Viktig melding

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, kan du søke dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-1.

Sjekk hvilken plan med bestemmelser som gjelder for din eiendom i vår kartløsning

For tiltak langs sjøen og i strandsonen gjelder spesielle hensyn.  I kommuneplanen er det satt et generelt bygge- og deleforbud på 100 meter, og 50 meter i definerte LNFR-områder. I kommunedelplaner kan det vært satt ytterlige bestemmelser til byggegrensen mot sjø (funksjonell strandsone).

Kommunen opplever at det er mange spørsmål omkring dispensasjoner og hvordan søknadene behandles hos oss. Vi forsøker her å gi svar på de mest vanlige spørsmålene i forhold til dispensasjon.

Når kan dispensasjon gis?

Du kan få dispensasjon dersom:

  • Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (§1-1) ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Fordelene skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta. Argumenter som vanligvis ikke er avgjørende, er personlige forhold som:

  • Behov for større plass
  • Sykdom
  • At dispensasjonen er nødvendig som ledd i et arveoppgjør

Grunnen er at arealbruk fastlegges i et livslangt perspektiv, mens eierforholdene på stedet vil kunne være skiftende.

Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Kan jeg få midlertidig dispensasjon?

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra planer og bestemmelser. Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Dette innebærer at søkeren ved dispensasjonstidens utløp enten må fjerne eller endre det utførte uten kostnader for kommunen. Dispensasjon kan gjøres betinget av en erklæring der også eier (fester) for sin del aksepterer slike forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.

Hvordan søker jeg?

Søknad om dispensasjon sendes kommunen via Byggsøk, pr e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller på papir i posten til Næring, plan og utvikling : Storgata 37, Postboks 203, 8376 Leknes.

Det er valgfritt om dispensasjonssøknaden sendes separat eller samtidig med bygge- eller delingssøknaden. Dispensasjonssøknaden behandles uansett alltid før bygge- eller delingssaken. 

Det gjøres oppmerksom på at byggetiltak som krever søknad om dispensasjon ikke kan behandles  som melding.

Hvilke krav stilles til søknaden?

Ved bruk av epost eller post brukes 

Søknad om dispensasjon

Det skal redegjøres for tiltaket og hva dispensasjonen gjelder.

Søknaden skal grunngis av søker. Begrunnelsen bør knyttes til planens formål og de offentlige hensyn den skal ivareta. Personlige forhold kan oftest ikke legges til grunn for dispensasjon, dersom det ikke dreier seg om helt spesielle behov tilknyttet en persons helsetilstand.

Det er videre et krav at naboer og gjenboere varsles om dispensasjon, og at det sendes inn en situasjonsplan, tegninger og eventuelt annen relevant dokumentasjon.

Nabovarsling

Nabovarsel gjøres med egne blanketter: 

«Nabovarsel» : sendes rekommandert til de som skal varsles.

«Opplysninger gitt i nabovarsel»: sendes kommunen. Kryss av for dispensasjoner og beskriv hva dispensasjonen gjelder. Glemmes dette vil kommunen kreve nytt nabovarsel.

«Kvitteringsliste for nabovarsel»: Påføres adressatene og kvittering fra posten eller signatur fra varslede naboer.

Situasjonsplan

En situasjonsplan er et situasjonskart med påtegnet tiltak. Det skal brukes situasjonskart fra kommunens kartløsning. Bruk målestokk 1:500 eller eventuelt 1:1000 for større tiltak. Du kan skrive ut kart selv på kommunens nettside. Husk på slå på høydekurver før du skriver ut.

Koster det noe å søke om dispensasjon?

Du betaler for å få behandlet bygge-, og delingssaker.

Dersom det innvilges dispensasjon kommer det et tillegg i pris for behandling av endelig tillatelse til tiltaket.

Priser for behandling av bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssaker

Priser for behandling av dispensasjoner

Hva skjer når søknaden er sendt inn?

