Viktig melding

Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Sjekk om du må søke

Sjekk om du må søke for arbeid på eksisterende bygg ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser

Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1. 

Dersom du finner at bygningen er søknadspliktig

Hvis bygningen er søknadspliktig må du sjekke om du kan søke selv. Du finner også informasjon om hvordan du søker her.

Dersom du finner at bygningen ikke er søknadspliktig

Hvis bygningen ikke er søknadspliktig, kan du bygge uten å informere kommunen på forhånd.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket er unntatt søknadsplikt, og at det oppføres i henhold til gjeldende reguleringsplan og plan- og bygningsloven med forskrifter. Selv om det ikke krav til søknad og nabovarsling anbefaler vi at du informerer naboene om planene dine.

Hvis du skal oppføre en frittliggende bygning eller et tilbygg, må du informere kommunen om bygningen og plasseringen når den er oppført. Du informerer kommunen ved å sende inn melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og situasjonskart som viser bygningens plassering. Situasjonskart kan du skrive ut selv via kommunens kartportal.

Er du i tvil, kan du ta kontakt med byggesaksseksjonen for hjelp og veiledning.

Viktig å huske på

Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan er alltid søknadspliktig.

Fritak fra søknadsplikten gjelder kun dersom tiltaket er i henhold til gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom kan du se i kommunens kartløsning Norkart.

Ved bygging av garasje, hagestue og tilbygg, må du sjekke utnyttelsesgraden for tomten. Hva som er gjeldende utnyttelsesgrad for din tomt finner du i reguleringsplanen.

Ved terrengarbeid må du huske å sjekke om det ligger ledninger i grunnen. Du kan ikke endre terreng over ledninger uten samtykke fra ledningseier.

Hvis eiendommen grenser mot offentlig vei og det ikke er vist byggegrense mot vei i reguleringsplanen, gjelder veilovens byggegrenser (15 meter fra kommunalvei og 50 meter fra fylkes- og riksvei).

Alle gjeldende arealplaner med tilhørende bestemmelser er tilgjengelig i kommunens planarkiv.

Mer informasjon

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet

Kontakt

Vegard Nyvoll Skaufeldt
Fagansvarlig
E-post
Telefon 76 05 60 00
Tonje Holm
Rådgiver
E-post
Telefon 76 05 62 28