Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Hattvika turistsenter, Ballstad

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 14.5.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Hattvika turistsenter, Ballstad

PlanID: 1860 201505

ArkivID: 15/1274

Utvalgssak i kommunestyre: 032/19

Hensikten med planen er å :

  • oppdatere og utvikle eksisterende bygningsmasse til næringsformål knyttet til turistrelaterte aktiviteter og utleie, herunder også overnatting,
  • sikre adkomstveg og interne trafikklinjer
  • tilpasse til planlagte formål og nødvendig kapasitet
  • etablere oppstillingsplasser for biler, busser m.v.
  • etablere skiller og forbindelser mellom formålsområdene på måter som ivaretar både spesielle og felles interesser/behov

Plandokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.