Føringer

Planer og rapporter som legger føringer for arbeidet med Vestvågøy kommunes næringsplan.

Kommunalt

Vestvågøy kommune -Kommuneplan samfunnsdel med arealstrategier 2017-2029 (PDF, 10 MB) er på området næring svært detaljert og noen av de definerte strategiene er langt på vei forslag til konkrete tiltak. Arbeidet med næringsplanen vil også gi innspill til fremtidig revidering av samfunnsplanen.
 
Vestvågøy kommune - Utfordingsdokument 2019, som er godt gjennomarbeidet av politikerne, vil legge tydelige føringer for arbeidet.
 

Regionalt

Regionale planer bygger på nasjonale- og internasjonale planer og er derfor tilstrekkelig referanse der disse finnes.

Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 - 2020. Med fokus på Smart spesialisering er målet å øke konkurransekraften i næringslivet,  forsterke evnen til nyskaping og få flere sysselsatte innenfor forretningsmessig tjenesteyting. Strategien skal også bidra til bedre samarbeid og læring mellom aktører i næringsliv, arbeidsmarked, utdanning og forskning, samt ulike deler av offentlig sektor.

Nordland fylkeskommune - Regional plan landbruk i Nordland 2018-2030. (Planutkast, vedtatt i Fylkestinget 18.10.18). Til planen kom det inn høringsuttalelser (PDF, 2 MB) fra organisasjoner på Vestvågøy som synliggjør lokale ønsker og behov.

Nordland fylkeskommune - Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021. Utvikling av reiselivsnæringen, spesielt med fokus på opplevelser, krever samarbeid mellom ulike private og offentlige sektorer. Med bakgrunn i erfaringene fra forrige reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015, er det nå inkludert satsingene på kulturnæringer, matopplevelser og reiseliv i en felles strategi.

Nordland fylkeskommune - Marin sektor i Nordlands innovasjonsstrategi. Følgeforskning av innovasjonsstrategi for Nordland. (Er under utarbeiding. Offisielt prosjektnotat fra SINTEF 15.07.2018).

Nordland fylkeskommune - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Det er ti byer og tettsteder i Nordland som i henhold til Fylkesplan for Nordland har status som regionsentra: Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Narvik, Leknes, Svolvær og Sortland. Den regionale planen har som mål styrke byenes vekstkraft og attraktivitet. 

 

Nasjonalt/internasjonalt 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019)

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:

  • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
  • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
  • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
  • Å skape et trygt samfunn for alle

10 prinsipper for bærekraftig reiseliv (UNWTO/UNEP, 2005)

FNs bærekraftsmål

Klikk for stort bilde

Næringsstatistikk

Samling av næringstatistikk på Vestvågøy kommunes hjemmeside

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003