Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Ballstad Servicehavn

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 9.2.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 6. april 2021.

 

Detaljreguleringsplan Ballstad Servicehavn

FO-sak 011/21

PlanID: 1860 201818       

ArkivID: 18/1099

Planforslaget er utarbeidet av VÅG Lofoten AS på vegne av tiltakshaver Godthåp AS. Hovedhensikten med planarbeidet er tilrettelegging av nye industriarealer for utvidelse og videre drift av Ballstad Slip. I tillegg til større arealer i form av fyllinger i sjø, vil det også åpnes for en ny skipshall innenfor området. Planområdet omfatter eiendommene gnr 10 bnr 2, 32, 38, 65, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 325, 341, deler av gnr 10 bnr 203, 257, 258, 310, 311 og deler av gnr 209 bnr 1 samt tilgrensende sjøarealer. Planavgrensningen har et samlet areal på ca. 59 daa hvorav ca. 26 daa er vannarealer.

Klikk for stort bilde 

Vestvågøy kommune har behov for mer offentlig kaiplass på Ballstad, og man har som hensikt å tilrettelegge for dette innenfor planområdet. Kaiplassene vil i hovedsak være for fiskefartøy, med «basefunksjoner», som liggekai og lager for bruk og utstyr.

Det kan være hensiktsmessig å legge opp til en etappevis utvikling av området, hvor trinn én vil være etablering av slipens funksjoner, og trinn to vil være etablering av offentlige funksjoner.

Lengst sør i planområdet, ved allmenningen, har man som hensikt å tilrettelegge for næring. Her er det tenkt næring i form av utvidet drift av eksisterende kafé, samt tilrettelegging for etablering av overnattingsfunksjoner og eventuelt andre næringsfunksjoner.

Arealformål i planen er hovedsakelig industri, havn, kombinerte formål med næring og tjenesteyting, områder i sjø, og teknisk infrastruktur som vei, fortau og tilhørende, nødvendig grøft- og grøntareal. I forbindelse med utvikling av området vil man se på trafikkløsninger for persontransport, varetransport og for myke trafikanter.

Plandokumenter til offentlig ettersyn:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 740 kB)

Beskrivelse (PDF, 7 MB)

Plankart (PDF, 770 kB)

Bestemmelser (PDF, 70 kB)

Konsekvensutredning (PDF, 12 MB)

ROS-analyse (PDF, 5 MB)

Andre dokumenter til saken:

Planprogram (PDF, 5 MB)   

Illustrasjonsplan (JPG, 10 MB)    

Merknadsbehandling (PDF, 834 kB)        

Støyutredning (PDF, 2 MB)    

Utredning Havneforhold (PDF, 2 MB)

Sluttrapport Ballstad Slip-Tilbygg_Golder (PDF, 2 MB)    

Sluttrapport_Ballstad Slip AS_tiltak forurenset grunn (PDF, 3 MB)

Grunnundersøkelse_Multiconsult (PDF, 6 MB)    

Strandkantdeponi_Salt (PDF, 3 MB)    

Risikovurdering og tiltaksplan_Golder Associates (PDF, 5 MB)    

Risikovurdering i sjø_Norconsult (PDF, 7 MB)

Miljøteknisk rapport og risikovurdering_Norconsult.pdf (PDF, 5 MB)

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 15.2.2021 til 6.4.2021.

Merknader/innsigelser til planforslaget må merkes med saksnummer 18/1099 og sendes skriftlig innen 6. april 2021 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES