Vestvågøy kommune lager ny Oppvekstplan (2020-2030)

Barn og ungdom er kommunens viktigste ressurs for framtiden. Som en oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel  er vi i gang med utarbeide en ny kommunedelplan for oppvekst. Visjonen for planarbeidet er "Robuste unga". Oppvekstplanen skal endelig vedtas i mars 2020. 

Arbeidet med Oppvekstplanen er organisert som et prosjekt; kommunalsjef utdanning er prosjekteier, Greta Klevstad er prosjektleder og en prosjektgruppe bestående av representanter fra hele oppvekstområdet driver prosjektet fremover. Driftsutvalget er politisk referansegruppe for denne planen.

Klikk for stort bildeProsjektgruppe oppvekstplan

I kommuneplanen har kommunestyret bestemt disse målene for oppvekst:

  • Vestvågøy har robuste barn og unge som trives i barnehage og skole, opplever faglig, psykisk, fysisk og sosial mestring ut fra sine forutsetninger
  • Alle elever har grunnleggende ferdigheter etter 4. klasse og er rustet for det videre skoleløpet (funksjonelle lesere, skrivere og regnere)
  • Barn og unge har trygge oppvekstvilkår og får utviklet sine kreative evner

Oppvektsplanen skal være en konkretisering av målene og strategiene bestemt i kommuneplanen (samfunnsdelen). Prosjektgruppa for oppvekst har også som oppgave å se på andre aktuelle temaer som bør eller kan tas med i planen.

Planprogrammet for oppvekstplanen peker på disse mulige temaene for planen:

  • Barn og unges stemme (medvirkning og involvering)
  • Inkludering (barnefattigdom, utenforskap, overganger, frafall i skole, unge uføre osv.) 
  • Voksne (fagfolkene, foreldre, lag og foreninger, frivilligheten)
  • Trygge hjemmeforhold
  • God psykisk og fysisk helse
  • Digitalisering
  • Mestringsarenaer/ møteplasser/ trivsel

For spørsmål om planprosessen ta kontakt med prosjektleder Greta Klevstad: greta.klevstad@vestvagoy.kommune.no