Viktig melding

10-faktor medarbeider-undersøkelse

Hva er viktig for deg som medarbeider i Vestvågøy kommune? Hvordan kan du utvikle deg, og trives i jobben? Hvordan kan vi sammen gi gode tjenester til brukere og innbyggere i Vestvågøy?

Denne våren vil vi ha svar fra alle medarbeidere i Vestvågøy kommune.

Om undersøkelsen

Kommunenes interesseorganisasjon KS har sammen med forskere laget den nye medarbeiderundersøkelsen. Til nå har mer enn 200 kommuner kjørt undersøkelsen.  

Du svarer ved å ta stilling til i alt 35 påstander. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig». Det finnes ikke "riktige" eller "gale" svar, det er dine synspunkt som er viktige!

De 35 spørsmålene (påstandene) blir oppsummert i 10 faktorer: 

  • Bruk av kompetanse – opplevd bruk av egen kompetanse
  • Selvstendighet – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
  • Oppgavemotivasjon – motivasjon for selve oppgaven
  • Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse
  • Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger
  • Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
  • Relevant kompetanseutvikling 
  • Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
  • Mestringsklima – kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
  • Nyttemotivasjon – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre

Du kan lese mer om undersøkelsen på http://10faktor.no/

Anonymitet

Undersøkelsen er helt anonym, og svarene dine kan ikke linkes tilbake til deg. Det er også spørsmål om kjønn, alder, utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Svar på disse spørsmålene rapporteres kun på kommunenivå, ikke på den enkelte enhet/avdeling, av hensyn til din anonymitet.

Gjennomføring

Undersøkelsen sendes på epost til alle fast ansatte med minimum 20% stilling i kommunen. I tillegg går den til vikarer med minst 3 måneders kontrakt. Den går til samme e-post-adresse som du får lønnsslippen til, eller til din e-post på jobb.. 

Undersøkelsen sendes ut 10. april, og svarfrist er 1. mai. Resultatene sendes ut i midten av mai. 

Oppfølging 

Resultatene på den enkelte enhet/avdeling vil bli gjennomgått på personalmøter. Her vil dere reflektere over det som kom fram, og bli enige om tiltak som dere skal gjennomføre. 

Kommuneresultatene vil bli gjennomgått med ledere, tillitsvalgte og verneombud, og med politikerne. 

Materiell: 

Brev til alle ansatte (DOCX, 93 kB)

Plakat (PDF, 229 kB)