Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. I Vestvågøy er handlingsdelen/- plan en del av styringsdokumentet. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 ble vedtatt 28.11.2017.

Kommuneplanens arealdel 2008-2012 ble vedtatt 24. august 2008. Arealdelen ble sist revidert 28. november 2013.

Plandokumentene 

Se også planregisteret og kommunens kartportal.

For bestilling av plandokumenter, kontakt Servicetorget.

Hva er kommuneplanenes samfunnsdel?

Kommuneplanenes samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Samfunnssdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Handlingsdelen/styringsdokumentene skal angi hvordan samfunnsplanen skal følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen skal ses i sammenheng med økonomiplanen.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Den skal angi viktige hensyn som skal ivaretas og nærmere angi hvilke areal som kan bebygges og ikke.

Arealdelen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

Planområdet for kommuneplanens arealdel inkluderer ikke tettstedene Leknes, Gravdal, Ballstad, Stamsund og Bøstad. Det er utarbeidet egne kommunedelplaner for disse områdene.

Kontakt

Heidi Bergsli
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 52
Mobil 412 29 225
Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 992 84 496