Kommunens Næringsfond

- Det lyses ikke ut mulighet for søknad til næringsfondet i 2020

Vestvågøy kommune har et Næringsfond som tilføres midler årlig gjennom kommunestyrets budsjettbehandling. Det har også vært tilført midler til næringsfondet og gründerfond fra Nordland fylkeskommune, men dette opphørte i 2019.

Næringsfondet 2020

Ved budsjettbehandlingen i kommunestyret 27/11 (sak 126/19 - 19/17864) ble det vedtatt å redusere post for næringsstøtte med kr. 750.000. Næringsfondet for 2020 har med dette omlag kr. 250.000 for 2020. Tilgjengelige midler vil i hovedsak gå til å oppfylle allerede inngåtte forpliktelser og det er derfor ikke rom for bedriftsstøtte i 2020.

Næringsfondet 2019

Tilskuddet til næringsfond og  gründerfond fra Nordland fylkeskommune ble i 2019 tatt bort. Dette betyr at Vestvågøy kommune hadde 420.000 mindre enn i 2018 til å støtte nyetablerere og bedriftsutvikling i kommunen. Totale rammer for næringrettede tiltak (utredninger, prosjekter og bedriftsstøtte) var ved inngangen til 2019 på vel 1,3 millioner.

Behandling av søknader 2019

Søknader med frist 15. mars

Næringsutvalget behandlet i møte 10. april 10 mottatte søknader etter fristen 15. mars. Totalt ble kr. 292.000 fordelt på åtte prosjekter mens to fikk avslag på sin søknad. Link til behandling...

Søknader med frist 1. oktober

Næringsutvalget behandlet i møte 22. november 8 mottatte søknader etter fristen 1. oktober. Totalt ble kr. 160.000 fordelt på fem prosjekter mens tre fikk avslag på sin søknad. Link til behandling...

Om næringsfondet

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. Søknadene blir behandlet i næringsutvalget.

Krav til søknaden

Ved søknad om støtte fra næringsfondet gjelder følgende krav og retningslinjer:

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 62 29
Mobil 481 55 003