Varsel om oppstart av reguleringsarbeid med konsekvensutredning og høring av planprogram - Ballstad Servicehavn

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles på nytt oppstart av reguleringsarbeid for Ballstad Servicehavn, plan-id 1860 201818, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 6.januar 2020.

Ny varsling

Det er i mai 2019 varslet planoppstart for detaljregulering med konsekvensutredning for Ballstad Servicehavn. I påfølgende arbeid med planen er det gjennomført arealberegninger som tilsier at området kan bebygges med
mer enn 15.000 kvm BRA. Av dette kommer størstedelen av arealet fra en ny skipshall, hvor måleplan for hver 3. høydemeter inngår i målbart areal. På grunn av tiltakets omfang utløses krav om konsekvensutredning med planprogram, og planoppstart varsles derfor på nytt.

 

Planområde
Planområdets avgrensing framgår av kartet under. Planområdet omfatter gnr 10 bnr 2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341 og delvis bnr 201, 257 og 310. Planen inkluderer også vannarealer. Planavgrensningen kan bli redusert i løpet av planperioden.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Hensikten med planarbeidet

Kystflåten er i stadig endring og for at Ballstad slip skal kunne fortsette å betjene markedet er det behov for utvidete og bedre tilrettelagte arealer. Hovedintensjonen i planarbeidet er tilrettelegging av nye industriarealer for utvidelse og videre drift av bedriften. Det skal tilrettelegges for ny skipshall innenfor området.

Vestvågøy kommune har behov for mer offentlig kaiplass, og det er en målsetting å tilrettelegge for dette innenfor planområdet. Det antas at det vil være hensiktsmessig å legge opp til en etappevis utvikling av området, hvor trinn en vil være tilrettelegging for slipens funksjoner, og trinn to vil etablere offentlige kaiplasser.

Sør i planområdet, ved allmenningen, har man som hensikt å tilrettelegge for næring. Ved planoppstart er det tenkt næring i form av utvidet drift av eksisterende kafé, samt tilrettelegging for etablering av overnattingsfunksjoner.

Arealformål i planen planlegges hovedsakelig å være industri, kai, handel/næring, overnatting, parkering, vei, fortau/ gang og sykkelveg og tilhørende, nødvendig grøft- og grøntareal. I forbindelse med utvikling av området vil reguleringsplanen se på trafikkløsninger for persontransport, varetransport og for myke trafikanter.

Konsekvensutredning

Alle planer skal vurderes etter forskrift om krav til konsekvensutredning. En konsekvensutredning er en utvidet undersøkelse av bestemte virkninger som utløses av tiltaket og som kan ha konsekvenser for nærområdet. Denne planen er stort sett i tråd med overordnet plan, men utløser krav til konsekvensutredning på grunn av tiltakets omfang, fare for forurensning og innsnevring av hovedfarled i havna.

Saksdokumenter:

Opprinnelig oppstartsvarsel:

 

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:

Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes VÅG Arkitektur AS v/ Tora Arctander, Meieriveien 8, 8370 Leknes eller på e-post; tora@vaag.net innen 6.januar 2020