Deling av eiendom

Hvis du ønsker å dele eiendommen din, må du søke om opprettelse av ny matrikkelenhet. Ved opprettelse av ny matrikkelenhet blir det etablert en ny eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel/kommunedelplan/reguleringsplan). Dersom området ikke er regulert, krever kommuneplanen i noen tilfeller detaljregulering. Hvis omsøkt deling er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende arealplan må det søkes om dispensasjon. Her kan du lese mer om dispensasjon

Søknadskjemaet for deling og dispensasjon finner du her (DOC, 101 kB). Det må fylles ut og signeres av samtlige hjemmelshavere.

Naboene må varsles om søknaden før den kan sendes inn til kommunen.

Nabolisten og situasjonskart kan bestilles hos kommunens servicetorg.

Sammen med søknaden må det sendes inn:

 • Gjenpart av nabovarsel, skjema
 • Kvittering for nabovarsel, skjema
 • Situasjonskart som viser ønsket grense med foreslått hus- og garasjeplassering, avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer
 • Eventuelle dispensasjonssøknader

Redegjørelse for:

 • Utnyttelsesgrad for ny og eksisterende tomt
 • Avkjørsel- og parkeringsløsning
 • Vann- og avløpsløsning
 • Størrelse på uteoppholdsareal
 • Eventuelle naboprotester og kommentarer til protestene
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 • Dersom adkomst eller ledninger berører andre grunneiere må det dokumenteres at nødvendige privatrettslige rettigheter foreligger

Søknad sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller på papir i posten til Næring, plan og utvikling : Storgata 37, Postboks 203, 8376 Leknes

Hva koster det?

I henhold til gebyrregulativet for 2019 gjelder følgende satser:

For fradeling i henhold til gjeldende plan er saksbehandlingsgebyret kr 5.450.

For fradeling med dispensasjon er gebyret kr 12.950.

I tillegg kommer gebyr for tinglysing, kr 525, og oppmålingsforretning. Gebyret for oppmålingsforretning er avhengig av tomtens areal, f.e. for en tomt >250m² er oppmålingsgebyret kr 15.800.

Hva skjer videre?

Saksbehandlingsfristen er avhengig av om det søkes om dispensasjon. For søknad uten dispensasjon er saksbehandlingsfristen 3 uker, mens for søknad med dispensasjon er fristen 12 uker.

Søknad om dispensasjon for fradeling av nye tomter behandles politisk i planutvalget.

Etter at søknaden er behandlet vil du bli kontakt av oppmålingsavdelingen for å avtale oppmålingsforretning

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket.

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 992 84 496