Viktig melding

Deling av eiendom

Hvis du ønsker å dele eiendommen din, må du søke om opprettelse av ny matrikkelenhet. Ved opprettelse av ny matrikkelenhet blir det etablert en ny eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til Plan- og bygningsloven og gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel/kommunedelplan/reguleringsplan). Dersom området ikke er regulert, krever kommuneplanen i noen tilfeller detaljregulering.

Hvis omsøkt deling er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende arealplan må det søkes om dispensasjon. 

Les mer om dispensasjon

Søknadsskjema om deling og dispensasjon

Skjema må fylles ut og signeres av samtlige hjemmelshavere.

Du varsler naboene før du sender inn søknaden. Liste over naboene kan du bestille hos Servicetorget.

Sammen med søknaden må det sendes inn:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense med foreslått hus- og garasjeplassering, avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsel, skjema
 • Kvittering for nabovarsel, skjema
 • Eventuelle merknader fra naboene og dine kommentarer til merknadene
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 • Dokumentasjon at infrastrukturkrav til byggetomt er oppfylt jf pbl. §27-1 til §27-4
  • Vannforsyning (§27-1)
  • Avløp (§27-2)
  • Tilknytning til eksisterende private anlegg (§27-3)
  • Adkomst (§27-4)

Fradeling av nye tomter kan ikke realitetsbehandles før det foreligger:

 • Avkjørselstillatelse  (søknad om avkjørsel fra kommunal veg - skjema finner du på kommunens hjemmeside, om avkjørsel fra europaveg / fylkesveg søker du på Statens vegvesenets / Nordland Fylkeskommunens hjemmeside)
 • Utslippstillatelse (Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg - skjema, ved privat løsning eller søknad om sanitærabonnement - skjema, dersom det er kommunal avløp i område)
 • Forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann
 • Dersom adkomst eller ledninger berører andre grunneiere må det dokumenteres at nødvendige privatrettslige rettigheter foreligger (erklæring om rett i fast eiendom, skjema)

Søknad sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller på papir i posten til: Næring, plan og utvikling, Postboks 203, 8376 Leknes

Hva koster det?

Du betaler for behandlingen av delingssøknaden, og for oppmåling av den utskilte eiendommen. 

Priser for behandling av delingssaker

Priser for oppmåling

Hva skjer videre?

For søknad uten dispensasjon er saksbehandlingsfristen 3 uker, mens for søknad med dispensasjon er fristen 12 uker.
Dersom tiltaket berører landbruksjord/landbrukseiendom vil søknaden også behandles etter jordloven.

Søknad om dispensasjon for fradeling av nye tomter behandles som regel politisk i Forvaltningsutvalget.

Etter at søknaden er behandlet vil du bli kontaktet av oppmålingsavdelingen for å avtale oppmålingsforretning

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket.

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41
Martine Maurtvedt Unneberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 34
Nikolay Hjertaas
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 62 65