Innsynsrett

Offentlighet og åpenhet omfatter mer enn at publikum gis internettilgang til postjournalene.

Publikum har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan du enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert.

Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. 

Kommunens postlister/postjournal

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i Forskrift til offentleglova av 17.10.2008 (arkivforskriften). Inngående post i kommunens generelle sak- og arkivsystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken.

Postlistene er offentlig, og publiseres på internett to dager etter at post er ført. I de tilfeller det ikke er mulig å registrere et dokument i postlisten uten å røpe opplysninger som er undergitt lovhjemlet taushetsplikt vil slike opplysninger være utelatt, jfr. arkivforskriften § 2-7, 3. ledd.

I postlisten finner du en oversikt over arkivverdig post som har kommet inn eller gått ut fra Vestvågøy kommune.

Unntatt offentlighet 

Enkelte dokumenter er markert med «unntatt offentlighet» (u. off.) i postjournalen. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Dette betyr ikke at det er tatt en endelig avgjørelse. Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbestilling ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jfr. offentleglova § 12. Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i offentleglova kap 3, og Forskrift til offentleglova av 17.10.2008. Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest Avs/Mot og deler av innholdsteksten sladdet med ********.

Innsyn 

Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker. Dersom dokumenter inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli sladdet før vi gir innsyn i dokumentet. Du kan be om innsyn ved å kontakte oss pr. e-post, telefon, på selve postlisteskjemaet  eller ved personlig fremmøte. Kopi sendes pr. e-post eller pr. post. Kopi av dokumenter vil du som hovedregel få gratis, jfr. offentleglova § 8.

Klage over kommunens avslag om innsyn

Dersom du får avslag på begjæring om innsyn i dokumenter kan du klage på avslaget. En slik klage sendes kommunen for forberedende behandling og oversendelse til Fylkesmannen, jfr. offentleglova kap 4.

Forespørsler om retten til innsyn kan sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no