Utfordringsdokument

Kommunen har mange store og viktige oppgaver, innen samfunnsutvikling, lokaldemokrati, myndighetsutøvelse og som leverandør av velferdstjenester. Det er på alle disse områdene et behov for et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Denne kunnskapen gir oss et felles utgangspunkt for å utvikle kommunen.

Klikk for stort bilde

Kommunen skal etter Plan- og bygningsloven utarbeide en planstrategi begynnelsen av valgperioden. I statlig veileder for planstrategi sies det at:  

«For de fleste kommunene vil det være nyttig å sammenstille eller gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som samfunn og organisasjon som kan ha betydning for vurdering av planbehovet. (…) I noen kommuner kan det være aktuelt å utarbeide et eget utfordringsdokument som grunnlag for en politisk diskusjon om planbehovet.»  

Mange kommuner velger å utarbeide dette utfordringsdokumentet i forkant av valget, slik at både valgkamp og partiprogrammer har et felles, kunnskapsbasert utgangspunkt. Her legger en fram utfordringer innenfor ulike områder, men uten å foreslå strategier, mål eller tiltak.

Kommunen skal etter folkehelseloven utarbeide en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker helsa. Dokumentet skal revideres hvert fjerde år og oppdateres årlig. Forskriften til folkehelseloven krever at oversikten skal omfatte opplysninger om og vurdering av a) befolkningssammensetning, b) oppvekst- og levekårsforhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) helserelatert atferd og f) helsetilstand.

Utfra dette utarbeider vi et felles utfordringsdokument, som rulleres årlig, og legges fram i mai/juni. Det vil da markere oppstart på prosessen med handlingsplan, økonomiplan og budsjett.  Hvert fjerde år så kan dette også markere starten på valgkampen, og deretter på arbeid med planstrategi og revidering av kommuneplanen.

Utfordringsdokumentet vil være administrasjonens verktøy for å bringe oversikt og kunnskap til kommunestyret. Det vil kunne korte ned avstand og styrke båndet mellom kommunestyret som eier, i forhold til sektorer/enheter/avdelinger og ansatte som driver virksomheten.

Dokumenter: 

Utfordringsdokument 2017 (PDF, 2 MB).

 

.