Næringsplan

Strategisk næringsplan eller næringsmelding for Vestvågøy kommune ble sist gjennomarbeidet i 2003. Marin næringsplan kom i 2008 og Landbruksplan er fra 2006. Gjennomgående betyr det at en ikke har oppdatert planverk for noen av næringsområdene i kommunen.

Som en del av kommunens planstrategi vil arbeidet med ny plan for næringsutvikling og verdiskaping (Næringsplan) starte høsten 2018, og  vil ta for seg:

 • kommunen som tilrettelegger
 • infrastruktur
 • kompetanse
 • næringstyper

Som for arbeidet med kommuneplanens arealdel vil planarbeidet gjennomføres med stor grad av involvering, fra næringslivet og næringslivets talerør; Vestvågøy Næringsforum.

Fundamentet for det videre arbeidet er lagt i Kommuneplanens samfunnsdel; Hovedsatsing 4 - Næring- og verdiskaping (side 16-19) og utfordringsdokumentet som skal  være kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planer.

Prosjekteier

Håvar Berg-Larsen, kommunalsjef Samfunn og teknikk

Styringsgruppe

Rådmannens ledergruppe, hovedverneombud, og hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet er styringsgruppe for næringsplanarbeidet. Rådmannen leder gruppa.

Arbeidsgruppe

Det ble på ledersamlingen 26.10.18 nedsatt en arbeidsgrupp for gjennomføringen av næringsplanarbeidet.

Sigve Olsen, næringssjef (prosjektleder)
Karl Erik Nystad, enhetsleder Næring, plan og utvikling (fast medlem)
Asbjørn Horn, eiendom/grunnerverv (fast medlem)
Ivar Johansen, landbruksansvarlig (fast medlem)
Bernhard Rottem (representant for vernetjenesten)
Eva-Mari Rahkola, arealplanlegger (faglig referanse)
Nora Warhuus Samuelsen, folkehelsekoordinator (faglig referanse)

Fremdriftsplan

Målet er at næringplanen, sammen med de andre kommunedelplanene, skal endelig vedtas i kommunestyret i mars 2020. 

Planprosess - oppdatert pr 13.12.18 - Klikk for stort bilde

Planprogrammet
Planprogrammet ble behandlet i formannskapet 11. desember 2018 og er lagt lagt ut på 6 ukers høring, med frist 23. januar 2019. Endelig behandling i kommunestyret i februar 2019. Planprogrammet skal gjøre rede for: 

 • formålet med planarbeidet
 • planprosessen med frister og deltakere
 • opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
 • hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
 • vurdere krav om konsekvensutredning etter forskrift (KU) for temaer og/ eller relevante områder som blir berørt
   

Aktiviteter

Næringsplan

12.02.19 Endelig behandling av planprogrammet i kommunestyret

Etter høringsfristens utløp vedtas planprogrammet  i kommunestyret.

11.12.18 Behandling av forslag til planprogram i formannskapet

Næringsplanen er en kommunedelplan og omfattes da av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Der står det at alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet for næring ble, sammen med de andre kommunedelplanene, 11/12-18 behandlet i formannskapet og lagt ut til høring med frist 23/1-19.

21.11.18 Medlemsmøte Vestvågøy Næringsforum - informasjon om planarbeidet

Informasjon om arealplanarbeid og arbeidet med næringsplan. Det vil også bli utdeling av Vestvågøy kommunes næringspris på dette møtet.

06.11.18 Styremøte Vestvågøy Næringsforum - oppdatering om prosess

Næringssjef møter fast i næringsforumets styremøter.

26.10.18 Ledersamling om kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner

Ledersamling hvor det pågående og forestående planarbeid ble gjennomgått. Leder for kommunens planarbeid samfunnsplanlegger Heidi Bergsli og arealplanlegger Eva-Mari Rahkola ledet samlingen og informerte om prosessene videre.  For næringsplanen ble det nedsatt en arbeidsgruppe for det videre arbeidet

05.10.18 Møte med bransjegruppe reiseliv i Vestvågøy næringsforum

Arealplanlegger Eva-Mari Rahkola og næringssjef Sigve Olsen fikk delta på møte i bransjegruppe reiseliv for å informere om pågående arbeid med arealplan og næringsplan. I forhold til arealplan er det ønskelig å få inn skriftlige innspill fra næringen inne nyåret. For næringsplanarbeidet tas det i mot innspill fortløpende, men det ble informert om at det tidlig på nyåret vil inviteres til en samling for bransjen på Vestvågøy, for å oppsummere 2018 og for å jobbe med planinnspill.

I løpet av møtet kom også gruppa med konkrete innspill som kommunen vil ta med i sitt videre arbeid.

11.09.18 Kunnskapsinnhenting - Fiskerikonferansen

Rundt 100 deltakere var tilstede på Fiskerikonferansen arrangert av Vestvågøy næringsforum og Opus Lofoten sammen med Lofoten Matpark

Tema for konferansen

Hvordan utvikle og styrke lokal verdiskapning, inntjening og sysselsetting i en av Norges viktigste fiskeriregioner?

Foredragsholdere

 • Pål Krüger, Industrileder
 • Webjørn Barstad, Lerøy Norway Seafoods
 • Torbjørn Trondsen, professor Norges fiskerihøgskole, UiT
 • Otto Gregussen, generalsekretær Norges fiskarlag
 • Rune Stokvold, Lofoten Fisk/Tørrfisk fra Lofoten
 • Sigvald Rist, Insula
 • Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson
 • Ilone Giske, Arctic Harvest
 • Jan-Frode Janson, Konsernsjef SpareBank1
 • Finn Hartvigsen, avdelingsleder Vest-Lofoten videregående skole
 • Jonny Finstad, Stortingsrepresentant og i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre

Konferansen ble avsluttet med paneldebatt og muligheter for spørsmål og innspill til foredragsholderne, alt under stødig ledelse av leder for Vestvågøy næringsforum, Søren Fredrik Voie.

For Vestvågøy kommune var dette et meget verdifullt arrangement som gav mye relevant kunnskap i forhold til pågående arbeid med næringsplanen.

Presentasjoner

Arrangøren har gjort presentasjonene tilgjengelig for nedlasting her...

03.09.18 Styremøte Vestvågøy Næringsforum - Informasjon om prosess

Næringssjef deltar på styremøtene i Vestvågøy Næringsforum. På møtet 3/9-18 ble det informert om oppstart av næringsplanarbeidet og bedt om innspill til arbeidet. Følgende punkter ble tatt opp:

 • Behov for analyser?
 • Samkjøring med annet pågående planarbeid - følger arealplanprosessen og bygger på Kommuneplanens samfunnsdel
 • Hvilke behov har næringen - hva bør inn i planen?
 • Medvirkning - hvordan engasjere næringene?

Styret i næringsforumet kom med innspill som tas med videre i planleggingsarbeidet. Styret vil også informere sine medlemmer om at det er ønske om konkrete innspill fra næringsdrivende til pågående arealplanarbeid i kommunen.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 481 55 003