Når kommunen har mottatt din søknad om dispensasjon vil mottakskontroll gi en tilbakemelding som redegjør for om søknaden er komplett, anslått saksbehandlingstid, saksbehandler i kommunen, eventuelle mangler og uklarheter som det bes innsendt tilleggsinformasjon om, mv. I tillegg kan kommunen be om ytterligere dokumentasjon i ettertid om kommunen finner det nødvendig.

Når kommunen anser at søknaden er godt nok opplyst vil saken sendes til berørte regionale og statlige myndigheter for uttalelse, dersom deres ansvarsområde er berørt. Når alle berørte parter har fått uttale seg til søknaden vil saken bli tatt opp til administrativ eller politisk behandling.

Etter vedtak har naboer og andre berørte parter mulighet til å sende inn en klage innen 3 uker.

Når får jeg endelig svar på søknaden?

Søknad om dispensasjon fra plan behandles alltid før en eventuell behandling av bygge- eller delingssøknaden. Dette skyldes at dispensasjonen vil være en forutsetning for om det skal kunne gis tillatelse til tiltaket det søkes om. 

Samlet behandlingstid for en dispensasjonssak kan variere avhengig av sakens karakter og kompleksitet. Dersom saksbehandlingstiden overstiger 12 uker, vil gebyret for dispensasjonsbehandling avkortes med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. Fristen på 12 uker gjelder fra fullstendig søknad er mottatt og til vedtak er sendt. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter.

Vær oppmerksom på at behandlingstid for bygge- eller delingssaken kommer i tillegg dersom det innvilges dispensasjon.

Se forøvrig www.lovdata.no for kommunens tidsfrister i henhold til SAK - Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 7-1

Hvem behandler dispensasjonssøknaden?

I Vestvågøy kommune er behandlingen av dispensasjonssøknader som gjelder avvik fra plan separert fra vanlig behandling av bygge- og delingssaker. Man får derfor ulike saksbehandlere fra søknaden sendes inn til det eventuelt gis tillatelse til bygging eller deling.

Det er planmyndigheten som er saksansvarlig for dispensasjonssøknader som gjelder avvik fra gjeldende plan. Dette betyr at saken overføres til en annen myndighet/saksbehandler etter dispensasjonsvedtaket, dersom det innvilges dispensasjon for et tiltak. 

Hvem fatter vedtak?

Vedtak som følge av en dispensasjonssøknad kan fattes av administrasjonen (planmyndigheten) eller et politisk utvalg (planutvalget). De fleste dispensasjonssaker avgjøres administrativt, mens saker av prinsipiell karakter avgjøres av planutvalget.

Hvor lenge er vedtaket gyldig?

Vedtak som vedrører dispensasjon fra plan har en gyldighet på 3 år. Dette betyr at det omsøkte tiltaket må være igangsatt i henhold til byggetillatelse/delingstillatelse fra den respektive myndighet innen de 3 årene.

Hva skjer etter vedtak om dispensasjon?

Når det er fattet vedtak i saken gjelder en klagefrist på 3 uker. Saken ligger da på vent hos planmyndigheten. Dersom kommunen ikke mottar noen klage innen fristen og det er innvilget dispensasjon, overføres saken i sin helhet til bygnings- eller delingsmyndigheten, avhengig av type tiltak. 

Den aktuelle myndighet vil så starte saksbehandlingen av selve bygge- eller delingssaken. Dersom det er satt vilkår i dispensasjonsvedtaket må eventuelt påkrevet dokumentasjon sendes kommunen før bygge- eller delingssaken kan tas opp til behandling. Når vilkårene er sendt inn vil den aktuelle myndigheten vurdere om søknaden er komplett. 

Kan jeg eller andre klage på vedtaket?

Alle berørte parter og myndigheter eller andre med rettslig klageinteresse, har anledning til å klage på vedtaket innen tre uker.

Klagen behandles i første omgang politisk av planutvalget, som kan velge å omgjøre vedtaket, og det påløper ny klagefrist på utvalgets vedtak. Dersom utvalget opprettholder vedtaket oversendes saken til Fylkesmannen i Nordland for endelig klagebehandling.

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41
Martine Maurtvedt Unneberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 34
Nikolay Hjertaas
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 62 65