Infrastruktur

Næringsplanen skal også ta for seg hvilken infrastruktur som finnes og som er nødvendig for den ønskede næringsutviklingen, herunder transport og tilgjengelig arealer for næringsvirksomhet.

| Arealplan | Vei | Flyplass | Havn | Boliger |

Kommuneplanens arealdel

Arealplanen skal tilrettelegge for gode land- og havbruksareal, næringsareal, både til arealkrevende næring og til arbeidsplassintensive virksomheter. 

Det er viktig at arealplanen tar inn behovet næringslivet har for å kunne utvikle seg. Næringslivet er gjennom media og møter i regi av Vestvågøy Næringsforum oppfordret til å komme med innspill til behovet for næringsarealer.

Det foreligger et planforslag som er ute på andre gangs høring.

Bestemmelser og retningslinjer sammen med plankartet gir det juridiske grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplaner og byggesaksbehandlingen. Det anbefales å lese planbeskrivelsen da den omtaler hva gjeldende plan inneholder og hvilke endringer og nye forslag som legges inn i kommuneplan. Planbestemmelsene viser konkrete utbyggingsområder for hvert arealformål. Arealdisponeringene kan finnes i detalj på kommunekart på nett. Konsekvensutreningene som er gjort finnes i eget dokument.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel og tilhørende dokumenter finnes her...

Klikk for stort bildeArealregnskap - sammenligning gamme arealplan (blå) med forslag på 2. gangs høring november 2019 (orange)  

I regnskapet for areal til næring inngår formålene; Næring, Turisme og Råstoffutvinning. Offentlig/Privat tjenesteyting og Kombinert bebyggelse kan også ha næringsrettede tiltak, som vil fremgå av bestemmelsene for området.


Turisme

Fritids- og turistformål er et nytt arealformål etter revisjon av Plan- og bygningsloven og gjelder kommersiell utnyttelse og utleie (i plankartet gitt en lilla farge SOSIKODE 1170). 

Råstoffutvinning

I vår sammenheng er råstoffutvinning det samme som masseuttak. Det er gjort gjennomgang av masseuttak i kommunen og gjennomført behovsundersøkelse hos entreprenørene.

Havbruksarealer

Havbruksarealene ligger ikke inn i arealregnskapet som vist i figur over. Det er gjennomført en revisjon av havbruksarealene i Vestvågøy som er behandlet i formannskapet 8/5 og kommunestyret 14/5 og lagt ut på høring og offentlig ettersyn hvor frist for innspill var 9. august. Etter innsigleser fra offentlige myndigheter vil 19 av 22 områder fra høringsrunden inkluderes i forslag til arealplan som er lagt ut til andre gangs behandling medio september 2019.

Ny E10 gjennom Lofoten

Kortere kjøretid mellom Vest- og Øst-Lofoten vil ha stor betydning for næringslivet på flere måter, både gjennom sparte tidskostnader for person- og godstransport og større mobilitet i arbeidsmarkedet. Næringsplanen i Vestvågøy tar ikke mål av seg å legge nasjonale transportplaner, men å peke på noen momenter som har betydning for næringslivet og næringsutvikling på Vestvågøy og i Lofoten.

E10 Fiskebøl–Å (KVU)

Samferdselsdepartementet ga i 2014 oppdrag om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for E10 Fiskebøl - Å i forbindelse med utarbeidelse av Nasjonal Transportplan NTP 2014-23. Planene for vei knyttes opp mot valg av flyplassløsning for Lofoten, og på dette tidspunktet var Gimsøy eneste alternativet.

September 2015 ble forslaget levert Samferdselsdepartementet og anbefaler tiltak som kan korte inn E10 gjennom Lofoten med 24 kilometer fra dagens 160 kilometer. Dette innebærer redusert reisetid:

 • Svolvær – Leknes fra 67 til 38 min (sparer 29 min)
 • Fiskebøl – Svolvær fra 30 til 24 min (sparer 6 min)
 • Leknes – Moskenes fra 55 til 45 min (sparer 10 min)

- Det er ikke noe annet sted i Nord-Norge hvor det ligger bedre til rette for å lage en ny region enn mellom byene Svolvær og Leknes. Å kutte avstandene i Lofoten er derfor et hovedmål ved siden av å gjøre vegen tryggere, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Opprinnelig plan var Stortingsvedtak NTP 2018-2029 våren 2017 for en helhetlig Lofotpakke med oppstart av mindre prosjekter, eks. skredsikring, fra 2018 og igangsettelse av større prosjekter fra 2022. Dit er vi ikke kommet og i Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det opp til en utbedring av eksisterende vei (i siste del av planperioden) og ikke vegvesnets anbefalte korteste strekning:

E10 Fiskebøl – Nappstraumen
Det legges opp til en opprusting av E10 fra Fiskebøl til Å i Nordland. I siste del av planperioden prioriteres derfor statlige midler til å starte utbedring fra Fiskebøl til Nappstraumen. Det er gjennomført KVU/KS1 for strekningen Fiskebøl-Å.Utbedring av eksisterende veg er lagt til grunn for videre planlegging. I tillegg er det lagt til grunn tiltak i og rundt byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes og omlegging ved Lyngværfjellet. Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Svolvær-Kabelvåg-Leknes, men at det har
lavere prioritet enn øvrige tiltak.

Gimsøy er ikke lengre flyplassalternativet og valg av flyplasstruktur vil kunne få betydning for endelig valg av trasé for ny E10 gjennom Lofoten.

Lofotrådet jobber med synliggjøring av samfunnsmessig effekt av redusert reisetid mellom regionsentrene Svolvær – Leknes (LR-sak 37/18).

Utredning av andre samfunnsmessige virkninger ved innkorting av reiseveg mellom Leknes og Svolvær i Lofoten

For å få et bredere kunnskapsgrunnlag har Lofotrådet utlyst konkurranse på en utredning med bred samfunnsmessig vurdering av effekter for næringsliv, samfunnsliv og offentlige virksomheter om reisetid mellom Svolvær og Leknes reduseres fra dagens tid på 1 time 5 minutter, til reisetid under 40 minutter.

Følgende områder omfattet av analysen:

 • Næringsliv, sysselsetting og bosted
  • påvirkning på verdiskaping
  • påvirkning på rekruttering – tilgang på kvalifisert personell
  • pendlernivå og påvirkning BA-regioninndeling
 • Helse og beredskap
  • tilgang til behandling
  • beredskap og trygghet
 • Sivilsamfunn 
  • kulturliv, foreningsliv
  • medvirkning
  • identitet, attraktivitet
 • Utdanning
  • med prioritet på videregående opplæring.

Etter tilbudsrunde er oppdraget tildelt Meneon Economics. Arbeidet startet med oppstarmøte 19/9 og er planlagt avsluttet innen januar 2020 Utredningen er finansiert av Vågan kommune, Vestvågøy kommune, Nordland fylkeskommune og Lofotrådet.

Arbeidet vil involvere aktører i Lofoten innen de overnevnte områdene og skal koordineres med kommunene og Lofotrådet.

Kontaktpersoner:

Hanne Ulrichsen, sekretariatsleder, Lofotrådet
Peter Aalen, prosjektleder, Menon Economics
Torbjørn Ollestad, kommunalsjef samfunn, Vågan kommune
Sigve Olsen, næringssjef, Vestvågøy kommune

Godstransport 

Nasjonale målsetninger om å få mer gods fra vei til sjø og bane er ikke nådd, dette stadfester også Riksrevisjonen. Mer og mer transporteres på veiene. Sparte kostnader ved redusert kjøretid og bedre trafikksikkerhet vil ha stor betydning for innbyggere og næringslivet. Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger av verdien av transportert tonntime for ulike varer i transport. Ikke uventet har fersk fisk størst verdi, og svært relevant for vårt område.

Klikk for stort bildeTabellen viser bedrifters verdsetting av raskere og mer pålitelig transport iflg. Den norske verdisettingsstudien for godstransport 2018

I KVU for ny E10 gjennom Lofoten har Statens Vegvesen brukt følgende tall for godstransport i Lofoten:

 • 1 000 000 tonn gods til og fra Lofoten i året
 • 90 % på veg og av dette går
  • 80 % Lofast
  • 15 % Melbu-Fiskebøl
  • 5 % Bodø Moskenes

Flyplasstruktur

Avinor har gjennomført et omfattende utredningsarbeidet i samarbeid med eksperter og Statens Vegvesen, og den 29.10.19 gjorde Avinor rede for status i arbeidet med de fire ulike mulige løsningene for lufthavnstrukturen i regionen.

Avinor har gjennom et omfattende prosjekt gjort vurderinger av værmessig tilgjengelighet og operative forhold ved ulike mulige lokaliseringer for en mulig ny stor lufthavn i regionen. I den sammenheng er 11 ulike lokaliseringer vurdert.

