Aktiviteter

Prosjektlogg med aktiviteter underveis i planarbeidet.

Nedenfor er en logg over aktiviteter som relaterer seg til næringsplanarbeidet. Noe av arbeidet er sammenfallende med annet pågående planarbeid i kommunen. Både kunnskapsinnhenting, politiske møter og involvering av næringslivet vil fremkomme i oversikten nedenfor.

Aktiviteter

Næringsplan

05.09.19 Vest-Lofoten næringsforening - debatt om næringsutvikling i Vestvågøy/Lofoten

Vest-Lofoten næringsforening v/Søren Fredrik Voie inviterte til frokostmøte på Sans og Samling på Leknes hvor det var debatt om næringsutvikling i Vestvågøy/Lofoten mellom Ordfører Remi Solberg og bedriftslederne Sigvald Rist og Jim Roger Nordly.

Klikk for stort bilde

Vi fikk høre fra to gründere med litt ulik filosofi og tilnærming til forretningsdrift, men som har minst to ting felles; begge er fra Sund på Vestvågøy og begge har lagt ned hard arbeid gjennom hele livet for å komme dit de er.

Noen innspill fra panelet til kommunen:

 • Vær med der ute hvor næringa er.
 • Større fokus og ressurser på næringsrettet arbeid.
 • Være attraktiv kommune å slå seg ned i, med tanke på rekruttering av arbeidskraft til bedriftene.
 • Ha fokus på innkorting av E10 mellom Svolvær og Leknes og flyplassaken. Politikerne våre må jobbe for dette på nasjonalt nivå.
 • Vær heiagjeng for næringslivet.
 • Må kunne arbeide selv om en planlegger (ikke legge alt til side i påvente av neste plan).
 • Vestvågøy har mange fortrinn som gjør at folk vil komme hit.
 • Viktig at politikerne våre er på hugget i nasjonale saker av betydning for næringslivet i Lofoten.
 • Det kan være mer utfordrende å skape nye arbeidsplasser i ny virksomhet enn i eksisterende bedrifter, men vi må gjøre begge deler.
 • Vestvågøy har og har hatt mange gründere og små bedrifter historisk sett.
 • To ting er svært viktig - folk og infrastruktur.
 • God og trygg oppvekst, i tillegg til attraktive arbeidsplasser, gjør at ungdom kommer tilbake.
 • Bygge- og arealsaker må håndteres raskt og smidig av administrasjonen. Her må det kunne forbedres.

 

03.06.19 Kommunedelplaner og FNs bærekraftmål - samling prosjektgrupper

Vestvågøy kommune skal bidra til en bærekraftig utvikling av vestvågøysamfunnet. Bærekraftig utvikling forstås som sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 3. juni var arbeidsgruppene for de fire kommunedelplanene (kultur, næring, oppvekst og helse) samlet for å arbeide med spørsmålet: Hvordan skal planene bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling for Vestvågøy kommune, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål?

Klikk for stort bildeFNs bærekraft lokal workshop juni 2019

Plangruppene fikk blant annet i oppgave å vurdere hvilke bærekraftmål som var mest relevante (viktig eller svært viktig) for deres plan. For næringsplangruppa ble vurderingsskjemaet seende slikt ut:

Klikk for stort bilde

Det ble også jobbet med utfordringer på tvers av plangruppene.

