Kommuneplanens arealdel

Ny arealplan i Vestvågøy kommune ble vedtatt 20.mai 2020. Formålet med kommuneplanens arealdel er å få en tydelig arealdisponering for all arealbruk i kommunen, og angi tydelige rammer for bruk og vern i et tolvårs perspektiv. Kommuneplanens arealdel er med kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett, ett av kommunens fire overordnede styringsdokumenter.

Vestvågøy kommunes arealplan 2019-31

Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel skal arealplanen vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og fysisk arealbruk, med ivaretakelse av den økonomiske, sosiale, kulturelle, miljømessige og estetiske utviklingen i kommunen.

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, medvirkningsrapport, og de øvrige dokumentene som ligger til grunn for kommuneplanens arealdel, kan hentes fra saksdokumentene for Kommunestyrets behandling 20. mai 2020.

2.gangshøring

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2019 å gi formannskapet delegert kompetanse til å behandle revidert forslag til arealplanen, og legge kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn under møtet 28. august, jf. kommunens delegasjonsreglement (saken ble senere utsatt til møtet 18.09.19).

Plankart ved 2.gangsbehandling 18.09.19Bakgrunn for 2.gangshøring av revidert planforslag er:

 • Arealplanen har mottatt mange innspill om endringsforslag
 • Administrasjonen har på bakgrunn av innsigelser, og varsel om innsigelse foretatt endringer, presiseringer og ytterligere begrunnelser i saksdokumentene
 • Revisjon av havbruksarealer og sjødelen av arealplanen har vært på høring og offentlig ettersyn, og er i 2. gangshøringen sammenføyd med landsiden

På bakgrunn av innsigelser og merknader er følgende revidert og oppdatert:

 • Plankart – oppdatert, samtlige arealformålsendringer innenfor bygrensen er tatt ut
 • Planbeskrivelse – ryddet i, og gitt tydeligere beskrivelse for virkninger for samfunn og miljø
 • Bestemmelser – areal avsatt til LNF-spredt bebyggelse, etter innsigelse fra Fylkesmannen og Nordland Fylkes kommune, er gitt konkrete antall enheter
 • Konsekvensutredning – ryddet i, med referanser til konkrete arealformål. Det er gjennomført ytterlig 22 nye konsekvensutredninger etter 1.gang offentlig ettersyn til 2.gangsbehandlingen.
 • Merknadsbehandling – tatt inn og svart ut alle innspill, merknader og innsigelser
 • Boligområder er redusert fra 119 til 110
 • Havbruksarealer er redusert fra 45 til 19
 • Næringsområdet N 47 Gjerstadneset/Skarskyen er tatt ut
 • Fremtidig turistformål FT 13 ved Vestresand er tatt ut og FT 22 ved Myklevika redusert ved å ta ut holmene
 • Det er tatt inn ytterligere hensynssoner for kulturmiljø, naturmiljø og fremtidig ny E10-trasé
 • Det er tatt inn masseuttak på Hag, R 10
 • Det er utarbeidet et overordnet klimaregnskap for arealbrukskategoriene dyrket mark og vårmark
 • LNF-spredt arealene er redusert, dyrket mark og våtmark er redusert

Det er vedlagt oversikt over samtlige arealbruksendringer fra 1. til 2.gangshøringen. Se vedlegget "Tabelloversikt over endringer fra 1.g til 2.g" (PDF, 65 kB).

Siden planoppstart er det registrert over 500 innspill og merknader. Det ble registrert 163 innspill til planoppstart, og 343 innspill etter 1.gangshøringen.

Alle innspill er vurdert og merknadsbehandlet, se vedleggene merknadsbehandling og merknadsbehandling offentlige instanser og interesseorganisasjoner.

Målet er at planen går til politisk sluttbehandling i slutten av november 2019.

MEDVIRKNING:

Du kan sende innspill eller merknader til planforslaget pr. post, e-post eller levering i servicetorget til kommunen ved: postmottak@vestvagoy.kommune.no

For innsyn i plandokumenter, kart og planbeskrivelse legger det ut et eksemplar av dokumentene, som er tilgjengelig på papir i servicetorget på Rådhuset, og på biblioteket på Meieriet. Samtlige er digitalt tilgjengelige nedenfor. 

