Infrastruktur

Næringsplanen skal også ta for seg hvilken infrastruktur som finnes og som er nødvendig for den ønskede næringsutviklingen, herunder transport og tilgjengelig arealer for næringsvirksomhet.

| Arealplan | Vei | Flyplass | Havn | Boliger |

Kommuneplanens arealdel

Arealplanen skal tilrettelegge for gode land- og havbruksareal, næringsareal, både til arealkrevende næring og til arbeidsplassintensive virksomheter. 

Det er viktig at arealplanen tar inn behovet næringslivet har for å kunne utvikle seg. Næringslivet er gjennom media og møter i regi av Vestvågøy Næringsforum oppfordret til å komme med innspill til behovet for næringsarealer.

Det foreligger et planforslag med planbeskrivelse som har høringsfrist 3/6-19. Kapittel 8, side 21, omhandler næringsvekst og nyskaping.

Bestemmelser og retningslinjer sammen med plankartet gir det juridiske grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplaner og byggesaksbehandlingen. Det anbefales å lese planbeskrivelsen da den omtaler hva gjeldende plan inneholder og hvilke endringer og nye forslag som legges inn i kommuneplan. Planbestemmelsene viser konkrete utbyggingsområder for hvert arealformål. Arealdisponeringene kan finnes i detalj på kommunekart på nett. Konsekvensutreningene som er gjort finnes i eget dokument.

Klikk for stort bilde

 

 

Turisme

Fritids- og turistformål er et nytt arealformål etter revisjon av Plan- og bygningsloven og gjelder kommersiell utnyttelse og utleie (i plankartet gitt en lilla farge SOSIKODE 1170). Det ble mottatt 39 innspill om arealbruksendring til kommersiell fritids- og turistbebyggelse.

Næring

Det er i arealplanen tatt inn nye næringsområder på 1055 daa. Sammenligning mellom gamme og ny plan finnes i eget dokument og det er henvist til sidetall nedenfor:

 • Vestresand, 53 daa, side 14
 • Storeidet, 15 daa, side 52
 • Storeidøy, 168 daa, side 52
 • Fygle, 10 daa, side 27
 • Skifjordmarka, 60 daa, side 80
 • Langsundet, Stamsund, 15 daa , side 78
 • Gjerstadneset - Skarsjyen, 734 daa, side 58

Råstoffutvinning

I vår sammenheng er råstoffutvinning det samme som masseuttak. Det er gjort gjennomgang av masseuttak i kommunen og gjennomført behovsundersøkelse hos entreprenørene. I arealplanen er det tatt inn ett nytt område; Nedre Voll, side 38, R9.

Havbruksarealer

Havbruksarealene ligger ikke inn i arealregnskapet som vist i figur over. Det er gjennomført en revisjon av havbruksarealene i Vestvågøy som er behandlet i formannskapet 8/5 og kommunestyret 14/5 og lagt ut på høring og offentlig ettersyn hvor frist for innspill var 9. august. Etter innsigleser fra offentlige myndigheter vil 19 av 22 områder fra høringsrunden inkluderes i forslag til arealplan som legges ut til andre gangs behandling medio september 2019.

Ny E10 gjennom Lofoten

Kortere kjøretid mellom Vest- og Øst-Lofoten vil ha stor betydning for næringslivet på flere måter, både gjennom sparte tidskostnader for person- og godstransport og større mobilitet i arbeidsmarkedet. Næringsplanen i Vestvågøy tar ikke mål av seg å legge nasjonale transportplaner, men å peke på noen momenter som har betydning for næringslivet og næringsutvikling på Vestvågøy og i Lofoten.

E10 Fiskebøl–Å (KVU)

Samferdselsdepartementet ga i 2014 oppdrag om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for E10 Fiskebøl - Å i forbindelse med utarbeidelse av Nasjonal Transportplan NTP 2014-23. Planene for vei knyttes opp mot valg av flyplassløsning for Lofoten, og på dette tidspunktet var Gimsøy eneste alternativet.