24.05.19 Møte i Vestvågøy Landbruksforum om nærings- og arealplan

Vestvågøy kommune er invitert til møte i Vestvågøy Landbruksforum

15.05.19 Samhandlingsmøte reiseliv Vestvågøy

Vestvågøy Turistinformasjon og Vestvågøy kommune inviterte reiselivsbedrifter på Vestvågøy til et samhandlingsmøte. Stikkord for møtet var:

 • Informasjon om drift Vestvågøy Turistinformasjon
 • Presentasjon reiselivsundersøkelsen på Vestvågøy
 • Korte presentasjoner fra bedrifter
 • Omvisning turistinformasjonen
 • Bli bedre kjent

Nærmere 30 personer deltok på møtet som også markerte den offisielle åpningen av Vestvågøy Turistinformasjon. Helt nye aktører og noe vel etablerte selskaper benyttet muligheten til å informere om sitt tilbud, og fremhevet markeds- og samarbeidsmuligheter. Representanter for Destination Lofoten, Svolvær Turistinformasjon og turistinformasjonen på Ballstad var også med på møtet. Destination Lofoten informerte om e-læringsprogrammet "Lofotvert"  som har over 300 påmeldte.

Klikk for stort bilde

 

09.05.19 Kunnskapsinnhenting - Resultater fra reiselivsundersøkelse Vestvågøy publisert

I perioden 17.02.19 - 17.04.19 er det gjennomført en reiselivsundersøkelse på Vestvågøy. Undersøkelsen er en del av kunnskapsinnhentingen i forbindelse med næringsplanarbeidet og er gjennomført av Lofoten Matpark på vegne av Vestvågøy kommune. 

En nærmere presentasjon av den kvantitative delen av undersøkelsen er tilgjengelig. Det ble også gitt kvalitative tilbakemeldinger som vil bli systematisert og tatt med i det videre plan- og utviklingsarbeidet i kommunen.

07.05.19 Medlemsmøte Vestvågøy Næringsforum - presentasjon av planforslag arealplan

Vestvågøy kommune var invitert til medlemsmøte i Vest-Lofoten Næringsforening for å informere om planforslagene som knytter seg til næring. Det ble en god diskusjon og innspillsrunde med næringslivet. 

 

01.04.19 Presentasjon for Vestvågøy Landbruksforum

Presentasjon av arbeidet med næringsplan i Vestvågøy Landbruksforums møte på Rådhuset. Mottok innspill til videre arbeid.

01.03.19 Kunnskapsinnhenting - Seminar "Grønn energi"

Skifte til grønn energi og arbeid med elektrifisering vil ha betydning for utvikling av næringslivet på Vestvågøy, både på land og til sjøs. 

Lofotrådet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, ved Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) og Lofoten Matpark arrangerte 1. mars et seminar om grønn energi på Meieriet Kultursenter. Temaet for møtet var Grønn energi og hvordan Lofoten kan bidra til å utvikle nye og gode løsninger for ei bærekraftig framtid og samtidig skape vekst med grønne løsninger?

Leder av Lofotrådet, Evind Holst åpnet seminaret for de vel 50 deltakerne som hadde følgende program:

Program

Del 1. Muligheter framover

Trond Bratsberg, seniorrådgiver, Enova. Virkemidler og finansiering - Hva må til for å lage gode prosjekter som kan få støtte fra Enova og andre med økonomiske virkemidler til prosjekter. Hvilke muligheter finnes?
Matteo Chiesa, professor, ARC – UiT. Fornybar energi i nord – hva er potensialet? Hvordan kan forskning bidra til utvikling sammen med næring og offentlig aktører.
Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef, Lofotkraft. «Lofoten – de grønne øyene» Elektrifisering i Lofoten – Lofotkrafts ambisjon og strategi.

Del 2. Hva skjer i Lofoten?

Kurt Atle Hansen, næringssjef i Flakstad og prosjektleder. Klimavennlig kystfiske.
Bjarte Hoff, førsteamanuensis ARC – UiT. Hva er smart infrastruktur?
Sigfús Kristmannsson, prosjektleder Lofoten Matpark. Potensialet i biogass.
Kristian Bøe, Hattvika Lodge, og Sigve Olsen, næringssjef i Vestvågøy kommune. Autonom ferge på Ballstad.
Sluttrapport fra forstudie - Autonom ferge Ballstad
Heidi Bergsli, samfunnsplanlegger Vestvågøy kommune. Kommunalt klimanettverk i Lofoten som verktøy for god planlegging.