2.GANGS PLANFORSLAG MED VEDLEGG:

For å få oversikt over endringer i plankartet er det enklest å benytte kommunekart, og søke på gårds- og bruksnummer, og så velge kartlaget "kommuneplan under behandling".

Her finner du også en instruksjonsvideo for hvordan du finner frem i kartet, om du skulle lure på det.

 

Arealplanbloggen

15. april - Stand under Folkehelseuka 2018

Hva gjør deg til en stolt Lofoting? 

Folkehelseuka er en markering av alt det gode folkehelsearbeidet i Vestvågøy. Folkehelsearbeid er å jobbe for god helse, trivsel og livskvalitet. God folkehelse handler også om å få delta i beslutninger som angår livene våre, som innbyggere i en kommune, og som beboere i et nærområde. 

Vestvågøy kommune har nettopp satt i gang arbeidet med ny arealplan, og vil derfor benytte folkehelseuka til å skape en møteplass for kommunen og lokalbefolkninga. Dette skjer lørdag 15.april mellom klokka 12:00 og 15:00, da ordfører og planavdelingen i Vestvågøy har stand på Lofotsenteret.

Kommunen er spesielt interessert i å få innspill til arealplanarbeidet. Vi har lyst til å høre om hva som gir tilhørighet og stolthet på øya vår og hva som er viktige møteplasser og nærturområder. For de som er interessert ønsker vi også å gi informasjon og dele kunnskap om hva arealplanen handler om, hvorfor den er viktig, og hvordan man kan komme med innspill til den.

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel

I forbindelse med oppstart  av rulleringen av kommuneplanens arealdel og høring av planprogrammet, kan du komme med innspill, forslag og merknader til Vestvågøy kommune. 

Under er eksempler på tema , og spørsmål som kan hjelpe ved å forme innspill:

Areal og utbyggingsmønster i kommunen

 • Hvor skal folk i Vestvågøy bo?
 • Hvor skal vi bygge og hvor skal vi ikke bygge?

Næringsvekst og nyskaping

 • Har vi nok arealer til industri?
 • Har vi tilstrekkelig med handelsområder?
 • Hvordan bør landbruket på Vestvågøya forvaltes?
 • Hvordan skal vi få liv i Leknes som handelsby?
 • Hvordan tiltrekke kunnskapsbedrifter til kommunen?

Natur – og kulturmiljø

 • Hvilke viktige natur- og friluftsområder på land og i vann, må kommunen i større grad ivareta?
 • Er det noen sårbare områder som bør gis ekstra oppmerksomhet?
 • Er det viktige naturtyper og arter som må prioriteres?
 • Er det snarveier og turområder som er viktige for deg i ditt lokalmiljø?

By, tettsted - og bygdeutvikling

 • Hva tenker du om utviklingen av tettstende, der du bor og handler?
 • Er det noe du savner? Er det noe vi har for mye av? Hva trenger vi på stedene der vi bor?

Sosial og teknisk infrastruktur

 • Hvor bør Vestvågøy kommune invistere i framtia?
 •  Eksempler er vanntilførsel, utslippsledninger, gang- og sykkelveier, skoler, eldreinstitusjoner og barnehager

 

Husk å merk innspillet med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon.
Innspillet sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

 

Folkemøter i juni - "Ka e det for slags oppstyr?"

I samarbeid med bygdelag og velforeninger holder kommunen folkemøter nå i juni der tema er rullering av arealplanen. Politikerne som sitter i planens styringsgruppe har nå bestemt seg for datoene (står i kartet under). Informasjon om sted vil komme så raskt som mulig. Møtene vil gå fra 19 til 21 på de aktuelle datoene.

Hvorfor er en arealplan viktig?

