Viktig melding

Erfaringer fra andre/litteratur

Her presenteres utdrag av hva andre har gjort/gjør, resultater av forskning, publikasjoner, artikler, og så videre.

Det prioriteres først og fremst materiale fra:

  • KS og SKL
  • Tillitsvalgtes organisasjoner og medlemsblader/nettsteder
  • Forskning, som FAFO
  • Evaluering av pågående prosjekter, bl.a fra kommuner og helseforetak
  • Artikler og innlegg, så fremt de fremstår som balanserte og kunnskapsbaserte i sin tilnærming

Ny kunnskapsbase - heltid.no:

Partene i heltidsarbeidet, KS, Fagforbundet, Delta og Norsk sykepleierforbund, har i fellesskap opprettet kunnskapsbasen www.heltid.no

 

 

I denne basen kan en blant annet finne sentrale dokumenter, kunnskapsgrunnlag, veiledere og verktøy, samt aktivitetsoversikt.

Her vil en også finne en oppdatert heltidserklæring for 2018, veileder for lokale retningslinjer for heltidskultur, og mye mer!

 

Regjeringen:

 

Fagforbundet:

 

Norsk Sykepleierforbund:

 

FAFO:

 

Nord Universitet:

 

Artikler fra media (aviser, tidsskrifter, nettsteder, tv-kanaler, m.v):

 

Erfaringer fra andre kommuner:

 

Erfaringer fra Sverige - "svenske kommuner og landsting" - skl.se:

Sverige har en mye sterkere heltidskultur enn Norge, også i omsorgssektoren. Likevel har svenske kommuner jobbet målrettet med å redusere deltidsproblematikken. Likestilling, økonomisk uavhengighet, pensjonsspørsmål er argumenter de bruker for økt heltid. På samfunnsnivå er kvalitet og bærekraft i tjenestene også sentralt. Sverige opplever også en eldrebølge, og der heltid er viktig for å få nok arbeidskraft.

 

Kunnskap - hva så?

Dokumentasjon, fakta, innsikt, verktøy. Alt dette er tilgjengelig. Noe av dette kan fremstå komplisert, men er forståelig og logisk hvis en bruker litt tid på det. Utfordringen er å finne ut hvordan en få til endring i egen organisasjon. Til det trengs både et klart mandat i form av tydelige styringssignaler, og det trengs endringskompetanse i organisasjonen.

Heltid som konsept representerer et brudd med alt det som fører til deltid, og vil innebære en organisasjonsendring som utfordrer det bestående. Om helgearbeid er "elefanten i rommet" når det gjelder arbeidstidsordninger, så er endringskompetanse og endringsledelse "elefanten i rommet" når det gjelder de prosessene som skal lede frem til mer heltid.

Det er også sagt at heltid er vanskelig fordi det handler om flere ting på ulike nivåer:

  • politikk
  • struktur
  • interessekonflikt
  • makt
  • likestilling

I tillegg kan man også tilføye bærekraft i tjenestene, brukermedvirkning/telos, og likeverd.

Heltidskultur vil si at heltid skal være normen, og ikke unntaket som i dag. En må legge vekk tanken om at løsningen er å redusere uønsket deltid, for da er fokuset på feil sted. Dette er det nå bred enighet om, på alle nivåer som jobber med heltid og heltidskultur.

Kunnskapen en tilegner seg om heltid må brukes til å skape en heltidskultur, der heltid er normen, og der unntaket (deltid) skal være et unntak som ikke skal kunne begrunnes med ønsker.