstede under befaringen, ber vi deg ta kontakt med Jeessaa AS på e-post: Eivind@5u.no 

Husk å oppgi: 

  • Gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer
  • Adresse på eiendommen
  • Kontaktpersonens navn, mobilnummer og e-postadresse

Hvordan takserer vi?

Eiendomsskatten bygges opp på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig.

Det vil bli tatt bilder av bygning(er) og eiendom.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i matrikkelen er oppgitt i bruksareal (BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

I etterkant av takseringen:

Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside innen 1. mars 2020.

Før dette vil du vil få tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt. Du, som hjemmelshaver, har da mulighet til å gi tilbakemelding ved eventuelle feil.

Hvis du er uenig

Du har takst fra skatteetaten:

Det er viktig at grunnlaget for din eiendom endres hos skatteetaten, da det er der Vestvågøy kommune henter grunnlaget for innkreving. Fremgangsmåten for dette finner du her.

Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) eller at formuesverdien for boligen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2020 selv endre grunnlaget ved å sende inn en endringsmelding for inntektsåret 2018. Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre, det vil si normalt innen 30. april 2021. 

Får du medhold hos skatteetaten, vil det bli lastet opp ei endringsfil med nye tall som tidligst kan gjøres gjeldende ved fakturering 2. kvartal 2020.

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du har endret opplysningene i skattemeldingen.

Du har kommunal takst:

Klage sendes til eiendomsskatt@vestvagoy.kommune.no eller til adresse:
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes

Her har vi samlet noen spørsmål og svar om eiendomsskatten som vi håper kan være til nytte:

FAQ eiendomsskatt 2020

Når kommer regningen for eiendomsskatt?

Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale eiendomsgebyrene som sendes ut to ganger i året, normalt i april og oktober.

Summen som vises på skatteseddel, er det beløp pr år?

Ja, summen på skatteseddelen er årsbeløpet. Årsbeløpet deles på to terminer og kommer sammen med faktura for kommunale eiendomsgebyrer (vann og avløp).

Hva har befaringsmann/takstmann lagt til grunn for verdivurdering?

Målet er å finne antatt markedsverdi på eiendommen. Til hjelp for dette vurderes forhold ved eiendommen som byggeår, bygningens stand, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter. Det blir kun gjort en utvendig befaring.

For de aller fleste boliger så legges skatteetatens formuesgrunnlag for bolig (ofte kalt likningsverdien på boligen) som utgangspunkt for fastsetting av eiendomsskatt. Se nærmere om dette her (link)

Hva betyr det at skatteetatens formuesgrunnlag er brukt?

Vestvågøy kommune skriver ut eiendomsskatt blant annet på boligeiendommer. For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Beregnet markedsverdi vil enten utgjøre en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert faktisk markedsverdi (i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt). Beregnet markedsverdi er den verdien som er lagt til grunn ved skattefastsettingen.

Eiendomsskatt som utskrives i 2020 bygger på beregnede markedsverdier fra skattefastsettingen av inntektsåret 2018. Kommunene skal ved eiendomsskatteutskriving i 2020 redusere beregnet markedsverdi fra inntektsåret 2018 med 30% (multipliserer den med 0,7). Eiendomsskattesatsen i kommunen er 3 promille i 2020. I tillegg har takstnemda vedtatt et generelt fradrag på 20% (multipliserer med 0,8). Kommunestyret har også vedtatt et bunnfradrag for hver boenhet på kr. 50.000,-.

Eksempel på utregning (2020):

Skatteetatens beregnede markedsverdi (boligverdi) for aktuelle eiendom i 2018 er 2 millioner kroner.

2 millioner x 0,7 gir justert boligverdi                   kr. 1.400 000
Reduksjonsfaktor (20 %)                                         - kr.    280 000
Bunnfradrag                                                            - kr.      50.000
Skattegrunnlag                                                         kr.  1 070 000
Promille: 3
Utregnet eiendomsskatt                                       kr.        3.210

Jeg har store skader som takstmannen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Ja, det kan det gjøre - i alle fall midlertidig, men ofte vil slike skader bli utbedret på bakgrunn av forsikring el.l. Du kan levere en skriftlig klage, hvor forholdene blir beskrevet. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilder, der det foreligger.

Taksten er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har dere gjort en feil?

Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis du mener at taksten er for høy er det mulig å klage. Klagenemnda vil kunne vurdere dette på nytt. Dersom taksten endres, kan klageren ende opp med både høyere og lavere takst.

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hytte?

Det har blitt gjort en verdivurdering ut ifra hva markedet er villig til å betale for eiendommen din. Andre faktorer enn areal kan spille inn på verdien.

Jeg har en lavere verditakst fra 2 år siden, har dere gjort en feil?

Kanskje. Men eiendomsskattetakst er ikke det samme som for eksempel lånetakst eller verditakst ved salg av eiendom. En må også huske at takster er ferskvare, så mye kan ha skjedd i mellomtiden. Kanskje markedet har utviklet seg.

Hytta mi er ikke mulig å selge på grunn av at den ligger på en tomt sammen med flere hytter. Vi har avtaler som binder oss så vi ikke får solgt.

Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Det er den som anses som eier av tomten, som må betale eiendomsskatt. Som rettslig utgangspunkt er derfor bortfester (grunneier) ansvarlig for eiendomsskatt på grunn og fester ansvarlig for eiendomsskatt på bygninger/anlegg/konstruksjoner som tilhører festeren.

 

Men for festeavtaler med varighet utover 99 år eller når festeren har en ensidig og ubegrenset rett til å kreve forlengelse av festeavtalen, må festeren anses som eier av tomten, og er derfor ansvarlig også for eiendomsskatten på grunnen.

For å avgjøre hvem som skal betale eiendomsskatt for festetomt i det enkelte tilfelle, må en derfor se på den aktuelle festekontrakten sammenholdt med reglene i tomtefesteloven. Regler om festetid, innløsning og forlengelse av festeavtaler for bolig og fritidsboliger finner vi i tomtefesteloven §§ 7, 32 og 33. Kommunen har ingen myndighet når det gjelder tomtefesteloven.

Ved langsiktige festeavtaler, typisk for bolig/fritidsboliger, vil det være fester som må svare for eiendomsskatten.

 

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Dette er på grunn av en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvem som eier bygningen, så vil den som er grunneier i utgangspunktet svare for eiendomsskatten.

Hvordan kan jeg klage?

Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), har du etter loven en klagefrist på seks uker. Du har også seks ukers klagefrist fra 1. mars når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn.

Skattebeløpet er vedtatt av kommunestyret til 3 promille av grunnlaget/taksten.

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må påregne at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Takstnemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til overtakstnemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Melding om feil eller klage på takst, benytt eget skjema (DOCX, 39 kB)og send til:
E-post: postmottak@vestvagoy.kommmune.no
Post: Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES