Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Leirvik Ure

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.08.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsforslag ut på høring og offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter med vedtatte endringer ble mottatt 18.11.2022, og planforslaget legges ut med høringsfrist 17. januar 2023.

Detaljreguleringsplan Leirvik Ure                                                                          

FO-sak 046/22


PlanID: 1860 202007

ArkivID: 20/1314

Planforslaget er utarbeidet av Lofoting AS på vegne av Rune Tetlie ENK, med et samlet areal på 8,9 dekar. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for kaianlegg med tilhørende bygningsmasse for fiskerinæring, boligbebyggelse, fritidsbebyggelse/overnatting.

Planområdet omfatter gnr 61 bnr 49, bnr 52 og deler av gnr 61 bnr 53, bnr 2. Planforslaget legger opp til at det kan etableres en forlengelse av dagens kaiareal på Leirvik, med flytebrygge, og næringsbygg i tilknytning til fiskerinæring. I tillegg ønskes det å legge til rette for en bolig og noen rorbuer som skal benyttes som fritidsboliger, eventuelt til utleie. Bestemmelsene setter maksimal høyde på næringsbygg til 10 meter mønehøyde og 8 meter gesimshøyde, mens resterende bygningsmasse får maksimal høyde på 9 meter møne og 8 meter gesims, jf. Pbl. §29-4.

 

Vedtak i FO-sak 046/22:

Det vises til forslag til detaljreguleringsplan for Leirvik Ure, planID 1860 202007 med tilhørende plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser datert 30.05.2022.

  1. Vestvågøy kommune godkjenner forslaget til detaljregulering for Leirvik Ure, planID 1860 202007, og legger planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn med følgende føringer:
  2. Planavgrensningen endres slik foreslått i denne sak, altså at den vestlige delen av utfyllingen utgår.
  3. Det skal før sluttbehandling redegjøres for hvor mye masser som skal fylles ut i sjø og hvordan massene skal fraktes til området.
  4. Begrunnelsen for vedtaket er at planforslaget oppfyller kravene til å bli 1. gangsbehandlet og Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for utvikling av fiskerinæring.
  5. Dette vedtaket har hjemmel etter Plan- og bygningsloven §12-10.

Plandokumenter:
Vedtak 1. gangsbehandling (PDF, 3 MB) 

Plankart (PDF, 478 kB)

Planbestemmelser (PDF, 418 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Andre dokumenter:
ROS-analyse (PDF, 4 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 264 kB)

Øvrige dokumenter

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 22.11.2022 til 17.01.2023.

Merknader/innsigelser til planforslaget må merkes med saksnummer 20/1314 og sendes skriftlig innen 17. januar 2023 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES