Kommunens Næringsfond

Det er to årlige søknadsfrister for støtte fra Næringsfondet - 15. mars og 1. oktober.

Vestvågøy kommune har et Næringsfond som tilføres midler årlig gjennom kommunestyrets budsjettbehandling. Det har også vært tilført midler til næringsfondet og gründerfond fra Nordland fylkeskommune. 

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune.

Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen.

Søknadene blir behandlet i næringsutvalget.

Krav til søknaden

Vil du søke om støtte fra næringsfondet er det egne krav og retningslinjer for dette:

Næringsfondet 2019

Tilskuddet til næringsfond og  gründerfond fra Nordland fylkeskommune er i 2019 tatt bort. Dette betyr at Vestvågøy kommune har 420.000 mindre enn foregående år til å støtte nyetablerere og bedriftsutvikling i kommunen. 

Fykesråd for næring har følgende informasjon til kommunene: "Av økonomiplanen  2019 – 2022 side 71 fremgår det følgende: «Budsjettet for 2019 gir ikke rom for å fortsette bevilgningen til kommunale næringsfond. Bare kommuner som verken har konsesjonskraftfond, havbruksfond eller er i statlig omstillingsprogram (Andøy) vil få bevilget midler til kommunale næringsfond. Dette gjelder kommunene Røst, Moskenes og Værøy. I 2019 blir det ikke rom for tildeling av gründerfond og ikke tildeling til ungt entreprenørskap (utenom fast tilskudd, på kr. 700 000)».
Bakgrunnen for vedtaket er at Nordland fylkeskommune har fått en nedgang i bevilgningen over Statsbudsjettet over kap. 550 post 64 fra 30,35 millioner kroner i 2018 til 11,3 millioner i 2019. Totalt har rammene på de regionale utviklingsmidlene over Statsbudsjettet blitt redusert med 29,9 millioner kroner fra 2018 til 2019.
Det vil i løpet av 2019 bli fremmet en sak for Fylkestinget hvor en tar sikte på avklaring i forhold til videreføring av Gründerfondet, Kommunale næringsfond og Ungt Entreprenørskap."

Behandling av søknader 2019

Næringsutvalget behandlet i møte 10. april 10 mottatte søknader etter fristen 15. mars. Totalt ble kr. 292.000 fordelt på åtte prosjekter mens to fikk avslag på sin søknad.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 481 55 003