Handlingsplan 2018-2021, budsjett og økonomiplan

Formannskapets innstilling til kommunestyret i Vestvågøy kommune:

Formannskapet behandlet 14. november budsjett for 2018, og økonomiplan og handlingsplan for 2018-2021. Kommunestyret behandler saken i 28. november,

Formannskapets innstilling er i henhold til Kommunelovens §§44 og 45 lagt ut på offentlig ettersyn. Dokumentene finner du i Servicetorget på rådhuset, eller du kan lese de her:

 1. Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 på rammenivå. Kommunestyret  vedtar driftstiltakene som er foreslått under tiltak i driftsbudsjettet.
 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018i henhold til budsjettskjema 2B. Prosjektene vedtas med en prosjektbevilgning per år.
 1. Kommunestyret slutter seg til mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2018-2021.
 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til Handlingsregler som førende for arbeid med budsjett og økonomiplan.
 1. Handlingsprogram og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
 1. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2018:
 • Lån til vann- og avløp: Kr. 18 400 000,-
 • Lån til videreformidling: Kr. 25 000 000,-
 • Lån til ordinære investeringer: Kr. 138 209 000,-
 • Lån til kirkelige formål: Kr. 1 125 000,-
 • SUM LÅNEOPPTAK: 182 734 000,-

Lånene opptas som serielån og nedbetales i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse som må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlig anskaffelser.

 1. Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 85 mill. kr.
 1. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret slik:
 • Kontrollutvalget i Vestvågøy: 65 000,-
 • Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 375 000,-
 • Kommunerevisjonen i Lofoten (andel): 1 356 000,-
 1. Eiendomsskatten for 2018 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)
 • Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
 • Skattesatsen holdes uendret på 7 promille.
 • Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til kr. 50 000,-.

 

Endringer fra rådmannens forslag

Beløp

Politisk aktivitet

1.323.000 per år i 2018-2021

Tidlig innsats skole og barnehage

1.500.000 per år i 2018-2021

Barn og ungdomsarbeid under 18 år (Meieriet)

400.000 per år i 2018-2021

Asfalt Ballstad - det forutsettes at øvrige bedrifter/privatpersoner også bidrar

50.000 i 2018

Gravdal opp og fram – bidrag til søppelkasser osv

40.000 i 2018

Haukland Ungdomshus – utbedring av tak og lignende

40.000 i 2018

Prospekt Borge/Valberg – salg av Valberg skole og Borge bygdeheim

100.000 i 2018

Asfalt fram til skiløypa

100.000 i 2018

Stilling energi-klima (Eiendomsforetaket). Halvårseffekt i 2018, selvfinansierende fra 2019

400.000 i 2018

Biogass

70 000,- i 2018

Inndekning

Beløp

Redusert avsetning til disposisjonsfond

4.023.000 i 2018, 3.223.000 for 2019-21

 

 

Nye tiltak i handlingsplanens fokusområder:

Utrede hybelhus i gamle legekontor/psykisk helse

Gratis treningstilbud for barn under 16 år: Kommunestyret ber rådmannen vurdere gratis treningstid for barn under 16 år.

Vikarpool i skolen: Kommunestyret ber oppvekstsjef se på hvordan man best mulig kan organisere vikarstaben til beste for elevene på skolen.

Kommunestyret vedtar at det avvikles et ekstra kommunestyremøte hvor helse og omsorg settes på dagsorden i sin fulle bredde, spesielt med tanke på de utfordringer som ligger i årene framover. Hvordan /når kan vi benytte digitale hjelpemidler til beste for brukeren.

Bredbåndsutbygging Nord-Borge, Valberg, Uttakleiv. Rådmann bes beregne kostnad mv. i forhold til å få dette utbedret.

Rådmannen bes utrede etablering av barn- og unges Kommunestyre