Byhagen Leknes (avviklet)

- urban og grønn samskaping for et flerfunksjonelt sentrum.

Akvarell: Ivan Pirojkov

Prosjekteier: Vest-Lofoten næringsforening, handelsrådet
Prosjektledelse: Love Utvikling v/Bjørg-Elin Kärn
Kontaktperson Vestvågøy kommune: Sigve Olsen 
Prosjektperiode: 2021 - oktober 2022
Type: Hovedprosjekt (samskaping offentlig og privat virksomhet)
Status: Avsluttet


Byhagen avviklet

Pressemelding fra Vest-Lofoten næringsforening

Det ble mandag 19. september avhold et evalueringsmøte i ressursgruppa rundt byhagen. Temaet var byhagens videre form og eksistens. Det ble i møtet besluttet at plante kassene foran rådhuset skal flyttes. Ressursgruppa vil jobbe for en distribuert løsning der kassene kan få et fortsatt grønt liv, spredt på andre lokasjoner.

Sigve Olsen

Det har vært mange reaksjoner på prosjektet, og ordet «stygt» har vært flittig brukt. Vi kom aldri dit at hagen fikk vise sitt fulle potensiale, verken i prakt eller funksjon, men en av målsettingene var at den skulle være med på å skape trivsel og glede i sentrum. Når det har vært så pass mange negative ytringer ser ressursgruppa at denne målsettingen ikke nås innen rimelig tid, og er derfor en av grunnene til avvikling.

Et annet viktig mål for ressursgruppa var å jobbe for en finansiering som kunne sikre at en hadde mulighet til følge opp og utvikle hagen til å nå det potensialet vi mener et slikt prosjekt har. Det har så langt ikke lyktes å få på plass dette. 

Vi ser også at kapasitet for faglig oppfølging vil bli en utfordring fremover.

Samlet sett gjør dette at vi nå må finne en annen modell, og vi håper at distribuert løsning med oppfølging av færre plante kasser – på flere steder. Ressursgruppa er selvfølgelig skuffet over at vi ikke ser det mulig å videreføre, men innser samtidig at et slikt prosjekt krever bredt positivt fokus, og et avklart ressursgrunnlag. Vi vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats og entusiasme. Vi har lært mye og håper likevel at mange av målsettingene i prosjektet kan nås ved en annen plassering av plante kassene.

Bakgrunn for det opprinnelige initiativet

Våren 2021 tok IL BLEST/Lofoten Countryfestival initiativ til å berge og revitalisere Høstvekka. Koronatid skulle ikke få sette arrangementet ut av spill og også spolere muligheten for et flott arrangement i jubileumsåret 2022 . Vestvågøy kommune ble invitert til å bidra i en ressursgruppe for å få til et arrangement og en basis å jobbe videre på i 2022. Denne gruppa bestod av Vest-Lofoten næringsforening (VLNF), IL BLEST og representant fra kommunen.

På svært kort tid ble Høstvekka 2021 finansiert gjennom sponsorer og bidrag Vestvågøy kommune, program satt sammen,  og 59 små og store arrangementer gjennomført i perioden 28/8 - 4/9-21. Høstvekka genererte et lite overskudd som har gjort at det var mulighet for planlegging for 20-års jubileet for Høstvekka (og Leknes som by) i 2022.

Høstvekka er et samskapingsprosjekt mellom frivillighet, næringsliv og kommunen hvor VLNF er prosjekteier og hvor Vestvågøy kommune stiller arealer og ressurser tilgjengelig for gjennomføring av de ulike arrangementene.

I 2021 var det en grønn «rød tråd» gjennom programmet for Høstvekka gjennom foredrag og aktiviteter. Et av målene var å bygge opp under målsettingene til «Lofoten de grønne øyene» og et av prosjektene som kom opp var tanken om lage en hage med nyttevekster i sentrum av Leknes. Polarhagen ved Lisa og Parsa hadde ideer, og ønske om å vise at urbant landbruk og aktiv bruk av sentrumsarealer kunnen skape en grønn møteplass og mer liv i Leknes.

Kommunen så dette også som bidrag til den flerfunksjonalitet som et sentrum trenger og en mulighet til å teste ut et nytt konsept, som alternativ til en (ikke alltid) grønn, flat plen. Det ble derfor også satt av et mindre beløp fra byplanarbeidet til prosjektet, og avtalt med  Eiendomsdrift i forhold til bruk av det kommunale området.

Da prosjektet ble satt i gang så sent på året var det aldri realistisk å få det grønt i 2021, men målet var å få brukt hagen til aktiviteter under Høstvekka 2021 samt legge til rette for planting våren 2022. Det antall kasser som kom på plass symboliserer vår arktiske plassering på 68 grader nord. Det gikk dessverre for tregt å få alt gjort før vinteren satte inn og det ble noen uferdige kasser og en haug med jord på et gangfelt. Dette ble det ordnet oppi før 17. mai.

Alle som har en hageflekk vet at det kan ta tid før man ser resultater, og det har underveis blitt sådd tvil om prosjektet burde eller kunne gjennomføres. Planter har i løpet av vinteren stått og spiret i drivhus og er klare for å bli satt i et lunt dekke av halm under åpningsarrangementet søndag 26. juni.

Informasjon om fremdrift

Omtale av Byhagen i kommunens nyhetsbrev i 21:

Organisering og mål

Under evalueringsmøtet for Høstvekka, hvor leder av Bodø 2024 deltok, ble særlig Byhagen løftet frem som et innovativt prosjekt med stort potensiale. De næringsdrivende var også enige om at prosjektet måtte videreutvikles.

Målet er at prosjektet skal få mulighet til å bli grønt, og vise sitt potensiale. For å få struktur i dette arbeidet har VLNF innledet et samarbeid med LoVe Utvikling som prosjektleder. Det skal jobbes både med langsiktig finansiering og i forhold til det potensialet en slik hage kan ha på ulike områder:

 • Møteplass for unge og eldre, gjerne samtidig
 • Opplæring og aktivitet for barnehager og skoler
 • Aktiviteter for de med særlige behov
 • Mulighet for innvandrere og flyktninger til å delta i aktiviteter og bruke sin kunnskap fra hjemlandet.
 • Folkehelsearrangementer (frivilligheten år)
 • Fokus på helse og ernæring
 • Kortreist mat (Matfestivalen i Lofoten)
 • Økologi og grønt skifte
 • Pilot innen urbant landbruk i nord
 • Selvforsyning og matvareberedskap

Framveksten av det urbane landbruket kan bidra til å utvikle fremtidens byer og tettsteder i en sirkulær og bærekraftig retning, i tråd med FNs bærekraftmål. Urbant landbruk kan i tillegg til matproduksjon bidra til næringsutvikling, bedre ressursbruk, levende lokalsamfunn og byrom, bedre miljø og folkehelse og økt trivsel for store befolkningsgrupper.

Oppsummert skal tiltaket gjennom samskaping bidra til aktivitet i sentrum, god helse og bolyst på Vestvågøy. Prosjektledelsen i sitt arbeid til nå hatt kontakt med:

 • Eiendomsdrift
 • Planavdelingen v/ansvarlig byplan
 • Vei
 • Flyktning-/innvandringsenheten for potensielle prosjekter
 • Oppvekst
 • Folkehelsekoordinator
 • Friluftsrådet
 • Frivillighetssentralen 

Bilder

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03