Viktig melding

Oppmåling

Ønsker du å dele fra en tomt, et tilleggsareal, foreta en grensejustering eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.

Kommunen vurderer de reguleringsmessige forholdene og om kravene til formålet er oppfylt. Deretter blir det holdt oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring, jf. matrikkellova § 33.

Her kan du lese mer om deling av eiendom

Grensejustering

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.       Vedlegg:  Kart som viser ønsket endring av grense.

Hovedvilkår for grensejustering:

Arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².

Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Justeringen må ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan

Her finner du skjema for grensejustering

Grensepåvisning

Grensepåvisning er å klarlegge og merke eksisterende grenser og hvor det ikke gjøres endringer i nåværende grenseforhold.

Her finner du skjema for grensepåvisning

Sammenslåing

Sammenslåing av eiendommer er regulert av matrikkellovens § 18 og matrikkelforskriftens § 43. Begjæring om sammenslåing sendes kommunen på skjema som du finner her.

Søknadsskjema for sammenslåing

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt.

Seksjonerte sameier kan sammenslås, men forutsetter at den sammenslåtte eiendommen etableres som et nytt sameie med alle de opprinnelige seksjonsinnehaverne som sameiere.

Mer informasjon om sammenslåing av eiendommer

Feil i kartet

Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du kontakte kommunen hvor eiendommen ligger. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og har ansvar for å veilede. I slike saker kan det være nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene.

Les mer om hvordan du kan bestille kopi av tinglyste dokumenter

Med slik dokumentasjon, og forutsatt at naboen er enig i at grensen er feil, kan dere kreve at kommunen retter opplysningene. Dersom du og naboen er uenige om hvor grensen går, kan verken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten. Saken må bringes inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten. Resultatet av slike saker kan registreres i matrikkelen.

Les mer om feil eiendomsgrenser i kartet her

Fradeling

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn:

  • Tillatelse til opprettelse av eiendom etter plan- og bygningsloven.
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses).

Etter det er gitt tillatelse til deling går saken automatisk videre til oppmåling, med mindre man søker om utsettelse av oppmålingsforretning.

Her ligger mer informasjon om deling av eiendom...

Arealoverføring

Overføre arealer mellom grunneiendommer, som ligger fysisk inntil hverandre

  • Ved en arealoverføring skjer eierskifte /hjemmelsoverdragelse samtidig med at arealet fradeles den ene eiendommen og innlemmes direkte inn i den andre eiendommen.
  • Det er ingen øvre grense for hvor stort areal som kan arealoverføres mellom to eiendommer
  • Arealoverføring er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og det må foreligge godkjent vedtak før arealoverføringen kan gjennomføres og måles i marka.
  • Arealoverføringen skal registreres i matrikkelen (offentlig sentral digital kartdatabase for Norge) og i grunnboken (offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler)

Krav

Det er krav om formell oppmålingsforretning for arealoverføring. Kriteriene er de samme som for eierskifte / hjemmelsoverdragelse og varierer i hver enkelt sak i forhold til eierforhold, pant, konsesjon, urådigheter m.m. Kommunen er behjelpelig med å finne de kriteriene som gjelder for din eiendom.

Les mer om arealoverføring hos Kartverket

Kontakt

Arne Klausen
Fagansvarlig geodata
E-post
Telefon 76 05 61 36