September 2015 ble forslaget levert Samferdselsdepartementet og anbefaler tiltak som kan korte inn E10 gjennom Lofoten med 24 kilometer fra dagens 160 kilometer. Dette innebærer redusert reisetid:

 • Svolvær – Leknes fra 67 til 38 min (sparer 29 min)
 • Fiskebøl – Svolvær fra 30 til 24 min (sparer 6 min)
 • Leknes – Moskenes fra 55 til 45 min (sparer 10 min)

- Det er ikke noe annet sted i Nord-Norge hvor det ligger bedre til rette for å lage en ny region enn mellom byene Svolvær og Leknes. Å kutte avstandene i Lofoten er derfor et hovedmål ved siden av å gjøre vegen tryggere, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Opprinnelig plan var Stortingsvedtak NTP 2018-2029 våren 2017 for en helhetlig Lofotpakke med oppstart av mindre prosjekter, eks. skredsikring, fra 2018 og igangsettelse av større prosjekter fra 2022. Dit er vi ikke kommet og i Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det opp til en utbedring av eksisterende vei (i siste del av planperioden) og ikke vegvesnets anbefalte korteste strekning:

E10 Fiskebøl – Nappstraumen
Det legges opp til en opprusting av E10 fra Fiskebøl til Å i Nordland. I siste del av planperioden prioriteres derfor statlige midler til å starte utbedring fra Fiskebøl til Nappstraumen. Det er gjennomført KVU/KS1 for strekningen Fiskebøl-Å.Utbedring av eksisterende veg er lagt til grunn for videre planlegging. I tillegg er det lagt til grunn tiltak i og rundt byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes og omlegging ved Lyngværfjellet. Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Svolvær-Kabelvåg-Leknes, men at det har
lavere prioritet enn øvrige tiltak.

Gimsøy er ikke lengre flyplassalternativet og valg av flyplasstruktur vil kunne få betydning for endelig valg av trasé for ny E10 gjennom Lofoten.

Lofotrådet jobber med synliggjøring av samfunnsmessig effekt av redusert reisetid mellom regionsentrene Svolvær – Leknes (LR-sak 37/18).

Utredning av andre samfunnsmessige virkninger ved innkorting av reiseveg mellom Leknes og Svolvær i Lofoten

For å få et bredere kunnskapsgrunnlag har Lofotrådet utlyst konkurranse på en utredning med bred samfunnsmessig vurdering av effekter for næringsliv, samfunnsliv og offentlige virksomheter om reisetid mellom Svolvær og Leknes reduseres fra dagens tid på 1 time 5 minutter, til reisetid under 40 minutter.

Følgende områder omfattet av analysen:

 • Næringsliv, sysselsetting og bosted
  • påvirkning på verdiskaping
  • påvirkning på rekruttering – tilgang på kvalifisert personell
  • pendlernivå og påvirkning BA-regioninndeling
 • Helse og beredskap
  • tilgang til behandling
  • beredskap og trygghet
 • Sivilsamfunn 
  • kulturliv, foreningsliv
  • medvirkning
  • identitet, attraktivitet
 • Utdanning
  • med prioritet på videregående opplæring.

Etter tilbudsrunde er oppdraget tildelt Meneon Economics. Arbeidet startet med oppstarmøte 19/9 og er planlagt avsluttet innen januar 2020 Utredningen er finansiert av Vågan kommune, Vestvågøy kommune, Nordland fylkeskommune og Lofotrådet.

Arbeidet vil involvere aktører i Lofoten innen de overnevnte områdene og skal koordineres med kommunene og Lofotrådet.

Kontaktpersoner:

Hanne Ulrichsen, sekretariatsleder, Lofotrådet
Peter Aalen, prosjektleder, Menon Economics
Torbjørn Ollestad, kommunalsjef samfunn, Vågan kommune
Sigve Olsen, næringssjef, Vestvågøy kommune

Godstransport 

Nasjonale målsetninger om å få mer gods fra vei til sjø og bane er ikke nådd, dette stadfester også Riksrevisjonen. Mer og mer transporteres på veiene. Sparte kostnader ved redusert kjøretid og bedre trafikksikkerhet vil ha stor betydning for innbyggere og næringslivet. Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger av verdien av transportert tonntime for ulike varer i transport. Ikke uventet har fersk fisk størst verdi, og svært relevant for vårt område.

Klikk for stort bildeTabellen viser bedrifters verdsetting av raskere og mer pålitelig transport iflg. Den norske verdisettingsstudien for godstransport 2018

I KVU for ny E10 gjennom Lofoten har Statens Vegvesen brukt følgende tall for godstransport i Lofoten:

 • 1 000 000 tonn gods til og fra Lofoten i året
 • 90 % på veg og av dette går
  • 80 % Lofast
  • 15 % Melbu-Fiskebøl
  • 5 % Bodø Moskenes

Flyplasstruktur

Tekst kommer...

Havn

Tekst kommer...

Boliger

Tekst kommer...

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 481 55 003