I et møte med ordførere i regionen 29.10.19 lagt frem mer dokumentasjon om alternativene, og det ble redegjort for det gjenstående arbeidet.

Rapporten skal, sammen med en anbefaling, oversendes Samferdselsdepartementet 1. februar 2020, og blir en del av grunnlaget for den kommende Nasjonale Transportplan (NTP).  Det fremstår fire mulige løsninger:

 • Nullalternativet er at det ikke gjøres noe med eksisterende lufthavner siden den nye Hålogalandsveien gjør reiseveien til Evenes kortere.
 • Alternativ 1 er storflyplass på Stokmarknes, nedleggelse av Svolvær lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Skagen ved Stokmarknes.
 • Alternativ 2 er storflyplass på Leknes, nedleggelse Svolvær lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Leknes.
 • Alternativ 3 er også uendret flyplass-struktur, og veikonsept mellom Leknes og Fiskebøl og ny kryssing av Tjeldsundet.

Veikonseptene i utredningen bygger på eksisterende konseptvalgutredninger, men er sett i en større regional sammenheng og i lys av utredningen om lufthavnstruktur i regionen, sier prosjektleder for KVU i Statens vegvesen, Nils Petter Rusånes.

23. januar 2020 la Avinor og Statens vegvesen frem sin rapport, Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen (PDF, 3 MB), som anbefaler alternativ 2, med storflyplass på Leknes og ny trasé for E10 mellom Svolvær og Leknes med 43 minutters kjøretid. Dette vil gi den største samfunnsmessige nytten for næringsliv og befolkningen. Anbefalingen legges frem for Samferdselsdepartementet og blir en del av grunnlaget for den kommende Nasjonale Transportplan (NTP) for perioden 2021-2033.

Havn

Tekst kommer...

Boliger

Tilgang på boliger er viktig for utvikling av næringslivet på Vestvågøy. Planverket i Vestvågøy kommune innenfor bolig er modent for revisjon.

Boligsosial plan

En boligsosial handlingsplan handler først og fremst om boligframskaffelse til vanskeligstilte. En slik plan berører også ofte tjenestetilbudet som kommunen trenger for å kunne bistå brukere med å bo. Boligsosialt arbeid kjennetegnes av svært sammensatte problemstillinger, både ved framskaffelse av boliger, tjenesteutøvelse og koordinering. Utfordringene medfører behov for tverrfaglig samarbeid, noe som tilfører ytterligere kompleksitet til arbeidet. Boligsosial handlingsplan i Vestvågøy er fra 2011-2016.

Boligpolitisk plan

En boligpolitisk plan er et politisk styringsredskap som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens boligpolitikk. Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligforvaltning, samt gi grunnlag for samarbeid med befolkning og aktører i boligmarkedet. En slik plan bør også ha en gjennomgang av kommunens behov for og bruk av boligpolitiske virkemidler.

 

Arealreserver for boligbygging

Det bygges ca 60 boliger hvert år i Vestvågøy og arealer avsatt til boligbygging kan med dagens vekst ivareta kommunens behov i over 20 år fremover. Det er viktig at det tas høyde for næringslivets behov for boliger for leie i kortere og lengre perioder.

Boligreserver i Vestvågøy kommune...

Status kommunale tomter for salg per desember 2019:

 • Næring/industri: Alt er solgt ut. Det skal tilrettelegges/reguleres for flere tomter i Storeidøya, og noe i Mjånes.
 • Bolig: Vestvågøy kommune har ledig 6 tomter på Folkneset, 2 på Tangstad, 5 på Vestresand, 1 i Sennesvik. Det jobbes med å tilrettelegge for flere kommunale tomter i Stamsund og Gravdal (haug syd).

Private utbyggere

 • Private aktører har boligtomter for salg, særlig på Leknes & omegn
 • Det er stor aktivitet, og private utbyggere jobber med å tilrettelegge for flere nye felt.
 • Planavdelingen i Vestvågøy kommune melder om høy aktivitet på plansiden.

Boligbehov i næringslivet

Næringslivet har signalisert ønsker om:

 • Gjennomgangsboliger
 • Sesongansatte trenger midlertidig bopel
 • Mange ønsker å leie en periode før de kjøper/bygger egen bolig
 • Meget viktig å ha tilstrekkelig boligtilbud ift rekruttering

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003