Del 3. Veikart for Lofoten – drøfting av prosjektidéer

Det ble åpnet for ulike idéer som vi jobber med ut fra hva vi kan få til i Lofoten framover. Kort gruppearbeid, etterfulgt av presentasjon og kommentar fra Enova.

Presentasjoner

Presentasjonene kan lastes ned fra Lofoten Matpark sine hjemmesider...

26.02.19 Kunnskapsinnhenting - Destination Lofoten "Lofotkonferansen" 26-27/2-19

Lofotkonferansen ble avholdt 26-27/2-19 i Svolvær med temaet "Reiseliv som samfunnsbygger" og er et samlingsted for næringslivet og kommunene på tvers av Lofoten med søkelys på reiselivsværingen. Fokuset vil være hvordan vi kan utvikle våre lokalmiljø, sikre lokal verdiskapning og ta vare på vår natur gjennom mulighetene i reiselivet.

Program

Årets program bestod av både lokale og internasjonale innledere og det var også satt av av tid til debatt om fellesgodefinansiering, som ble strømmet på nettet av Lofotposten. Noen utdrag fra programmet nedenfor:

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, uttalte i sitt innlegg at lofotkommunene mottar personskatt på 25 millioner kroner fra reiselivet i 2017. Norske kommuner mottar personskatt på totalt 4,4 milliarder, noe som gjør reiselivet viktigere for kommunene enn sjømatnæringen. Bjørndal argumenterte mot fellesgodefinansiering og for at det ikke var overturisme i Lofoten, og ga i sitt innlegg noen anbefalinger for å håndtere vekst.

Virke Reiseliv sin representant, Astrid Bergmål, viste til FN's bærekraftmål og nye miljøvennlige muligheter for Lofoten. Hun argumenterte for å kunne innføre "besøksbidrag" for å finansiere en bærekraftig reiselivsutvikling. Hun uttaler at "Selv om ikke alt avhenger av turisme, avhenger turismen og reiselivet av nesten alt." 

Karin Marie Antonsen fra Nordlandsforskning presenterte funn fra Innbyggerundersøkelsen fra prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten, i regi av Destination Lofoten. Interessant i næringsplansammenheng er at funnene viser at befolkningen i Vestvågøy kommune har mindre tro på reiselivets betydning for arbeidsplasser, by- og næringsutvikling enn i de andre kommunene i Lofoten. Dette illustrert av grafene nedenfor:

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeFor mer informasjon fra denne undersøkelsen og de andre innleggene se linken nedenfor.

Presentasjoner

Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelig her...

Modell for veivalg reiselivet

Med bakgrunn i innlegg om trender i internasjonal turisme, av blant annet Ben Martin,  HKS, Inc. Architecture & Planning, har Sigve Olsen utarbeidet en modell for diskusjon rundt veivalg i reiselivet, for enkeltbedrifter, lokalsamfunn eller destinasjon.

Klikk for stort bildeModell veivalg reiseliv: Sigve Olsen

 

 

12.02.19 Endelig behandling av planprogrammet i kommunestyret

Etter høringsfristens utløp ble planprogrammet  vedtatt i kommunestyret i sak PS 011/19

05.02.19 Arbeidsseminar om samskaping og sosial innovasjon

Prosjektledere og arbeidsgruppene for kommunedelplanene var invitert til arbeidsseminar i Meieriet kultursenter rundt temaet Samskaping og innovasjon. Lars Ueland Kobro, prosjektleder og forsker ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge presenterte forskning og modell for innovasjonsarbeid hvor begrepet "samskaping" blir sentralt, og utvider medvirkningsbegrepet ut over det å legge til rette for innspill og forslag.

KS har vært med på å utarbeidet en håndbok som presenterer sentrale begreper og som gir råd og anbefalinger til hvordan modellen kan brukes (La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon). 

KS presenterer også et konkret hjelpeverktøy, SAMSON, som kan brukes i prosessarbeidet. 

Kobros presentasjon under seminaret 5/2 kan lastes ned her... (PDF, 10 MB)

08.01.19 Kunnskapsinnhenting - Fiskerifaglig samarbeid - Presentasjon av rapport

Lofoten Matpark hadde invitert til presentasjon av rapport i prosjektet; Fiskerifaglig samarbeid, et prosjekt delfinansiert av Vestvågøy kommune. Gjennom samtaler med fiskere og fiskekjøpere i hele Lofoten var ønsket å få svar på følgende spørsmål: 

 • Finnes det ubenyttede samarbeidsmuligheter?
 • Hvordan er “ståa” i fiskerisektoren?
 • Hvordan kan Lofoten bli enda bedre på fiskeri?

Rapporten viser at det er noe ulik syn på utfordringene mellom sjø og land. Rapporten peker på at det er fokus på innovasjon i bransjen, men ulike utfordringer fra sjø til land. Utdrag fra rapporten oppsummering:

"I løpet av arbeidet får vi tegnet en fiskeribransje i optimisme og hvor aktørene arbeider med å utvikle og fornye seg. Spesielt fiskerne peker man på en enorm interesse de siste år, mens landanleggene peker spesielt på rekrutteringsutfordringer som ofte løses ved rekruttering fra utlandet. I fiskebåtene er optimismen større enn blant landanleggene, men også landanleggene
tegner et positivt bilde av fremtiden."

Fra landsida kom det kommentar etter presentasjonen om at det var svært positivt at det endelig var noen som synliggjorde utfordringene i denne delen av bransjen.

Last ned rapport og presentasjoner:

 

11.12.18 Behandling av forslag til planprogram i formannskapet

Næringsplanen er en kommunedelplan og omfattes da av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Der står det at alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet for næring ble, sammen med de andre kommunedelplanene, 11/12-18 behandlet i formannskapet og lagt ut til høring med frist 23/1-19.

21.11.18 Medlemsmøte Vestvågøy Næringsforum - informasjon om planarbeidet

Informasjon om arealplanarbeid og arbeidet med næringsplan. Det vil også bli utdeling av Vestvågøy kommunes næringspris på dette møtet.

12.11.18 Kunnskapsinnhenting - Dialogmøte/workshop turistinformasjon

Turistinformasjonen har vært drevet av Vestvågøy kommune i 2. etg i Meieriet Kultursenter. Med bakgrunn i vakanser og innkjøpsstopp i kommunen ble turistinformasjonen stengt ultimo 2018. Reiselivet på Vestvågøy reagerte negativt på dette, også i forhold til at reiseliv er et satsingsområdet for kommunen. For å få tilbakemelding fra næringa om behov og ønsker i forhold til drift av turistinformasjonen ble det invitert til dialogmøte og workshop i Lofoten Matpark 12.11.18. Omlag 25 personer deltok aktivt i arbeidsmøtet.

Program

Informasjon fra aktører:

 • Innledning fra kommunen rundt erfaringer fra drift 
 • Nord Opplevelser om turistinfo i Vest-Lofoten
 • Hattvika Lodge om organiseringen av turistinfoen på Ballstad
 • Destinasjon Lofoten om drift av turistinfo i Svolvær

Workshop - hva er viktig for bedriftene i forhold til turistinformasjonen?

 • beliggenhet
 • forretningsmodell
 • tjenester
 • kompetanse og samarbeid.     

Oppsummering og anbefaling fra deltakerne

 • Turistinformasjonen må ligge i 1. etg sentralt i Leknes
 • Turistinformasjonen bør drives kommersielt med støtte fra kommunen
 • Turistinformasjonen må ha kompetanse koordinere aktiviteter og kommunisere med næringen
 • Ansvar for turistinformasjonen i kommunen bør overføres fra Kultur til Næring plan og utvikling 
Notat fra workshop (PDF, 107 kB) utarbeidet av prosessleder Lofoten Matpark

 

06.11.18 Styremøte Vestvågøy Næringsforum - oppdatering om prosess

Næringssjef møter fast i næringsforumets styremøter.

26.10.18 Ledersamling om kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner

Ledersamling hvor det pågående og forestående planarbeid ble gjennomgått. Leder for kommunens planarbeid samfunnsplanlegger Heidi Bergsli og arealplanlegger Eva-Mari Rahkola ledet samlingen og informerte om prosessene videre.  For næringsplanen ble det nedsatt en arbeidsgruppe for det videre arbeidet

05.10.18 Møte med bransjegruppe reiseliv i Vestvågøy næringsforum

Arealplanlegger Eva-Mari Rahkola og næringssjef Sigve Olsen fikk delta på møte i bransjegruppe reiseliv for å informere om pågående arbeid med arealplan og næringsplan. I forhold til arealplan er det ønskelig å få inn skriftlige innspill fra næringen inne nyåret. For næringsplanarbeidet tas det i mot innspill fortløpende, men det ble informert om at det tidlig på nyåret vil inviteres til en samling for bransjen på Vestvågøy, for å oppsummere 2018 og for å jobbe med planinnspill.

I løpet av møtet kom også gruppa med konkrete innspill som kommunen vil ta med i sitt videre arbeid.

11.09.18 Kunnskapsinnhenting - Fiskerikonferansen

Rundt 100 deltakere var tilstede på Fiskerikonferansen arrangert av Vestvågøy næringsforum og Opus Lofoten sammen med Lofoten Matpark

Tema for konferansen

Hvordan utvikle og styrke lokal verdiskapning, inntjening og sysselsetting i en av Norges viktigste fiskeriregioner?

Foredragsholdere

 • Pål Krüger, Industrileder
 • Webjørn Barstad, Lerøy Norway Seafoods
 • Torbjørn Trondsen, professor Norges fiskerihøgskole, UiT
 • Otto Gregussen, generalsekretær Norges fiskarlag
 • Rune Stokvold, Lofoten Fisk/Tørrfisk fra Lofoten
 • Sigvald Rist, Insula
 • Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson
 • Ilone Giske, Arctic Harvest
 • Jan-Frode Janson, Konsernsjef SpareBank1
 • Finn Hartvigsen, avdelingsleder Vest-Lofoten videregående skole
 • Jonny Finstad, Stortingsrepresentant og i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre

Konferansen ble avsluttet med paneldebatt og muligheter for spørsmål og innspill til foredragsholderne, alt under stødig ledelse av leder for Vestvågøy næringsforum, Søren Fredrik Voie.

For Vestvågøy kommune var dette et meget verdifullt arrangement som gav mye relevant kunnskap i forhold til pågående arbeid med næringsplanen.

Presentasjoner

Arrangøren har gjort presentasjonene tilgjengelig for nedlasting her...

03.09.18 Styremøte Vestvågøy Næringsforum - Informasjon om prosess

Næringssjef deltar på styremøtene i Vestvågøy Næringsforum. På møtet 3/9-18 ble det informert om oppstart av næringsplanarbeidet og bedt om innspill til arbeidet. Følgende punkter ble tatt opp:

 • Behov for analyser?
 • Samkjøring med annet pågående planarbeid - følger arealplanprosessen og bygger på Kommuneplanens samfunnsdel
 • Hvilke behov har næringen - hva bør inn i planen?
 • Medvirkning - hvordan engasjere næringene?

Styret i næringsforumet kom med innspill som tas med videre i planleggingsarbeidet. Styret vil også informere sine medlemmer om at det er ønske om konkrete innspill fra næringsdrivende til pågående arealplanarbeid i kommunen.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 481 55 003