Viktig melding

Tilskudd og stipender

Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger og stipender i Vestvågøy kommune. Du finner også informasjon om tilskudd kommunen administrerer på vegne av andre.

 

Se flere tilskudd?
Tilskuddsportalen.no er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Alle lag og foreninger i Vestvågøy kommune har gratis tilgang til Tilskuddsportalen. 

Logg inn eller registrert din forening her:
Tilskuddsportalen.no

 

Fritidskassen for barn og unge

 • Fritidskassen Vestvågøy er ei støtteordning som skal sørge for at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Det skal være enkelt og raskt å søke. Frivillige lag, foreninger og andre aktører kan søke om støtte på vegne av enkeltmedlemmer opp til og med 24 år. Foresatte, barn og unge kan også selv søke Fritidskassen Vestvågøy.
 • Du kan søke om støtte til å dekke for eksempel utstyr, kontingent, egenandeler, reise og måltider i forbindelse med faste, organiserte aktiviteter.
 • Husk å ha med informasjon om hva du søker om og hva det koster. Vi må ha eksakt beløp når du søker om å få dekt treningsavgift, kontingent og andre utgifter. Vi kan ikke dekke faktura som allerede er betalt.

Les mer om vilkårene for støtte fra Fritidskassen Vestvågøy

Søk om tilskudd fra Fritidskassen Vestvågøy

Tilskudd til inkludering av barn og unge

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om «Tilskudd til inkludering av barn og unge» fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
 • Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
 • Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 
 • Søknadsfrist: 3. november 2023.


Les mer om mål og kriterier på Bufdir sin side om tilskudd

Søk på søknadsportalen til Bufdir

 

Kulturmidler til generell drift

Kulturelle lag og foreninger i Vestvågøy kommune kan søke om tilskudd til generell drift. I søknaden skal det legges ved: 

 • Årsmøtedokumenter (årsmelding og regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år).
 • Medlemsliste pr. 01. januar.
 • Kort omtale av hvordan laget ivaretar hensynet til inkludering og fattigdomsbekjempelse.
 • Kort omtale av hvordan laget ivaretar hensynet til trafikksikkerhet.
 • Søknadsfristen er 1. mai 2024
   

Kriterier for tildeling av kulturmidler i Vestvågøy kommune

Søknad om kulturmidler til drift

 

Vestvågøy kommunes kulturstipend

 • Stipendet tildeles utøvere innen et bredt spekter av kunst, kultur eller idrett.
 • Kulturstipendet har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere og kulturarbeidere som utmerker seg positivt innen kunst- eller kulturfeltet.
 • Søkeren må være bosatt i, eller ha nær tilknytning til kommunen.
   

Søknad om Vestvågøy kommunes kulturstipend

 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

 • En nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.
 • Gjennom DKS får elvene oppleve, gjøre seg kjent med, og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk innen film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.
 • Søknadsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.


Søknadsskjema for den kulturelle skolesekken

 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

 • En nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for kunst- og kulturformidling til eldre.
 • Tilskuddet skal anvendes til tilbud av høy og profesjonell kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører.
 • Det kan også brukes til transport for eldre til kunst- og kulturarrangementer.
 • Søknadsfrister: 1. februar og 1. oktober.


Søknadsskjema for den kulturelle spaserstokken

 

Spillemidler til bygging eller rehabilitering

 • Spillemidler kan benyttes til nybygg, ombygging eller modernisering av idrettsanlegg, kulturbygg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. Det kan ikke benyttes til vedlikehold eller drift.
 • Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. 
 • Søknadsfrist er 1. oktober.

 

Søk om spillemidler på anleggregisteret.no

Kontakt

Trond Handberg
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 92 85 30 62
Regine Gjernes
DKS/DKSS-koordinator (vikar)
E-post