Kommunens Næringsfond

Kommunen fikk i månedsskiftet juni-juli tilført ekstra midler til sitt næringsfond. Midlene er nå søkbare.

Vestvågøy kommune har et Næringsfond som tilføres midler årlig gjennom kommunestyrets budsjettbehandling. Det har også vært tilført midler til næringsfondet og gründerfond fra Nordland fylkeskommune, men dette opphørte i 2019. I juli 2020 kom det ekstraordinære midler fra staten som skal bidra til å motvirke skadevirknigene av koronapandemie.

Ekstraordinært næringsfond 2020 - søknadsfrist 1. september og 12. oktober

Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet å bevilger rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland.

Hvem kan motta tilskudd?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Hva gis det tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til utviklingstiltak som er i henhold til formålet for fondet, og ikke til ordinær drift. 

Veiledende for behandling av søknadene er kommunens retningslinjer for kommunalt næringsfond, i tillegg skal følgende særskilt vektlegges:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.

Tilskudd og utbetaling

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget i søknaden. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Søknadsfrist og behandling

Næringsutvalget vil behandle søknader i to omganger denne høsten. Første søknadsfrist er 1. september og andre frist 12. oktober. Det vil gå omlag 14 dager etter søknadsfristens utløp til svar på søknad foreligger.
Midlene i fondet vil bli fordelt på disse to tildelingsrundene.

Søknaden sendes fortrinnsvis via regionalforvaltning.no,  eventuelt på epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Krav til søknaden

Følgende må følge søknad om midler fra kommunens næringsfond. 

Personalia
Navn, adresse, telefon, epost. Utdanning og yrkeserfaring

Prosjektbeskrivelse
Hva det søkes om støtte til. Beskrivelse av tiltaket/forretningsideen, marked, kunder, konkurranse. Søknadsbeløp. Begrunnelse for søknad. Få spesielt med:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • i hvor stor grad tiltaket legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser,
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Regnskap
Siste tilgjengelige regnskap (for etablerte bedrifter)

Investeringsbudsjett
Hva det skal investeres i og hvor mye. Alle summer eksl. Mva.

Finansieringsplan
Oversikt over egenkapital, egeninnsats, banklån og eventuelle andre finansieringskilder (f.eks. Innovasjon Norge)

Driftsbudsjett
Oppstartsåret + 2 år.
 
Vedlegg
Skatte/MVA attest (for etablerte bedrifter), Firmaattest (for firma)

Kontakt

For nærmere informasjon kontakt:
Næringssjef Sigve Olsen
E-post: sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no
Tlf. 481 55 003

Ordinært Næringsfond 2020

Ved budsjettbehandlingen i kommunestyret 27/11 (sak 126/19 - 19/17864) ble det vedtatt å redusere post for næringsstøtte med kr. 750.000. Næringsfondet for 2020 har med dette omlag kr. 250.000 for 2020. Tilgjengelige midler vil i hovedsak gå til å oppfylle allerede inngåtte forpliktelser og det er derfor ikke rom for bedriftsstøtte i på dette fondet i 2020.

Næringsfondet 2019

Tilskuddet til næringsfond og  gründerfond fra Nordland fylkeskommune ble i 2019 tatt bort. Dette betyr at Vestvågøy kommune hadde 420.000 mindre enn i 2018 til å støtte nyetablerere og bedriftsutvikling i kommunen. Totale rammer for næringrettede tiltak (utredninger, prosjekter og bedriftsstøtte) var ved inngangen til 2019 på vel 1,3 millioner.

Behandling av søknader 2019

Søknader med frist 15. mars

Næringsutvalget behandlet i møte 10. april 10 mottatte søknader etter fristen 15. mars. Totalt ble kr. 292.000 fordelt på åtte prosjekter mens to fikk avslag på sin søknad. Link til behandling...

Søknader med frist 1. oktober

Næringsutvalget behandlet i møte 22. november 8 mottatte søknader etter fristen 1. oktober. Totalt ble kr. 160.000 fordelt på fem prosjekter mens tre fikk avslag på sin søknad. Link til behandling...

Om næringsfondet

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. Søknadene blir behandlet i næringsutvalget.

Krav til søknaden

Ved søknad om støtte fra næringsfondet gjelder følgende krav og retningslinjer:

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003