Deling av eiendom

Hvis du ønsker å dele eiendommen din, må du søke om opprettelse av ny matrikkelenhet. Ved opprettelse av ny matrikkelenhet blir det etablert en ny eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel/kommunedelplan/reguleringsplan). Dersom området ikke er regulert, krever kommuneplanen i noen tilfeller detaljregulering. Hvis omsøkt deling er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende arealplan må det søkes om dispensasjon. Her kan du lese mer om dispensasjon

Søknadskjemaet for deling og dispensasjon finner du her (DOC, 101 kB). Det må fylles ut og signeres av samtlige hjemmelshavere.

Naboene må varsles om søknaden før den kan sendes inn til kommunen.

Nabolisten og situasjonskart kan bestilles hos kommunens servicetorg.

Sammen med søknaden må det sendes inn:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense med foreslått hus- og garasjeplassering, avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsel, skjema
 • Kvittering for nabovarsel, skjema
 • Eventuelle naboprotester og kommentarer til protestene
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 • Dokumentasjon at infrastrukturkrav til byggetomt er oppfylt jf pbl. §27-1 til §27-4
  • Vannforsyning (§27-1)
  • Avløp (§27-2)
  • Tilknytning til eksisterende private anlegg (§27-3)
  • Adkomst (§27-4)

Fradeling av nye tomter kan ikke realitetsbehandles før det foreligger:

 • Avkjørselstillatelse  (søknad om avkjørsel fra kommunal veg - skjema finner du på kommunens hjemmeside, om avkjørsel fra europaveg / fylkesveg søker du på Statens vegvesenets / Nordland Fylkeskommunens hjemmeside)
 • Utslippstillatelse (Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg - skjema, ved privat løsning eller søknad om sanitærabonnement - skjema, dersom det er kommunal avløp i område)
 • Forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann
 • Dersom adkomst eller ledninger berører andre grunneiere må det dokumenteres at nødvendige privatrettslige rettigheter foreligger (erklæring om rett i fast eiendom, skjema)

Søknad sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller på papir i posten til: Næring, plan og utvikling, Postboks 203, 8376 Leknes

Hva koster det?

Priser i henhold til gebyrregulativet for 2022

Fra og med 1.1.2021 beregnes 50% påslag til saksbehandlingsgebyr for søknader som er mangelfull.

Hva skjer videre?

Saksbehandlingsfristen er avhengig av om det søkes om dispensasjon. For søknad uten dispensasjon er saksbehandlingsfristen 3 uker, mens for søknad med dispensasjon er fristen 12 uker.
Dersom tiltaket berører landbruksjord/landbrukseiendom vil søknaden også behandles etter jordloven.

Søknad om dispensasjon for fradeling av nye tomter behandles som regel politisk i Forvaltningsutvalget.

Etter at søknaden er behandlet vil du bli kontaktet av oppmålingsavdelingen for å avtale oppmålingsforretning

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket.

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41
Martin Reigstad
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 42
Martine Maurtvedt Unneberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 34