Utfordringsdokument

Kommunen har mange store og viktige oppgaver, innen samfunnsutvikling, lokaldemokrati, myndighetsutøvelse og som leverandør av velferdstjenester. På alle disse områdene er det behov for et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Denne kunnskapen gir oss et felles utgangspunkt for å utvikle kommunen, og samles i Vestvågøy kommune i et Utfordringsdokument, som oppdateres årlig.

Utfordringsdokumentet er administrasjonens verktøy for å bringe oversikt og kunnskap til kommunestyret om de viktigste utviklingstrekkene i Vestvågøy.

Dette kunnskapsgrunnlaget struktureres etter satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, som er by-, tettsted- og bygdeutvikling, oppvekst, helse og omsorg, næring- og verdiskaping, og utviklingskommunen. Administrasjonen bruker tilgjengelig statisitikk og kunnskap fra kommuneorganisasjonen som grunnlag for utfordringene det pekes på i dokumentet.   

Kommunen skal etter Plan- og bygningsloven utarbeide en planstrategi i begynnelsen av valgperioden. Kunnskapsgrunnlaget til planstrategi (2020-23) og kommuneplanens samfunnsdel er sammenfattet i Utfordringsdokumentet i Vestvågøy kommune, som er en av de statlige anbefalingene (statlig veileder for planstrategi).

I Utfordringsdokumentet har Vestvågøy kommune også lagt inn den lovpålagte folkehelseoversikten, som gir en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker helsa. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurdering av befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd, og helsetilstand.

I likhet med andre kommuner utarbeider Vestvågøy utfordringsdokumentet også med tanke på at både valgkamp og partiprogrammer kan ha et felles, kunnskapsbasert utgangspunkt innen kommunevalg.

Utfordringsdokumentet oppdateres årlig, og legges fram for Kommunestyret i mai/juni. Det vil da markere oppstart på prosessen med handlingsplan, økonomiplan og budsjett. Hvert fjerde år kan det også markere starten på valgkampen, og deretter arbeid med planstrategi og revidering av kommuneplanen.

Dokumenter

.