Det er godt å bo på Vestvågøya. Samtidig er det utfordringer her som andre steder. Vi trenger sterke bedrifter og trygge arbeidsplasser, flere boliger, vi må løse miljø- og klimaproblemer, og vi må sørge for at det er godt å vokse opp i kommunen.

Vestvågøy kommune rullerer arealplanen, som skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og arealbruk i hele kommunen. Det betyr at vi må se på nåværende og fremtidige behov for areal til for eksempel boligbygging og næringsutvikling. Vi må vurdere hvor det er fornuftig å lokalisere offentlige og private tilbud slik som skoler, sykehjem og forretninger. Vi skal også utvikle veier for gående og syklende, og jobbe for grønnere by og tettsteder. Og vi skal verne om jordbruksland og viktige landskap.

Et lokalsamfunn i utvikling

Alt tar plass og finner sted. Vi kan ikke prioritere alt for alle på alle steder. Vårt ansvar er å ivareta ulike interesser og balansere forskjellige hensyn, for eksempel mellom enkeltmenneskers eller lokalsamfunnets ønsker om utbygging på den ene siden, og vern av kulturarv, naturområder og klimahensyn på den andre siden. Planlegging handler om å bestemme en kurs, forhandle mellom interesser, og prioritere mellom ulike hensyn, med sikte på en bærekraftig utvikling.

Arealplanen er viktig fordi den gir en retning for hvor og hvordan utviklingen skal skje og hvilke områder som ikke skal utvikles. Hvor vi setter av areal slik som til skoler og aldersboliger, hvilken nærhet de har til boligområder, butikker og fritidsaktiviteter, og hvor lett det er å gå eller sykle mellom dem, er ting som arealplanen kan bestemme.  

Kontakt

Eva-Mari Rahkola
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon +47 76 05 62 25
Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon +47 76 05 61 41

Hva skjer i arealplanarbeidet?

Kommunestyret i Vestvågøy kommune vedtok i november 2017 ny samfunnsplan. Nå pågår arbeidet med revisjon av arealdelen. Den vil få betydning for blant annet boligbygging, næringsutvikling, turisme og havbruk. Vi hører derfor gjerne dine synspunkter frem til planen vedtas vinteren 2019. Planforslaget til ny arealplan er nå sendt på 2.gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. november 2019. Merk innspill eller merknader med saksnummer 17/1755 og send til postmottak@vestvagoy.kommune.no. 

Instruksjonsvideo kommunekart

Her kan du se instruksjonsvideo på YouTube for bruk av kommunekartet.

Planprosess og fremdriftsplan

10. april 2018: Formannskapet vedtar at forslag til planprogram for arealplanarbeidet skal sendes på høring og offentlig ettersyn

28. mai 2018: Høringsfrist for forslag til planprogrammet

18. - 28. juni 2018: Folkemøter om arealplanen, informasjon og lokal kunnskapsinnhenting

19. juni 2018: Kommunestyret vedtar planprogrammet som angir tematiske retninger til planarbeidet, og er en «plan for planen» 

26. mars 2019: Planforslag til landdelen av kommuneplanens arealdel 2019-2031 legges frem for kommunestyret til 1.gansbehandling, og vedtas at den skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn

23. april - 16. mai: Utekontor på Meieriet kultursenter og folkemøter om arealplanen, informasjon og formidling av planforslag

14. mai 2019: Planforslag til sjødelen av kommuneplanens arealdel 2019-2031 legges frem for kommunestyret til 1.gangsbehandling, og vedtas at den skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn

3. juni 2019: Høringsfrist for planforslaget til landdelen av arealplanen

25. juni 2019: Kommunestyret gir Formannskapet delegert kompetanse til å 2.gangsbehandle og legge ut kommuneplanens arealdel 2019-2031 på høring og offentlig ettersyn

9. august 2019: Høringsfrist for planforslaget til sjødelen av arealplanen

18. september 2019: Landdelen og sjødelen av arealplanen samles, og legges frem til 2.gangsbehandling i Formannskapet. Den vedtas lagt ut på høring og offentlig ettersyn

4. november 2019: Høringsfrist for planforslaget

Vinter 2019-2020: Planen vedtas