Viktig melding

Kommuneplanens arealdel

Ny arealplan i Vestvågøy kommune ble vedtatt 20.mai 2020. Formålet med kommuneplanens arealdel er å få en tydelig arealdisponering for all arealbruk i kommunen, og angi tydelige rammer for bruk og vern i et tolvårs perspektiv. Kommuneplanens arealdel er med kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett, ett av kommunens fire overordnede styringsdokumenter.

Vestvågøy kommunes arealplan 2019-31

Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel skal arealplanen vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og fysisk arealbruk, med ivaretakelse av den økonomiske, sosiale, kulturelle, miljømessige og estetiske utviklingen i kommunen.

Plandokumentene kan sees i planregister

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, medvirkningsrapport, og de øvrige dokumentene som ligger til grunn for kommuneplanens arealdel, kan hentes fra saksdokumentene for Kommunestyrets behandling 20. mai 2020.

 

KART (på nett)

For å få oversikt over endringer i plankartet er det enklest å benytte kommunekart, og søke på gårds- og bruksnummer, og så velge kartlag "kommuneplan 2019-2031". Her kan du også slå på alle hensynssoner, faresoner, båndleggingssoner mm.

Her finner du også en instruksjonsvideo for hvordan du finner frem i kartet, om du skulle lure på det.

 

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel

I forbindelse med oppstart  av rulleringen av kommuneplanens arealdel og høring av planprogrammet, kan du komme med innspill, forslag og merknader til Vestvågøy kommune. 

Under er eksempler på tema , og spørsmål som kan hjelpe ved å forme innspill:

Areal og utbyggingsmønster i kommunen

 • Hvor skal folk i Vestvågøy bo?
 • Hvor skal vi bygge og hvor skal vi ikke bygge?

Næringsvekst og nyskaping

 • Har vi nok arealer til industri?
 • Har vi tilstrekkelig med handelsområder?
 • Hvordan bør landbruket på Vestvågøya forvaltes?
 • Hvordan skal vi få liv i Leknes som handelsby?
 • Hvordan tiltrekke kunnskapsbedrifter til kommunen?

Natur – og kulturmiljø

 • Hvilke viktige natur- og friluftsområder på land og i vann, må kommunen i større grad ivareta?
 • Er det noen sårbare områder som bør gis ekstra oppmerksomhet?
 • Er det viktige naturtyper og arter som må prioriteres?
 • Er det snarveier og turområder som er viktige for deg i ditt lokalmiljø?

By, tettsted - og bygdeutvikling

 • Hva tenker du om utviklingen av tettstende, der du bor og handler?
 • Er det noe du savner? Er det noe vi har for mye av? Hva trenger vi på stedene der vi bor?

Sosial og teknisk infrastruktur

 • Hvor bør Vestvågøy kommune invistere i framtia?
 •  Eksempler er vanntilførsel, utslippsledninger, gang- og sykkelveier, skoler, eldreinstitusjoner og barnehager

 

Husk å merk innspillet med saksnummer 23/12 og kontaktinformasjon.
Innspillet sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

 

Hvorfor er en arealplan viktig?

Det er godt å bo på Vestvågøya. Samtidig er det utfordringer her som andre steder. Vi trenger sterke bedrifter og trygge arbeidsplasser, flere boliger, vi må løse miljø- og klimaproblemer, og vi må sørge for at det er godt å vokse opp i kommunen.

Vestvågøy kommune rullerer arealplanen, som skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og arealbruk i hele kommunen. Det betyr at vi må se på nåværende og fremtidige behov for areal til for eksempel boligbygging og næringsutvikling. Vi må vurdere hvor det er fornuftig å lokalisere offentlige og private tilbud slik som skoler, sykehjem og forretninger. Vi skal også utvikle veier for gående og syklende, og jobbe for grønnere by og tettsteder. Og vi skal verne om jordbruksland og viktige landskap.

Et lokalsamfunn i utvikling

Alt tar plass og finner sted. Vi kan ikke prioritere alt for alle på alle steder. Vårt ansvar er å ivareta ulike interesser og balansere forskjellige hensyn, for eksempel mellom enkeltmenneskers eller lokalsamfunnets ønsker om utbygging på den ene siden, og vern av kulturarv, naturområder og klimahensyn på den andre siden. Planlegging handler om å bestemme en kurs, forhandle mellom interesser, og prioritere mellom ulike hensyn, med sikte på en bærekraftig utvikling.

Arealplanen er viktig fordi den gir en retning for hvor og hvordan utviklingen skal skje og hvilke områder som ikke skal utvikles. Hvor vi setter av areal slik som til skoler og aldersboliger, hvilken nærhet de har til boligområder, butikker og fritidsaktiviteter, og hvor lett det er å gå eller sykle mellom dem, er ting som arealplanen kan bestemme.  

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41

Hva skjer i arealplanarbeidet?

Arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel skal starte opp høsten/vinter 2023/24. Allerede nå kan du komme med innspill.  Merk innspill eller merknader med saksnummer 23/12 og send til postmottak@vestvagoy.kommune.no. 

 

 

Instruksjonsvideo kommunekart

Her kan du se instruksjonsvideo på YouTube for bruk av kommunekartet.